Konf 7/2006-6

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl ve složení: předseda JUDr. Michal Mazanec a soudci JUDr. Marie Žišková, JUDr. Roman Fiala, JUDr. Pavel Pavlík, JUDr. Karel Podolka a JUDr. Petr Příhoda, o návrhu MUDr. J. M.-N., CSc., zastoupené JUDr. Lubomírem Müllerem, advokátem se sídlem v Praze 98, Mansfeldova 792/3, na rozhodnutí sporu o věcnou příslušnost, za účasti Vrchního soudu v Praze, se sídlem v Praze 4, nám. Hrdinů 1300, o odvolání navrhovatelky proti rozsudku Mimořádného lidového soudu v Klatovech ze dne 12. září 1946, sp. zn. Ls 267/46, vedeném u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Nt 4/2006 takto: Návrh se odmítá. Odůvodnění: Podáním doručeným zvláštnímu senátu dne 28. 2. 2006 se navrhovatelka obrátila na tento senát s návrhem na rozhodnutí tvrzeného sporu o věcnou příslušnost podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů. Ze spisu vyplynuly tyto podstatné skutečnosti: Navrhovatelka podala dne 29. prosince 2005 u Vrchního soudu v Praze odvolání proti rozsudku Mimořádného lidového soudu v Klatovech ze dne 12. září 1946, sp. zn. Ls 267/46, ve prospěch zemřelého prof. A. N. Věc byla u vrchního soudu zapsána do rejstříku pod sp. zn. 1 Nt 4/2006. Přípisem ze dne 25. ledna 2006 vrátil předseda senátu tohoto soudu navrhovatelce podání zpět s odůvodněním, že vrchní soud není věcně, místně ani funkčně příslušným k projednání obsahu jejího přípisu, a že neshledal ze stejných důvodů ani možnost postoupení věci žádnému z existujících soudů soudní soustavy České republiky. Zvláštní senát nejprve zkoumal, zda jsou dány podmínky, za nichž může o věci jednat a rozhodnout. Podle ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb. (dále jen zákon ) se postupuje podle tohoto zákona při kladných nebo záporných kompetenčních sporech o pravomoc nebo věcnou příslušnost vydat rozhodnutí, jehož stranami jsou a) soudy a orgány moci výkonné, územní, zájmové nebo profesní samosprávy, b) soudy v občanském soudním řízení a soudy ve správním soudnictví. Podle ustanovení § 1 odst. 2 zákona je kompetenčním sporem spor, ve kterém si jedna strana osobuje pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků, o níž bylo druhou stranou vydáno pravomocné rozhodnutí. Kompetenčním sporem je též spor, ve kterém jeho strany popírají svou pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků. Podle § 3 odst. 2 cit. zákona návrh na zahájení řízení o kompetenčním sporu je oprávněna podat některá z jeho stran nebo účastník řízení ve věci, v níž se otázka pravomoci vydat rozhodnutí stala spornou.

Jak vyplývá ze spisu, obdržel Vrchní soud v Praze podání, kterým se navrhovatelka odvolávala ve prospěch zemřelého prof. A. N. proti rozsudku Mimořádného lidového soudu v Klatovech ze dne 12. září 1946, sp. zn. Ls 257/46. Poté, aniž by bylo vydáno nějaké rozhodnutí (vyjma přípisu sp. zn. 1 Nt 4/2006 ze dne 25. ledna 2006), podala výše uvedený návrh, z něhož však nevyplývá, že by jím navrhovatelka reagovala na jakýkoliv kompetenční konflikt ve smyslu § 1 odst. 2 uvedeného zákona. Kriticky pouze hodnotí postup soudu v rámci trestního řízení a smyslem jejího návrhu je, aby soud v tomto řízení pokračoval. V daném případě kompetenční spor, o kterém by mohl zvláštní senát rozhodovat, nevznikl. Návrh bylo proto nutno odmítnout jako předčasný za přiměřeného užití § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 4 zákona č. 131/2002 Sb.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 31. 5. 2006

JUDr. Michal Mazanec předseda zvláštního senátu