MSPH 194 INS 25892/2015-A-15
Č.j.: MSPH 194 INS 25892/2015-A-15

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Janoutem v insolvenční věci dlužnice-Michaela anonymizovano , anonymizovano , IČ 45741158, bytem Lucemburská 2016/30, Praha 3, PSČ 130 00, právně zastoupené Mgr. Bc. Rudolfem Vinšem, advokátem se sídlem v Karlových Varech, Západní 1148/16 a insolvenčního navrhovatele-BP Integralis Limited, reg. č. 255048, se sídlem Diagorou 4, Kermia Building, Office 601, PC 1097, Nikósia, Kypr, právně zastoupeného Mgr. Ivem Siegelem, advokátem, se sídlem Školská 38, Praha 1, PSČ 110 00, k dalšímu postupu v řízení, k odvolání dlužnice ze dne 31. ledna 2016

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. ledna 2016, č.j. MSPH 94 INS 25892/2015-A-11 s e mě n í tak, že se dlužnici povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení neukládá.

Odůvodně ní:

Městský soud v Praze rozhodl usnesením ze dne 18. ledna 2016, č.j. MSPH 94 INS 25892/2015-A-11 o uložení povinnosti dlužnici zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 20.000,-Kč. Toto rozhodnutí soud odůvodnil tím, že věřitel, nyní již v postavení insolvenčního navrhovatele, přihlášený do insolvenčního řízení na majetek dlužnice uvedl, že má za dlužnicí pohledávku z podnikání a nesouhlasí s řešením úpadku dlužnice oddlužením. Dlužnice s povahou tohoto závazku jako závazku z podnikání nesouhlasí a uvádí, že je hodnocení tohoto závazku mezi dlužnicí a věřitelem sporné. Za této situace je tak možné, že v důsledku námitky některého z věřitelů na schůzi věřitelů soud oddlužení dlužnice neschválí, a v tomto případě podle ustanovení § 405 odst. 2 insolvenčního zákona rozhodne v případě neschválení oddlužení současně o způsobu řešení úpadku dlužnice konkursem. Proto soud rozhodl o uložení povinnosti dlužnici zaplatit zálohu ve výši 20.000,-Kč, aby bylo jisté, že v případě rozhodnutí o úpadku a způsobu jeho řešení konkursem bude mít insolvenční správce k dispozici potřebné finanční prostředky nezbytné k výkonu své funkce bezprostředně po rozhodnutí o úpadku, resp. po svém ustanovení do funkce. Soud zároveň přihlédl k tomu, že v případě povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře, tak jak je dlužnicí navrhováno, může zaplacená záloha zčásti sloužit jakožto záloha na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce za jeho činnost v období mezi rozhodnutím soudu o povolení oddlužení do schválení oddlužení splátkovým kalendářem a může vytvořit určitou rezervu pro případné výpadky příjmů dlužnice.

Proti usnesení ze dne 18. ledna 2016, č.j. MSPH 94 INS 25892/2015-A-11 se dlužnice včas odvolala podáním ze dne 31. ledna 2016, v němž mimo jiné uvedla, že věřitel BP Integralis Limited svou pohledávku uplatnil jako zajištěnou majetkem dlužnice. Souhlas takového věřitele s oddlužením, i za situace kdy jeho pohledávka pochází z podnikatelské činnosti dlužnice, se nevyžaduje dle § 389 odst. 2 písm. c) insolvenčního zákona.

Podáním ze dne 22. ledna 2016 podal věřitel proti dlužnici BP Integralis Limited insolvenční návrh, čímž v souladu s ustanovením § 107 insolvenčního zákona přistoupil k insolvenčnímu řízení vedenému na majetek dlužnice. V insolvenčním návrhu věřitel BP Integralis Limited uvedl stejně jako v přihlášce své pohledávky, že má za dlužnicí pohledávku, která je zajištěna majetkem, který je ve společném jmění dlužnice a manžela dlužnice.

Podle ustanovení § 389 odst. 2 písm. c) insolvenčního zákona dluh z podnikání nebrání řešení dlužníkova úpadku nebo hrozícího úpadku oddlužením, jestliže jde o pohledávku zajištěného věřitele.

Podle ustanovení § 95 insolvenčního zákona rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Jelikož dluh dlužnice, který je zajištěn majetkem dlužnice, vůči věřiteli BP Integralis Limited, nebrání podle ustanovení § 389 odst. 2 písm. c) insolvenčního zákona řešení úpadku dlužnice oddlužením, soud po posouzení situace s ohledem na odvolání dlužnice, rozhodl na základě § 95 insolvenčního zákona o změně odvoláním napadeného usnesení, a tedy tak, že usnesení změnil tak, že se dlužnici povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení neukládá.

Pouče ní: Proti tomuto usnesení j e přípustné odvolání k Vrchnímu soudu v Praze do patnácti dnů ode dne doručení tohoto usnesení. Odvolání se podává k Městskému soudu v Praze.

V Praze dne 3. února 2016 JUDr. Pavel Janout, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Hulešová