Konf 85/2009-166

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Romana Fialy, JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Pavla Pavlíka, JUDr. Karla Podolky a JUDr. Petra Příhody, rozhodl o návrhu VETT, a. s. na rozhodnutí sporu o pravomoc mezi Okresním soudem v České Lípě a Krajským soudem v Ústí nad Labem na straně jedné a Krajským úřadem Libereckého kraje na straně druhé, a dalších účastníků sporu vedeného u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 13 C 203/2007, ve věci žaloby o částku 51 142 789,78 Kč s příslušenstvím: žalobce Města Česká Lípa, IČ 00260245, se sídlem v České Lípě, T. G. Masaryka 1/1, zastoupeného Mgr. Petrem Trejbalem, advokátem se sídlem v Litoměřicích, Lidická 10, a žalované VETT, a. s., IČ 25404717, se sídlem v Zákupech, Nádražní 287, zastoupené JUDr. Jiřím Teryngelem, advokátem se sídlem v Praze 5, Ke Klimentce 2186/15,

takto:

Návrh s e o d m í t á .

Odůvodnění:

Žalobním návrhem ze dne 30. 3. 2007 se žalobce domáhal, aby Okresní soud v České Lípě vydal rozhodnutí, jímž by byla žalované uložena povinnost zaplatit mu částku 51 142 789,78 Kč z titulu vydání bezdůvodného obohacení. Uvedl, že mezi účastníky byla uzavřena neplatná smlouva o závazku veřejné služby v městské autobusové dopravě ; že smlouva je neplatná, neboť neobsahuje povinnou součást smlouvy o závazku veřejné služby dle § 19b odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., a to dopravcem předložený předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty za celé období, na které se závazek veřejné služby uzavírá .

Okresní soud v České Lípě usnesením ze dne 18. 5. 2009, čj. 13 C 203/2007-287 rozhodl, že námitka věcné nepříslušnosti tohoto soudu není důvodná a připustil rozšíření žaloby o částku 19 369 233 Kč. Uvedl, že předmětem řízení je návrh žalobce na vydání bezdůvodného obohacení, které mělo vzniknout žalované z neplatné smlouvy o provozování městské autobusové dopravy ; že vztah mezi účastníky se řídí ustanoveními § 451 a násl. obč. zák. a že s ohledem na takto vymezený předmět řízení je k projednání a rozhodnutí ve věci příslušný obecný soud žalovaného .

Okresní soud v České Lípě mezitímním rozsudkem ze dne 20. 4. 2009, čj. 13 C 203/2007-288, rozhodl, že nárok žalobce na zaplacení částky 70 512 023,68 Kč se zákonným úrokem z prodlení od 28. 3. 2007 z částky 51 142 789,78 Kč do zaplacení a se zákonným úrokem z prodlení z částky 19 369 233 Kč od 14. 3. 2008 do zaplacení je co do základu důvodný . Dospěl k závěru, že nedostatek předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty činí celou smlouvu neplatnou, neboť tento předběžný odborný odhad je povinnou součástí smlouvy o závazku veřejné služby .

Proti oběma výše uvedeným rozhodnutím Okresního soudu v České Lípě podala žalovaná dne 5. 6. 2009 odvolání ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem.

Žalobce z procesní opatrnosti podal také návrh na zahájení správního řízení, o kterém Ministerstvo vnitra usnesením ze dne 4. 6. 2009, čj. MV-41251-3/ODK-2009, rozhodlo tak, že jej postoupilo Krajskému úřadu Libereckého kraje jako správnímu orgánu věcně a místně příslušnému.

Dne 24. 7. 2009 žalovaná podala návrh na zahájení řízení o kompetenčním sporu podle zákona č. 131/2002 Sb. Uvedla, že spor z veřejnoprávní smlouvy nemůže řešit civilní soud ; že základ sporu je ve veřejnoprávním vztahu, který vznikl na základě veřejnoprávní smlouvy ; že již tímto faktem je založena pravomoc správního orgánu rozhodovat spor z veřejnoprávní smlouvy ; že posouzení neplatnosti veřejnoprávní smlouvy z hlediska § 170 spr. řádu je úkolem správního orgánu až v průběhu řízení, nikoliv před jeho začátkem ; že u veřejnoprávních smluv s ohledem na jejich povahu ani pojmově, ani z důvodu právní jistoty nepřipadá v úvahu jejich neplatnost , neboť vady veřejnoprávních smluv se řeší přezkoumáváním zákonnosti (§ 165 spr. řádu) a že Okresní soud v České Lípě není k projednání příslušný .

Zvláštní senát se před rozhodováním ve věci samé zabýval podmínkami, za nichž vůbec může věc projednat a o ní rozhodnout.

Vznikne-li kladný nebo záporný kompetenční spor o pravomoc nebo věcnou příslušnost k vydání rozhodnutí, rozhodne zvláštní senát o tom, kdo je příslušný vydat rozhodnutí uvedené v návrhu na zahájení řízení. Kompetenčním sporem, a to kladným, je podle § 1 odst. 2 zákona o rozhodování některých kompetenčních sporů spor, v němž si jedna strana osobuje pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků, o níž bylo druhou stranou vydáno pravomocné rozhodnutí. Záporný kompetenční spor nastává tehdy, jestliže v totožné věci individuálně určených účastníků se obě jeho strany věcí nechtějí zabývat a nechtějí vydat rozhodnutí, tedy popírají svoji pravomoc nebo věcnou příslušnost.

Stranami kompetenčního sporu jsou buď soudy a orgány moci výkonné, územní, zájmové nebo profesní samosprávy, nebo soudy rozhodující v občanském soudním řízení a soudy rozhodující ve správním soudnictví.

Po zahájení kompetenčního řízení Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor dopravy, usnesením ze dne 24. 8. 2009, čj. OD 921/2009-2/Ma, v souladu s ust. § 66 odst. 1 písm. e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád řízení zastavil. Vycházel ze závěru, že u soudu probíhající řízení o vydání bezdůvodného obohacení, je řízením, které je co do předmětu totožné s předmětem tohoto sporného řízení a že pokud běží soudní řízení, nemůže týž nárok navrhovatel uplatňovat v řízení správním a musí vyčkat rozhodnutí odvolacího soudu, neboť odpůrce se proti mezitímnímu rozsudku Okresního soudu v České Lípě odvolal . Usnesení Krajského úřadu Libereckého kraje nabylo právní moci dne 23. 9. 2009.

V souzené věci tedy kladný kompetenční spor, k jehož řešení by byl povolán zvláštní senát, odpadl. Zvláštnímu senátu tak nezbylo, než návrh odmítnout podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s § 4 zákona č. 131/2002 Sb.

V řízení o odvolání žalované proti usnesení Okresního soudu v České Lípě ze dne 18. 5. 2009, čj. 13 C 203/2007-287, a proti rozsudku téhož soudu ze dne 20. 4. 2009, čj. 13 C 203/2007-288, Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, při posouzení věcné příslušnosti okresního soudu zohlední závěry Zvláštního senátu uvedené v usnesení ze dne 24. 10. 2008, čj. Konf 31/2007-82 (publikovaném ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu pod č. 1675, ročník 2008) a také přihlédne k ustanovením § 159 až 170 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 25. listopadu 2009

JUDr. Michal Mazanec předseda zvláštního senátu