Konf 95/2003-15

USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl ve složení: předseda JUDr. Karel Podolka a soudci JUDr. Michal Mazanec, JUDr. Marie Žišková, JUDr. Petr Příhoda, JUDr. Roman Fiala a JUDr. Pavel Pavlík, o návrhu Českého telekomunikačního úřadu na rozhodnutí sporu o pravomoc mezi Českým telekomunikačním úřadem a Obvodním soudem pro Prahu 9, za účasti žalobkyně E. P., spol. s r. o., a žalované B. i. s., ve věci žaloby o určení, zda je žalovaná osobou oprávněnou ve smyslu § 86 odst. 1 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 8 C 65/2002,

takto: Příslušný vydat rozhodnutí ve věci, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 8 C 65/2002, je Český telekomunikační úřad.

Odůvodnění: Podáním doručeným zvláštnímu senátu Nejvyššího správního soudu v Brně dne 3. 11. 2003 se obrátil Český telekomunikační úřad na tento soud s návrhem na rozhodnutí sporu o pravomoc podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů (kompetenčního sporu), který vznikl mezi ním a Obvodním soudem pro Prahu 9 ve věci tohoto soudu, u něhož napadla žaloba žalobkyně E. P., spol. s r. o., proti žalované B. i. s., o určení, zda je žalovaná osobou oprávněnou ve smyslu § 86 odst. 1 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, v platném znění. Žalobním návrhem ze dne 18. 4. 2002 (upraveným podáním doručeným Obvodnímu soudu pro Prahu 9 dne 8. 11. 2002) se žalobkyně domáhala vydání rozhodnutí, jímž by soud určil, že žalovaná není orgánem oprávněným ve smyslu § 86 odst. 1 zákona č. 151/2000 Sb., v platném znění, a není oprávněna žádat žalobce (správně žalobkyni) ani dle § 86 odst. 1 zákona č. 151/2000 Sb., v platném znění, ani dle § 86 odst. 2 zákona č. 151/2000 Sb., v platném znění, aby jí žalobce (správně žalobkyně) sdělil informace o skutečnostech, které jsou předmětem telekomunikačního tajemství anebo na něž se vztahuje ochrana osobních a zprostředkovacích dat, zejména údaje o veškeré komunikaci kteréhokoli uživatele v uplynulých nejméně dvou měsících v rozsahu volané a volající číslo, použitá služba, datum, čas, doba trvání komunikace a místo připojení , a to ani na základě zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, v platném znění, ani na základě povolení k použití zpravodajské techniky vydaného soudem, a ani na základě povolení soudu, kterým soud rozšiřuje práva žalovaného (správně žalované) stanovená zákonem č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, nad rámec práv stanovených tímto zákonem. Obvodní soud pro Prahu 9 usnesením ze dne 29. 11. 2002, čj. 8 C 65/2002-48, řízení o žalobě zastavil s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu. V odůvodnění uvedl, že povinnost žalobce (správně žalobkyně) poskytovat informace podle § 86 odst. 1 telekomunikačního zákona a pravomoc oprávněného orgánu tyto informace vyžadovat má veřejnoprávní povahu , že se nejedná o občanskoprávní, pracovní, rodinný, družstevní ani obchodní vztah ve smyslu § 7 odst. 1 o. s. ř. a že soud není ve věci pravomocný rozhodnout.

