Konf 99/2009-7

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Pavla Pavlíka, JUDr. Romana Fialy, JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Marie Žiškové, rozhodl o návrhu Českého telekomunikačního úřadu, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 219 (adresa pro doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025), na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi ním a Okresním soudem v Kutné Hoře, a dalších účastníků sporu vedeného u Okresního soudu v Kutné Hoře pod sp. zn. Nc 860/2008, o určení neoprávněnosti fakturace: žalobce Ing. P. P., a žalované Telefónica 02 Czech Republic, a. s., se sídlem v Praze 4-Michle, Za Brumlovkou 266/2, IČ 60193336,

takto:

I. P ř í s l u š n ý vydat rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Kutné Hoře pod sp. zn. Nc 860/2008, o určení neoprávněné fakturace, j e soud. II. Usnesení Okresního soudu v Kutné Hoře ze dne 10. března 2009, čj. Nc 860/2008-6, s e z r u š u j e .

Odůvodnění:

Návrhem doručeným dne 8. 9. 2009 zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, se Český telekomunikační úřad domáhal, aby zvláštní senát rozhodl spor o pravomoc vzniklý ve smyslu § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Sb. mezi Českým telekomunikačním úřadem a Okresním soudem v Kutné Hoře, ve věci žaloby o určení neoprávněné fakturace, vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 6 Nc 860/2008.

Z předložených soudních spisů vyplynuly následující skutečnosti:

Český telekomunikační úřad usnesením ze dne 4. prosince 2008, čj. 095735/2008-631/Pap/F II., zastavil podle § 66 odst. 1 písm. h) správního řádu řízení o námitce proti vyřízení reklamace na vyúčtování ceny za veřejně dostupnou službu elektronických komunikací za zúčtovací období od 1. 7. 2008 do 31. 7. 2008, jehož účastníky jsou Ing. P. P., jako účastník telefonní stanice č. 327311998 a Telefónica 02 Czech Republic, jako poskytovatel veřejně dostupné služby elektronických komunikací. Rozhodnutí odůvodnil skutečností, že účastník podal námitku proti vyřízené reklamaci u Českého telekomunikačního úřadu opožděně. Nad rámec uvedl, že podání pana Ing. P. P. směřuje proti obsahu služby poskytované jinými subjekty, tj. jde o objednávku vůči tzv. třetí straně, nelze proto poskytnutí této služby považovat za službu elektronických komunikací ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen zákon ); rozhodování o námitce, v případě že by reklamace byla podána u této třetí strany, nespadá do pravomoci Českého telekomunikačního

úřadu. Domáhat se nápravy ohledně vyúčtování či kvality těchto služeb lze pouze žalobou podanou u obecného soudu podle příslušných ustanovení občanského respektive obchodního zákoníku.

Poté žalobce podal dne 16. prosince 2008 žalobu u Okresního soudu v Kutné Hoře, ve které požadoval určení, že mu žalovaná neoprávněně vyfakturovala částku 1900 Kč za měsíc červenec 2008 a uložení povinnosti žalované tuto částku po žalobci dále nevymáhat. Okresní soud v Kutné Hoře usnesením ze dne 10. března 2009, čj. Nc 860/2008-6, řízení o žalobě podle § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu.

