Konf 9/2007-5

Usnesení

Zvláštní senát zřízený dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl ve složení: předseda JUDr. Michal Mazanec a soudci JUDr. Roman Fiala, JUDr. Pavel Pavlík, JUDr. Karel Podolka, JUDr. Petr Příhoda a JUDr. Marie Žišková, o návrhu Okresního soudu v Lounech na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi tímto soudem a Krajským soudem v Ústí n. Labem-pobočky v Liberci, za další účasti žalobkyně R. F., zastoupené JUDr. Karlem Davidem, advokátem se sídlem v Lounech, Beneše z Loun 50, a žalovaného Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Liberci, se sídlem v Liberci, Rumjancevova 10, o opravu údajů v katastrálním operátu, vedené u Okresního soudu v Lounech pod sp. zn. 14 C 299/2004,

takto:

I. Příslušný vydat rozhodnutí ve věci žaloby proti rozhodnutí Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Liberci ze dne 19. 11. 2004, čj. 0-42-681/2003-Nej, o opravu údajů v katastrálním operátu, je soud ve správním soudnictví. II. Usnesení Krajského soudu v Ústí n. Labem-pobočka v Liberci ze dne 3. února 2004, čj. 59 Ca 13/2004-12, se zrušuje.

Odůvodnění:

Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 20. 3. 2007 navrhl Okresní soud v Lounech, aby zvláštní senát rozhodl ve sporu o věcnou příslušnost, vzniklém ve smyslu § 1 odst. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Sb. (v dalším textu kompetenční spor) mezi ním a Krajským soudem v Ústí n. Labem-pobočka v Liberci ve věci vedené u Okresního soudu v Lounech pod sp. zn. 14 C 299/2004. Ze spisu vyplynuly tyto pro rozhodnutí významné skutečnosti: Katastrální úřad v Lounech, detašované pracoviště v Ž., s odkazem na ustanovení § 8 odst. 4 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí, vyrozuměl žalobkyni dopisem ze dne 12. 9. 2003 o opravě chybného údaje v katastru nemovitostí, týkajícího se chybné výměry parcel č. 1087/17 a 1087/18 v katastrálním území Ž. u Ž., podle něhož oprava chyby v katastru nemovitostí byla provedena na základě zjištění chybné transformace rastrového výkresu mapy bývalého pozemkového katastru při doplňování zjednodušené evidence v roce 2002 a opravou došlo k novému vypočtení výměr.

