Konf 89/2009-19

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Romana Fialy, JUDr. Pavla Pavlíka, JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Marie Žiškové, rozhodl o návrhu Českého telekomunikačního úřadu, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 219 (adresa pro doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025), na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi ním a Okresním soudem v Českých Budějovicích, a dalších účastníků sporu vedeného u Okresního soudu v Českých Budějovicích původně pod sp. zn. 10 C 128/2009, o 4496,50 Kč s příslušenstvím, nyní vedeného pod sp. zn. 10 C 360/2009, o 2100 Kč s příslušenstvím: žalobkyně Český inkasní kapitál, a. s., se sídlem v Praze 1, Václavské náměstí 808/66, IČ 27646751, zastoupené JUDr. Romanem Majerem, advokátem v Plzni, Úslavská 33, a žalovaným D. Š.,

takto:

Řízení o návrhu na rozhodnutí kompetenčního sporu s e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Návrhem doručeným dne 30. 7. 2009 se Český telekomunikační úřad (dále též navrhovatel ) domáhal, aby zvláštní senát rozhodl spor o pravomoc vzniklý ve smyslu § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Sb. mezi ním a Okresním soudem v Českých Budějovicích ve věci žaloby vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 10 C 128/2008, týkající se zaplacení 4496,50 Kč s příslušenstvím, nyní vedeného pod sp. zn. 10 C 360/2009, o 2100 Kč s příslušenstvím.

Z obsahu spisu Okresního soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 10 C 360/2009 vyplynulo, že podáním, které bylo uvedenému soudu doručeno dne 11. 6. 2009, vzala žalobkyně žalobu v celém rozsahu zpět z důvodu zaplacení dlužné částky včetně jejího příslušenství. Okresní soud v Českých Budějovicích proto usnesením ze dne 16. 6. 2009, čj. 10 C 360/2009-2, řízení zastavil a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K dotazu zvláštního senátu Český telekomunikační úřad podáním ze dne 13. 4. 2010 sdělil, že svůj návrh na rozhodnutí sporu o pravomoc bere zpět. Zvláštní senát proto řízení zastavil [§ 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, § 4 zákona č. 131/2002 Sb.].

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 31. května 2010

JUDr. Michal Mazanec předseda zvláštního senátu