Konf 83/2009-6

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Romana Fialy, JUDr. Pavla Pavlíka, JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Marie Žiškové, rozhodl o návrhu Městského soudu v Brně na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi ním a Krajským soudem v Brně, a dalších účastníků sporu vedeného u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 38 C 86/2007, o ochraně vlastnických práv: žalobců a) J. K., b) M. C., a žalovaného Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Brně, se sídlem v Brně, Moravské náměstí 1,

takto:

I. P ř í s l u š n ý vydat rozhodnutí ve věci žaloby proti rozhodnutí Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Brně ze dne 17. 7. 2003, sp. zn. O-78/342/2003, o opravu údajů v katastrálním operátu, j e soud ve správním soudnictví. II. Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1. 10. 2003, čj. 30 Ca 319/2003-18, se zrušuje.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným dne 8. 7. 2009 zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, se Městský soud v Brně domáhal, aby zvláštní senát rozhodl spor o pravomoc vzniklý ve smyslu § 1 odst. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Sb. mezi ním a Krajským soudem v Brně ve věci žaloby vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 38 C 86/2007 týkající se ochrany vlastnických práv.

Z předložených soudních spisů vyplynuly následující skutečnosti:

Katastrální úřad ve Vsetíně, detašované pracoviště Valašské Meziříčí, rozhodl dne 24. 4. 2003 ve věci sp. zn. OR-193/2002-836/3 o opravě chybného údaje katastru nemovitostí podle § 7 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, a § 8 odst. 4 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen katastrální zákon ) tak, že neprovede opravu změny polohy bodu číslo 8003-9395 v digitální katastrální mapě v katastrálním území Valašské Meziříčí-město.

K odvolání žalobce a) Zeměměřický a katastrální inspektorát v Brně (žalovaný) přezkoumal výše uvedené rozhodnutí katastrálního úřadu týkající se neprovedení opravy geometrického a polohového určení hranice pozemku podle § 8 odst. 1 písm. b) katastrálního zákona. Rozhodnutím ze dne 17. 7. 2003, sp. zn. O-78/342/2003, odvolání žalobce a) odmítl a potvrdil rozhodnutí katastrálního úřadu.

Žalobce a) následně podal žalobu u Krajského soudu v Brně, kterou se ve správním soudnictví domáhal, aby žalovaný znovu rozhodl a zrušil své rozhodnutí o odvolání. Dále požadoval, aby krajský soud uložil povinnost žalovanému zrušit rozhodnutí Katastrálního úřadu ve Vsetíně, kterým nebylo vyřízeno oznámení žalobce o chybě, a věc vrátil správnímu orgánu k novému projednání. Žádal také náhradu nákladů řízení.

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 1. 10. 2003, čj. 30 Ca 319/2003-18, žalobu odmítl. Uvedl, že od 1. 1. 2003 nabyl účinnosti zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. V daném případě žalobce podal návrh na přezkoumání rozhodnutí, jímž správní orgán rozhodl v mezích své zákonné pravomoci v soukromoprávní věci. Rozhodnutí Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Brně ve smyslu § 8 odst. 1 písm. b) katastrálního zákona je totiž rozhodnutím orgánu moci výkonné o právní věci, která vyplývá z občanskoprávních vztahů, neboť jde o rozhodnutí o vlastnickém vztahu v otázce upravené občanským zákoníkem. Jedná se tedy o soukromoprávní věc (§ 1 odst. 2 a § 2 odst. 1 a 2 občanského zákoníku) projednávanou ve správní řízení. Vzhledem k uvedenému krajský soud v souladu s § 46 odst. 2 s. ř. s. návrh odmítl. Krajský soud dále žalobce poučil, že je oprávněn podat do jednoho měsíce od právní moci usnesení žalobu podle § 246 o. s. ř. u místně příslušného okresního soudu.

V souladu s poučením krajského soudu podali žalobci a) a b) dne 6. 11. 2003 u Městského soudu v Brně žalobu na ochranu vlastnických práv, kterou se domáhali, aby městský soud uložil žalovanému povinnost zrušit rozhodnutí ze dne 17. 7. 2003 a rozhodnutí Katastrálního úřadu ve Valašském Meziříčí z 24. 4. 2003. Dále požadovali, aby žalovaný v katastru nemovitostí opravil chyby v katastrálním území a vrátil hranici mezi pozemky mezi geodetické body dle stavu v roce 1995, a to tak, aby hranice mezi geodetickými body tvořila rovnou přímku. Žalobci dále žádali písemnou omluvu žalovaného a katastrálního úřadu ve Valašském Meziříčí za jednání, které žalobce poškodilo, a náhradu nákladů řízení.

Usnesením ze dne 20. 10. 2006, čj. 38 C 197/2003-26, vyslovil Městský soud v Brně svou místní nepříslušnost a věc postoupil Okresnímu soudu ve Vsetíně jako soudu místně příslušnému.

Okresní soud ve Vsetíně podal 24. 1. 2007 u Krajského soudu v Ostravě nesouhlas s postoupením dle § 105 odst. 3 o. s. ř.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 31. 1. 2007, čj. 11 Nc 4/2007-34, rozhodl, že nesouhlas Okresního soudu ve Vsetíně s postoupením věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 38 C 197/2003 je důvodný.