K písemně podanému nesouhlasu žalobkyně s označeným dopisem vydal Katastrální úřad v Lounech, detašované pracoviště Ž., rozhodnutí ze dne 1. 10. 2003, sp. zn. OR-36/2003-533/2, jímž nesouhlas žalobkyně ve výroku označený zamítl. V odůvodnění uvedl, že původní výměry parcel č. 1087/17 a 1087/18 v katastrálním území Ž. doplněných ze zjednodušené evidence byly uvedeny chybně. Po zjištění chyby v katastru nemovitostí katastrální úřad provedl nové doplnění hranic parcel, při němž byla překročena mezní odchylka výpočtu výměr uvedená v příloze 13.1 vyhlášky č. 190/1996 Sb. K odvolání žalobkyně Zeměměřický a katastrální inspektorát v Liberci (dále jen správní orgán ) uvedené rozhodnutí Katastrálního úřadu v Lounech, detašovaného pracoviště Ž., potvrdil a odvolání žalobkyně zamítl. Zjistil, že katastrální úřad při opravě chybných údajů dodržel postup stanovený pro doplňování hranic parcel ze zjednodušené evidence do souboru geodetických informací a že při doplnění hranic dodržel i geometrické určení předmětných parcel; za tohoto stavu ani překročení mezní odchylky není na překážku opravě chybných údajů v katastru nemovitostí, neboť lze mít za prokázané, že chyba vznikla v předchozí pozemkové evidenci. Žalobou ze dne 26. 1. 2004 napadla žalobkyně rozhodnutí Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Liberci. Domáhala se jeho zrušení. Krajský soud v Ústí n. Labem-pobočka v Liberci usnesením ze dne 3. února 2004, čj. 59 Ca 13/2004-12, žalobu odmítl a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Vyslovil názor, že rozhodnutí vydaná Zeměměřickým a katastrálním inspektorátem ohledně oprav chyb katastru nemovitostí vyplývají z občanskoprávních vztahů, neboť se týkají vlastnictví nemovitostí a jejich evidence. Zároveň žalobkyni poučil, že může do jednoho měsíce od právní moci tohoto usnesení podat proti shora uvedenému rozhodnutí správního orgánu žalobu u místně příslušného okresního soudu. Žalobkyně poté v souladu s poskytnutým poučením podala příslušnou žalobu u Okresního soudu v Lounech, kde je věc vedena pod sp. zn. 14 C 299/2004, a domáhala se zrušení rozhodnutí správního orgánu se současným určením vlastnictví k označeným pozemkovým parcelám o výměře v žalobě uvedené. Okresní soud v Lounech poté podal zvláštnímu senátu v úvodu označený návrh. Popřel svoji příslušnost a odkázal na rozhodnutí zvláštního senátu publikované pod poř. č. 403 ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, podle něhož je-li podána žaloba proti rozhodnutí správního orgánu o opravě údajů v katastrálním operátu podle § 8 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, je věcně příslušný rozhodnout o ní soud ve správním soudnictví. Rozhodování o žalobách proti rozhodnutí o opravě chyb v katastrálním operátu není svěřeno soudům rozhodujícím podle části páté o. s. ř. Z těchto důvodů okresní soud navrhl, aby zvláštní senát rozhodl, že příslušným k rozhodnutí je Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci. Při řešení vzniklého sporu o pravomoc mezi Okresním soudem v Lounech a Krajským soudem v Ústí n. Labem-pobočka v Liberci vycházel zvláštní senát z těchto úvah: Oprava chyb v katastrálním operátu, jež byla předmětem řízení u katastrálního úřadu a poté u Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Liberci, se řídí ustanovením § 8 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. Podle jeho odst. 1 opraví katastrální úřad na písemný návrh vlastníka nebo jiného oprávněného nebo i bez návrhu chybné údaje katastru, které vznikly a) zřejmým omylem při vedení a obnově katastru, b) nepřesností při podrobném měření, zobrazení předmětu měření v katastrální mapě a při výpočtu výměr parcel, pokud byly překročeny mezní odchylky stanovené prováděcím předpisem. Podle odst. 2 téhož ustanovení opraví katastrální úřad chybné údaje katastru, které vznikly nesprávnostmi v listinách, podle nichž byly zapsány na základě opravy listiny provedené tím, kdo listinu vyhotovil nebo kdo je oprávněn opravu listiny provést. Podle ustanovení § 5 odst. 7 katastrálního zákona pak platí, že právní vztahy nemohou být dotčeny revizí údajů katastru, opravou chyb v katastrálním operátu ani obnovou katastrálního operátu, pokud jejich změna není doložena listinou. Žalobkyně v podané žalobě vyjadřuje nesouhlas s postupem správního orgánu, jímž byla ve smyslu § 8 katastrálního zákona provedena oprava ve výměře uvedených parcel namítajíc, že jsou takovéto zásahy do vlastnických práv nepřípustné . V pozadí správního řízení i soudních řízení zahájených žalobkyní tedy stojí otázka vlastnického práva k nemovitosti. Spor o vlastnické právo-pokud o takový spor jde-je nepochybně sporem, jenž vyplývá z občanskoprávních vztahů (§ 7 odst. 1 o. s. ř.); rozhodl-li o takovém sporu správní orgán, může tutéž věc na návrh projednat obecný soud v řízení podle části páté občanského soudního řádu (§ 244 odst. 1 o. s. ř.), kterým je podle § 249 odst. 1 a 2 o. s. ř. buď soud okresní (obvodní) nebo-ve věcech vkladu práva k nemovitostem-soud krajský (městský). Katastrální úřad ani Zeměměřický a katastrální inspektorát v Liberci však v dané věci nerozhodovaly ve věci vkladu práva k nemovitostem ani v jiné věci, která by vyplývala z občanskoprávních vztahů, a ani o ní rozhodovat nemohly. Institut opravy chyb v katastrálním operátu slouží k uvedení údajů katastru do souladu s listinami založenými ve sbírce listin; není ale prostředkem k rozhodování o správnosti zápisu věcného práva k nemovitostem. Opravou chyb v katastrálním operátu se nemění právní vztahy k nemovitostem (k tomu srov. např. rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 4. 4. 2001, čj. 10 Ca 398/2000-23, či rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21. 6. 2001, čj. 15 Ca 110/2001-31). Rozhodováním v řízení o opravě chyb v katastrálním operátu se řeší pouze otázka, kdo bude evidován jako vlastník určitých nemovitostí v katastru. Rozhodnutí z takového řízení vzešlé tak nemá hmotněprávní, nýbrž jen evidenční účinky (k tomu srov. též rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 11. 11. 1997, sp. zn. 30 Ca 532/95), a nezasahuje se jím do soukromoprávních vztahů. Rozhodování o žalobách brojících proti rozhodnutí o opravě chyb v katastrálním operátu není svěřeno obecným soudům rozhodujícím podle části páté občanského soudního řádu. Proto zvláštní senát vyslovil, že rozhodnout o věci přísluší soudu ve správním soudnictví. Ke shodným závěrům dospěl zvláštní senát již v usnesení ze dne 2. 9. 2004, čj. Konf 62/2003-15, publikovaném ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 12/2004 pod poř. č. 403, na nějž správně odkázal okresní soud v podaném návrhu. Zvláštní senát zruší v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb. rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení

Krajského soudu v Ústí n. Labem, pobočky v Liberci, který výroku, jímž byla pravomoc určena, odporuje. Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále bude tedy Krajský soud v Ústí n. Labem, pobočka v Liberci pokračovat v původním řízení o podané žalobě.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 17. dubna 2007

JUDr. Michal Mazanec předseda zvláštního senátu