Konf 9/2013-20

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Romana Fialy, JUDr. Michala Mazance, JUDr. Pavla Pavlíka, JUDr. Petra Průchy a JUDr. Marie Žiškové, rozhodl o návrhu H. Z., na zahájení řízení o kompetenčním sporu ve věci řízení vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 10 EC 135/2011, o zaplacení částky 21 887 Kč s příslušenstvím, žalobkyně T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, se sídlem v Praze 4, Tomíčkova 2144/1, zastoupené JUDr. Michalem Marcinkem, advokátem se sídlem v Olomouci, Ladova 389/10 a žalované H. Z., zastoupené JUDr. Lumírem Vaculíkem, advokátem se sídlem v Přerově, Gen. Rakovčíka 40,

takto:

Návrh s e o d m í t á .

Odůvodnění:

Návrhem doručeným dne 15. 1. 2013 zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, se H. Z. (dále jen navrhovatelka ) domáhala, aby zvláštní senát určil, že ve věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 10 EC 135/2011, o zaplacení částky 21 887 Kč s příslušenstvím, v němž navrhovatelka vystupuje v pozici žalované, je příslušný správní orgán, a to Český telekomunikační úřad.

Z připojeného spisu Obvodního soudu pro Prahu 5, sp. zn. 10 EC 135/2011, vyplynulo, že řízení v uvedené věci bylo pravomocně zastaveno usnesením ze dne 28. 2. 2013 pro zpětvzetí žaloby.

Zvláštní senát se před rozhodováním ve věci samé zabýval podmínkami, za nichž vůbec může věc projednat a o ní rozhodnout a dospěl přitom k závěru, že v daném případě podmínky pro věcné projednání nejsou splněny.

Podle § 1 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb. se podle tohoto zákona postupuje při kladných nebo záporných kompetenčních sporech o pravomoc nebo věcnou příslušnost (dále jen pravomoc ) vydat rozhodnutí, jehož stranami jsou

a) soudy a orgány moci výkonné územní, zájmové nebo profesní samosprávy, b) soudy v občanském soudním řízení a soudy ve správním soudnictví.

Podle § 1 odst. 2 téhož zákona kompetenčním sporem je spor, ve kterém si jedna strana osobuje pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků, o níž bylo druhou stranou vydáno pravomocné rozhodnutí. Kompetenčním sporem je též spor, ve kterém jeho strany popírají svou pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků. Takto vymezené kompetenční spory projednává a rozhoduje zvláštní senát (viz § 2 odst. 1 tohoto zákona). Ten pak rozhodne, kdo (tedy která strana kompetenčního sporu) je příslušný vydat rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení (§5 odst. 1 téhož zákona).

Podle § 3 odst. 2 tohoto zákona návrh na zahájení řízení o kompetenčním sporu je oprávněna podat některá z jeho stran nebo účastník řízení ve věci, v níž se otázka pravomoci vydat rozhodnutí stala spornou. Účastník řízení (v daném případě navrhovatelka) se tedy může úspěšně domáhat rozhodnutí zvláštního senátu o kompetenčním sporu jen tehdy, pokud takovýto spor mezi jeho stranami vůbec vznikl. Tak tomu v daném případě není. Z připojeného spisu nevyplývá, že by mezi soudem na jedné straně a orgánem moci výkonné, územní, zájmové, či profesní samosprávy na straně druhé, či mezi soudem v občanském soudním řízení a soudem ve správním soudnictví bylo sporné, kdo má vydat rozhodnutí v totožné věci. Naopak je z přiloženého spisu zřejmé, že žalobkyně podala návrh k soudu (Okresní soud Praha-západ věc postoupil z důvodu místní nepříslušnosti Obvodnímu soudu pro Prahu 5) a ten, aniž by pochyboval o své pravomoci, vedl řízení a ve věci rozhodl. Není zde ani jiná strana, která by si osobovala pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků, o níž by bylo druhou stranou vydáno pravomocné rozhodnutí (§ 1 odst. 2 zák. č. 131/2002 Sb.).

Za situace, kdy neexistují strany sporu, ani samotný spor o pravomoc a zvláštnímu senátu navíc nepřísluší rozhodovat o jiných otázkách, než jsou mu svěřeny citovaným zákonem, nejsou zde splněny podmínky řízení o kompetenčním sporu, návrh je nepřípustný, a proto zvláštní senát návrh odmítl podle § 4 zákona o některých kompetenčních sporech a § 46 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 30. října 2013

JUDr. Pavel Simon předseda zvláštního senátu