Po vrácení Městskému soudu v Brně byla dále věc vedena pod sp. zn. 38 C 86/2007 namísto původní sp. zn. 38 C 197/2003.

Z protokolu o jednání v rámci přípravy před soudem prvního stupně ze dne 16. 7. 2008, čj. 38 C 86/2007-43, vyplynulo, že žalobce a) po poučení podle § 138 a § 5 o. s. ř. na dotaz soudu uvedl, že mu nejde o spor o určení vlastnictví, ale o odstranění chyb v katastrálním operátu způsobený digitalizací katastrálních map. Proto se nedomáhá určení vlastnictví části pozemku, ale opravu či změnu rozhodnutí správního orgánu .

Následně podal městský soud návrh na řešení kompetenčního sporu s tím, že k rozhodování o žalobě je příslušný Krajský soud v Brně jako soud ve správním soudnictví. Odkázal přitom na usnesení zvláštního senátu ze dne 2. 9. 2004, čj. Konf 62/2003-15, a ze dne 7. 10. 2004, čj. Konf 31/2004-16. Z obou usnesení vyplývá, že je-li podána žaloba proti rozhodnutí správního orgánu o opravě údajů v katastrálním operátu podle § 8 katastrálního zákona, je k rozhodování o ní příslušný soud ve správním soudnictví.

Při řešení vzniklého sporu o věcnou příslušnost mezi Městským soudem v Brně-soudem v občanském soudním řízení-a Krajským soudem v Brně-soudem ve správním soudnictví-se zvláštní senát řídil následující úvahou:

Oprava chyb v katastrálním operátu, jíž se žalobci domáhali u katastrálního úřadu a poté u Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Brně, se řídí § 8 katastrálního zákona. Podle jeho odst. 1 opraví katastrální úřad na písemný návrh vlastníka nebo jiného oprávněného nebo i bez návrhu chybné údaje katastru, které vznikly a) zřejmým omylem při vedení a obnově katastru, b) nepřesností při podrobném měření, zobrazení předmětu měření v katastrální mapě a při výpočtu výměr parcel, pokud byly překročeny mezní odchylky stanovené prováděcím předpisem . Podle odst. 2 téhož ustanovení opraví katastrální úřad chybné údaje katastru, které vznikly nesprávnostmi v listinách, podle nichž byly zapsány, na základě opravy listiny provedené tím, kdo listinu vyhotovil nebo kdo je oprávněn opravu listiny provést . Podle ustanovení § 5 odst. 7 katastrálního zákona pak platí, že právní vztahy nemohou být dotčeny revizí údajů katastru, opravou chyb v katastrálním operátu ani obnovou katastrálního operátu, pokud jejich změna není doložena listinou .

Katastrální úřad ani Zeměměřický a katastrální inspektorát v Brně však v dané věci nerozhodovaly ve věci vkladu práva k nemovitostem ani v žádné jiné věci, která by vyplývala z občanskoprávních vztahů, a ani o ní rozhodovat nemohly. Institut opravy chyb v katastrálním operátu slouží k uvedení údajů katastru do souladu s listinami založenými ve sbírce listin; není prostředkem k rozhodování o správnosti zápisu věcného práva k nemovitostem a opravou chyb v katastrálním operátu se tak nemění právní vztahy k nemovitostem (k tomu srov. např. rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 4. 4. 2001, čj. 10 Ca 398/2000-23, či rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21. 6. 2001, čj. 15 Ca 110/2001-31).

Obdobnými otázkami se již zvláštní senát zabýval v usnesení ze dne 2. 9. 2004, čj. Konf 62/2003-15, (uveřejněném pod č. 403/2004 Sb. NSS): Je-li podána žaloba proti rozhodnutí správního orgánu o opravě údajů v katastrálním operátu podle § 8 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), je věcně příslušný rozhodnout o ní soud ve správním soudnictví .

Jak je dále v usnesení uvedeno: ani Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu v Brně, ani katastrálnímu úřadu nepřísluší rozhodovat o vlastnickém právu k nemovitostem: rozhodováním v řízení o opravě chyb v katastrálním operátu se řeší pouze otázka, kdo bude evidován jako vlastník určitých nemovitostí v katastru. Rozhodnutí z takového řízení vzešlé tak nemá hmotněprávní, nýbrž jen evidenční účinky (k tomu srov. též rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 11. 11. 1997, sp. zn. 30 Ca 532/95), a nezasahuje se jím do soukromoprávních vztahů. Rozhodování o žalobách brojících proti rozhodnutí o opravě chyb v katastrálním operátu není svěřeno obecným soudům rozhodujícím podle části páté občanského soudního řádu. Proto zvláštní senát vyslovil, že rozhodnout o věci přísluší soudu ve správním soudnictví .

Zvláštní senát zruší v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb. rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení Krajského soudu v Brně v rozsahu, který výroku, jímž byla kompetence určena, odporuje.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále bude tedy Krajský soud v Brně pokračovat v původním řízení o podané žalobě.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 31. května 2010

JUDr. Michal Mazanec předseda zvláštního senátu