Konf 85/2005-5

USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl ve složení: předseda JUDr. Karel Podolka a soudci JUDr. Roman Fiala, JUDr. Michal Mazanec, JUDr. Pavel Pavlík, JUDr. Petr Příhoda a JUDr. Marie Žišková, o návrhu Okresního soudu v Benešově na rozhodnutí sporu o pravomoc, za účasti žalobců a) J. D., b) M. D., oba zastoupeni JUDr. Jiřím Vosáhlem, advokátem se sídlem Netvořice, Krátká 194, a žalovaných 1) M. S., 2) H. S., o uložení povinnosti zdržet se přístavby domu, ve věci vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 6 C 86/2005, takto: Návrh se odmítá.

Odůvodnění: Podáním ze dne 12. 7. 2005, doručeným zvláštnímu senátu dne 1. 8. 2005, se Okresní soud v Benešově obrátil na tento senát s návrhem na rozhodnutí tvrzeného sporu o pravomoc podle zákona č. 131/2002 Sb. Dovozuje, že v této věci je dána pravomoc nikoli soudu, ale správního orgánu, konkrétně Městského úřadu v Benešově, odboru výstavby, jakožto stavebního úřadu. Zvláštní senát se v prvé řadě zabýval otázkou, zda v daném případě již došlo ke vzniku kompetenčního konfliktu a zda podaný návrh není zjevně předčasný, přičemž vycházel z následujících skutečností, úvah a závěrů: Podle ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb. se podle tohoto zákona postupuje při kladných nebo záporných kompetenčních sporech o pravomoc nebo věcnou příslušnost vydat rozhodnutí, jehož stranami jsou a) soudy a orgány moci výkonné, územní, zájmové nebo profesní samosprávy, b) soudy v občanském soudním řízení a soudy ve správním soudnictví. Podle ustanovení § 1 odst. 2 téhož zákona kompetenčním sporem je spor, ve kterém si jedna strana osobuje pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků, o níž bylo druhou stranou vydáno pravomocné rozhodnutí. Kompetenčním sporem je též spor, ve kterém jeho strany popírají svou pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků. Podle § 3 odst. 2 cit. zákona návrh na zahájení řízení o kompetenčním sporu je oprávněna podat některá z jeho stran nebo účastník řízení ve věci, v níž se otázka pravomoci vydat rozhodnutí stala spornou. Jak vyplývá z obsahu předloženého spisu Okresního soudu v Benešově, sp. zn. 6 C 86/2005, dne 20. 5. 2005 byla u tohoto soudu podána žaloba, jíž se žalobci domáhají vydání rozsudku, že žalovaní jsou povinni se zdržet výstavby přístavby domu č. p. 156 na M. n. v B. na pozemcích st. parc. 108 a 190 a parc. 130/8 a 3300/1 v katastrálním území B. u P. Poté, aniž by (vyjma usnesení, kterým žalobci byli vyzváni k zaplacení soudního poplatku) bylo vydáno jakékoli rozhodnutí, Okresní soud v Benešově předložil věc zvláštnímu senátu s uvedeným návrhem na rozhodnutí kompetenčního sporu.

V daném případě dosud kompetenční spor ve smyslu § 1 odst. 2 zákona č. 131/2002 Sb. nevznikl. Pokud má Okresní soud v Benešově za to, že není dána pravomoc soudů v předmětné věci, je na něm, aby řízení zastavil (§ 103 a § 104 odst. 1 o. s. ř.). Jestliže by pak tento soud dospěl k závěru, že v této věci je dána pravomoc správního orgánu, zároveň vysloví, že po právní moci usnesení o zastavení řízení bude věc postoupena tomuto správnímu orgánu. Teprve pokud by správní orgán po postoupení věci měl za to, že není dána jeho pravomoc a naopak rozhodnutí náleží do pravomoci soudů, došlo by ke vzniku kompetenčního sporu ve smyslu § 1 odst. 2 zákona č. 131/2002 Sb., přičemž k podání návrhu na rozhodnutí o tomto sporu ve smyslu § 3 odst. 2 téhož zákona by byl legitimován tento správní orgán. Proto zvláštní senát návrh Okresního soudu v Benešově jako předčasný odmítl [§ 4 zákona č. 131/2002 Sb. ve spojení s § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.].

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. ledna 2006

JUDr. Karel Podolka předseda zvláštního senátu