Konf 82/2008-7

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl ve složení: předseda JUDr. Michal Mazanec a soudci JUDr. Marie Žišková, JUDr. Roman Fiala, JUDr. Karel Podolka, JUDr. Pavel Pavlík a JUDr. Petr Příhoda, o návrhu Českého telekomunikačního úřadu, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 219 (adresa pro doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025), na rozhodnutí sporu o pravomoc mezi ním a Okresním soudem ve Frýdku-Místku, za další účasti žalobkyně UPC Česká republika, a. s., IČ 00562262, se sídlem v Praze 4, Závišova 5, zastoupené JUDr. Janem Veverkou, advokátem se sídlem v Praze 2, Londýnská 59, a žalovaného A. R., ve věci žaloby o zaplacení částky 4018 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 40 C 151/2008,

takto:

I. P ř í s l u š n ý vydat rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 40 C 151/2008, o zaplacení ceny za satelitní anténu ve výši 689 Kč s příslušenstvím, j e soud. II. Usnesení Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 8. 7. 2008, čj. 40 C 151/2008-17, s e v tomto rozsahu z r u š u j e .

Odůvodnění:

Návrhem doručeným dne 2. 10. 2008 zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, se Český telekomunikační úřad domáhal, aby zvláštní senát rozhodl kompetenční spor, který vznikl podle § 1 odst. 1 písm. a) cit. zákona mezi ním a Okresním soudem ve Frýdku-Místku ve věci žaloby o zaplacení 4018 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 40 C 151/2008.

Ze spisu vyplynuly tyto pro rozhodnutí podstatné skutečnosti:

Žalobkyně uzavřela s žalovaným dne 23. 3. 2005 smlouvu č. 1164549-0 o dodávce služeb UPC Direct, jejíž nedílnou součástí byly Smluvní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti UPC Česká republika. Předmětem smlouvy byla dodávka žalovaným objednaných služeb, za něž se zavázal měsíčně hradit žalobkyni sjednané poplatky. Podle této smlouvy vyúčtovala žalobkyně žalovanému za poskytování služeb částku 4018 Kč, která zahrnovala vedle platby za služby elektronických komunikací také cenu za satelitní anténu ve výši 689 Kč včetně DPH.

Protože žalovaný pohledávku v celkové výši 4018 Kč ani po výzvě upomínkou neuhradil, podala žalobkyně u Okresního soudu ve Frýdku-Místku žalobu a navrhla, aby okresní soud uložil žalovanému zaplatit uvedenou částku s příslušenstvím a nahradit jí náklady soudního řízení.

Okresní soud ve Frýdku-Místku usnesením ze dne 8. 7. 2008, čj. 40 C 151/2008-17, řízení zastavil s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu, a rozhodl o náhradě nákladů řízení a vrácení soudního poplatku. V odůvodnění uvedl, že podle ust. § 129 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, rozhoduje spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné, a účastníkem, popř. uživatelem, na straně druhé, Český telekomunikační úřad. Dodávka televizních programů prostřednictvím satelitního signálu je poskytováním služeb elektronických komunikací, předmětem žaloby je dlužná úhrada ceny této služby, jedná se tak o spor mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné a účastníkem na straně druhé, a proto je oprávněn o tomto sporu rozhodovat Český telekomunikační úřad. Vycházel ze závěru, že není dána pravomoc soudu v občanském soudním řízení.

Poté Český telekomunikační úřad podal návrh na řešení kompetenčního sporu. Uvedl, že je příslušným k rozhodnutí v té části sporu, která se týká částky 3329 Kč s příslušenstvím; ve zbývající části sporu, jež se týká ceny za dodanou satelitní anténu ve výši 689 Kč, se jedná o soukromoprávní vztah mezi žalobkyní a žalovaným a nejedná se o cenu za službu elektronických komunikací ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Z tohoto důvodu je k rozhodování v této části příslušný Okresní soud ve Frýdku-Místku.

Při řešení vzniklého sporu o pravomoc mezi správním úřadem a obecným soudem se zvláštní senát řídil následující úvahou:

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon o elektronických komunikacích ) vymezil působnost ve vykonávání státní správy v oblasti elektronických komunikací mezi ministerstvo a nově zřízený Český telekomunikační úřad (§ 3 a § 105 a násl. zákona). Podle ustanovení § 108 odst. 1 písm. g) tohoto zákona rozhoduje ve sporech, stanoví-li tak tento zákon, Úřad. Podle § 129 odst. 1 věta prvá zákona rozhoduje tento Úřad spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost (§ 7) na straně jedné, a účastníkem, popřípadě uživatelem na straně druhé, na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě.

Komunikačními činnostmi podle § 7 zákona o elektronických komunikacích jsou a) zajišťování sítí elektronických komunikací, b) poskytování služeb elektronických komunikací, c) provozování přístrojů.

Podle § 2 písm. k) zákona o elektronických komunikacích se rozumí veřejnou telefonní sítí síť elektronických komunikací, která slouží k poskytování veřejně dostupných telefonních služeb a která umožňuje mezi koncovými body sítě přenos mluvené řeči, jakož i jiných forem komunikace, jako je faksimilní a datový přenos.

Podle § 2 písm. n) cit. zákona je službou elektronických komunikací služba obvykle poskytovaná za úplatu, která spočívá zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací, včetně telekomunikačních služeb a přenosových služeb v sítích používaných pro rozhlasové a televizní vysílání a v sítích kabelové televize, s výjimkou služeb, které nabízejí obsah prostřednictvím sítí a služeb elektronických komunikací nebo vykonávají redakční dohled nad obsahem přenášeným sítěmi a poskytovaným službami elektronických komunikací; nezahrnuje služby informační společnosti, které nespočívají zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací.

V předmětné věci se však v případě požadované úhrady ceny za satelitní anténu o žádnou takovouto službu nejedná. Při prodeji movité věci nejde o poskytování služby elektronických komunikací ve smyslu § 2 písm. n) zákona o elektronických komunikacích, nýbrž jde o běžný soukromoprávní vztah z kupní smlouvy (srov. např. usnesení zvláštního senátu Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 3. 2007, čj. Konf 5/2007-6). Rozhodování v této věci zákon Českému telekomunikačnímu řadu nesvěřuje; je tu založena obecná pravomoc civilního soudu (§ 7 odst. 1 o. s. ř.). Proto zvláštní senát rozhodl, že věc, týkající se zaplacení ceny za satelitní anténu s přísl., projedná a rozhodne soud (§ 9 odst. 1 o. s. ř.).

Zvláštní senát podle § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb. současně s rozhodnutím sporu zruší rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 8. 7. 2008, čj. 40 C 151/2008-17, a to v rozsahu, kterým výroku, jímž byla kompetence určena, odporuje.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále bude tedy Okresní soud ve Frýdku-Místku pokračovat ve vymezeném rozsahu, tj. ohledně částky 689 Kč s příslušenstvím, v původním řízení o podané žalobě.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. ledna 2009

JUDr. Michal Mazanec předseda zvláštního senátu