Následně podal Český telekomunikační úřad návrh na řešení kompetenčního sporu ve výše uvedené věci. Navrhovatel se domnívá, že je oprávněn rozhodovat ve věcech elektronických komunikací pouze spory o otázkách souvisejících se samotným poskytováním služeb elektronických komunikací, eventuálně o ujednáních na ně úzce navazujících. V předmětné věci vyúčtování za služby za zúčtovací období od 1. 7. do 31. 7. 2008 vystavené žalovanou obsahuje položku platby za služby třetích stran; jedná se o platbu za spojení na linku 900 950 666. Služby na této lince poskytované nejsou službami elektronických komunikací ve smyslu § 2 písm. n), nýbrž službami, které nabízí obsah prostřednictvím sítí a služeb elektronických komunikací. Žalovaná není poskytovatelem služeb třetích stran, ale pouze umožňuje přístup k těmto službám, zajišťuje provoz mezi volajícím v její síti a poskytovatelem služeb třetích stran a zajišťuje výběr plateb za jimi poskytované služby. Neodpovídá přitom za obsah a kvalitu těchto služeb a reklamaci těchto služeb je proto třeba uplatnit u jejich poskytovatele podle obecných předpisů. Na tyto služby také nelze aplikovat § 94 odst. 2 zákona. Z toho důvodu je k rozhodování v tomto sporu příslušný Okresní soud v Kutné Hoře.

Při řešení vzniklého sporu o pravomoc mezi správním úřadem a obecným soudem se zvláštní senát řídil následující úvahou:

S účinností od 1. ledna 2003 se postupuje při kladných nebo záporných kompetenčních sporech o pravomoc nebo věcnou příslušnost vydat rozhodnutí podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů.

Zákon o elektronických komunikacích rozdělil působnost ve vykonávání státní správy v oblasti elektronických komunikací mezi ministerstvo a Český telekomunikační úřad (§ 3 a § 105 a násl. zákona). Podle ustanovení § 108 odst. 1 písm. g) tohoto zákona rozhoduje ve sporech, stanoví-li tak tento zákon, Český telekomunikační úřad. Podle § 129 odst. 1 věta prvá zákona rozhoduje Český telekomunikační úřad spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost (§ 7) na straně jedné, a účastníkem, popřípadě uživatelem na straně druhé, na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě. Podle odst. 2 téhož ustanovení nevyhoví-li podnikatel poskytující veřejně dostupné služby elektronických komunikací reklamaci podané podle § 64 odst. 7 až 9, je účastník, popřípadě uživatel oprávněn podat u Úřadu návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace.

Podle § 1 odst. 2 zákona se tento zákon nevztahuje na obsah služeb poskytovaných prostřednictvím sítě elektronických komunikací, jako je obsah rozhlasového a televizního vysílání, finančních služeb a některých služeb informační společnosti. Podle § 2 písm. n) zákona se službou elektronických komunikací rozumí služba obvykle poskytovaná za úplatu, která spočívá zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací, včetně telekomunikačních služeb a přenosových služeb v síti používaných pro rozhlasové a televizní vysílání a v sítích kabelových televizí, s výjimkou služeb, které nabízejí obsah prostřednictvím sítí a služeb elektronických komunikací nebo vykonávají redakční dohled nad obsahem přenášeným sítěmi a poskytovaným sítěmi.

Předmětem řízení v této věci je reklamace vyúčtování platby za službu třetích stran-službu poskytovanou na lince 900 950 966, která není službou elektronických komunikací ve smyslu § 2 písm. n) zákona, nýbrž službou, která nabízí obsah prostřednictvím sítí a služeb elektronických komunikací. Na tuto službu pak nelze aplikovat navrhovatelem zmiňovaný § 94 odst. 2 zákona.

Rozhodování v této věci tedy zákon Českému telekomunikačnímu úřadu nesvěřuje; je tu založena obecná pravomoc soudu o věci rozhodnout (§ 7 odst. 1 o. s. ř.). Proto zvláštní senát usnesením dle § 5 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb. rozhodl, že věc, týkající se reklamace vyúčtování platby, projedná a rozhodne soud (§ 9 odst. 1 o. s. ř.).

Zvláštní senát podle § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb. zruší rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení Okresního soudu v Kutné Hoře ze dne 10. března 2009, čj. Nc 860/2008-6.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále bude tedy Okresní soud v Kutné Hoře pokračovat v původním řízení o podané žalobě.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 31. května 2010

JUDr. Michal Mazanec předseda zvláštního senátu