K odvolání žalobkyně rozhodl Městský soud v Praze usnesením ze dne 30. 6. 2003, čj. 62 Co 67/2003-64, tak, že usnesení soudu prvního stupně potvrdil (výrok I.) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (výrok II.). Dospěl k závěru, že se nejedná o spor ani o jinou právní věc ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 o. s. ř. . V návrhu na řešení kompetenčního sporu Český telekomunikační úřad popřel svoji příslušnost k projednání a rozhodnutí předmětné věci a uvedl, že se neztotožňuje s názory obecných soudů, neboť má zato, že v ustanovení § 86 odst. 1 ani v jiných ustanoveních zákona o telekomunikacích není stanoveno, že Český telekomunikační úřad je tím, kdo určuje, kdo je orgán oprávněný podle zvláštních právních předpisů ; že věc není sporem, na který se vztahuje ustanovení § 95 bod 1. písm. c) zákona o telekomunikacích, neboť žalobou je požadován výklad zákona směřující k určení práv a povinností ; a že určování, kdo je oprávněnou či povinnou osobou při poskytování informací o skutečnostech, které jsou předmětem telekomunikačního tajemství, nelze podřadit pod podmínku pro zřizování a provozování telekomunikačních zařízení a sítí ani pod podmínku pro poskytování telekomunikačních služeb (§ 1 zákona o telekomunikacích). Při řešení vzniklého sporu o pravomoc mezi správním úřadem a obecným soudem je nutno postupovat podle zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen zákon o telekomunikacích ). Je třeba předeslat, že obecné otázky řízení o kompetenčních sporech, formy rozhodování, stanovení okruhu účastníků atd. jsou nyní upraveny zákonem č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů. Podle § 1 zákona o telekomunikacích upravuje tento zákon ve věcech telekomunikací: a) podmínky pro zřizování a provozování telekomunikačních zařízení a telekomunikačních sítí, b) podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb a c) výkon státní správy včetně regulace. Podle § 3 odst. 1 zákona o telekomunikacích je Český telekomunikační úřad správním úřadem pro výkon státní správy včetně regulace ve věcech telekomunikací. Podle ustanovení § 86 odst. 1 zákona o telekomunikacích jsou právnické nebo fyzické osoby, které vykonávají telekomunikační činnosti, povinny na vlastní náklady sdělit orgánům oprávněným k tomu zvláštními právními předpisy informace o skutečnostech, které jsou předmětem telekomunikačního tajemství anebo na něž se vztahuje ochrana osobních a zprostředkovacích dat, zejména údaje o veškeré komunikaci kteréhokoli uživatele v uplynulých nejméně dvou měsících v rozsahu volané a volající číslo, použitá služba, datum, čas, doba trvání komunikace a místo připojení. U poskytovaných datových celků (databází) jsou tyto osoby povinny provádět jejich aktualizaci podle požadavků orgánů oprávněných k tomu zvláštními právními předpisy, nejméně jednou za šest měsíců. Podle § 95 bod 1. písm. c) zákona o telekomunikacích Český telekomunikační úřad v rámci své všeobecné působnosti rozhoduje ve sporech, nestanoví-li zákon jinak. Podle § 102 zákona o telekomunikacích se v řízení ve věcech upravených tímto zákonem postupuje podle obecných předpisů o správním řízení, pokud jednotlivá ustanovení tohoto zákona nestanoví jinak. Podle § 7 odst. 1 občanského soudního řádu, v platném znění (dále též jen o. s. ř. ), projednávají a rozhodují soudy v občanském soudním řízení spory a jiné právní věci, které vyplývají z občanskoprávních, pracovních, rodinných a obchodních vztahů, pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgány. Podle § 7 odst. 3 o. s. ř. jiné věci projednávají a rozhodují soudy v občanském soudním řízení, jen stanoví-li to zákon. V posuzovaném případě vznikl spor mezi žalobkyní E. P., spol. s r. o., se sídlem P. 4, V. 1442/1b, a žalovanou B. i. s., P. 57, o to, zda je žalovaná osobou oprávněnou ve smyslu § 86 odst. 1 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích. Tento spor, s ohledem na jeho veřejnoprávní povahu, je sporem, jehož projednání a rozhodnutí je v působnosti Českého telekomunikačního úřadu [§ 95 bod 1. písm. c) zákona o telekomunikacích, § 7 o. s. ř. a contr.], neboť jeho předmět vychází z ustanovení § 86 odst. 1 zákona č. 151/2000 Sb. Zvláštní senát proto rozhodl tak, že k vyřízení věci je příslušný Český telekomunikační úřad.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. října 2004

JUDr. Karel Podolka předseda zvláštního senátu