Konf 68/2008-6

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl ve složení: předseda JUDr. Karel Podolka a soudci JUDr. Roman Fiala, JUDr. Michal Mazanec, JUDr. Pavel Pavlík, JUDr. Petr Příhoda a JUDr. Marie Žišková, o návrhu Českého telekomunikačního úřadu, se sídlem Praha 9, Sokolovská 219 (adresa pro doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025), na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi Českým telekomunikačním úřadem a Obvodním soudem pro Prahu 8, za další účasti: 1) UPC Česká republika, a. s., se sídlem Praha 4, Závišova 5, zastoupená JUDr. Janem Veverkou, advokátem AK Novotný & Partner, se sídlem Praha 2, Londýnská 59, 2) G. M., o žalobě vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 13 C 15/2008, o zaplacení částky 4 226,50 Kč s příslušenstvím,

takto:

I. P ř í s l u š n ý vydat rozhodnutí ve věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 13 C 15/2008, o zaplacení ceny za satelitní anténu v částce 192 Kč s přísl., j e soud. II. Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 12. 6. 2007, čj. 13 C 15/2008-19, s e v tomto rozsahu z r u š u j e.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným dne 12. 9. 2008 zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů (dále též zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů ), se Český telekomunikační úřad domáhal, aby zvláštní senát rozhodl spor o pravomoc vzniklý ve smyslu § 1 odst. 1 písm. a) citovaného zákona mezi Českým telekomunikačním úřadem a Obvodním soudem pro Prahu 8 ve věci žaloby vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 13 C 15/2008 a týkající se zaplacení částky 4 226, 50 Kč s příslušenstvím.

Z předloženého soudního spisu vyplynulo, že účastnice 1) uzavřela s účastníkem 2) dne 24. 5. 2005 smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací, jejíž nedílnou součástí byly Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti UPC Česká republika. Na základě této smlouvy vyúčtovala účastnice 1) účastníkovi 2) za poskytování služeb elektronických komunikací čtyřmi fakturami celkovou částku 4 226,50 Kč. Součástí prvé faktury byla vedle platby za služby elektronických komunikací taktéž cena za satelitní anténu ve výši 192 Kč včetně DPH.

Jelikož účastník 2) výše specifikovanou pohledávku neuhradil ani po výzvě upomínkou, podala účastnice 1) k Obvodnímu soudu pro Prahu 8 návrh na vydání platebního rozkazu, jímž měla být účastníkovi 2) uložena povinnost zaplatit uvedenou částku spolu se smluvní pokutou ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení do zaplacení a nahradit náklady soudního řízení.

Obvodní soud pro Prahu 8 usnesením ze dne 12. 6. 2007, čj. 13 C 15/2008-19, řízení na základě § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil pro nedostatek své pravomoci s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu. Tento postup odůvodnil tím, že předmětem řízení v posuzované věci je úhrada za poskytnuté služby elektronických komunikací, kterou má na základě § 129 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen zákon o elektronických komunikacích ) řešit Český telekomunikační úřad.

Český telekomunikační úřad podal následně návrh na řešení kompetenčního sporu, přičemž poukázal na to, že jeho pravomoc je dána v případě sporů o otázkách souvisejících se samotným poskytováním služeb elektronických komunikací, eventuelně o ujednáních na ně úzce navazujících. Ujednání o povinnosti zaplatit cenu za satelitní anténu takovým ujednáním není, jelikož se nejedná o cenu za službu elektronických komunikací, nýbrž o soukromoprávní vztah mezi účastníky, a proto je k rozhodování příslušný obvodní soud a nikoliv správní orgán. Český telekomunikační úřad potvrdil svou pravomoc k rozhodnutí předmětného sporu pouze v části týkající se povinnosti úhrady dlužné částky vyúčtované za služby programové nabídky satelitní televize. Odmítl naopak svou kompetenci k rozhodnutí tohoto sporu v části týkající se povinnosti účastníka 2) uhradit cenu za satelitní anténu. Dovolal se přitom rozhodovací praxe zvláštního senátu (usnesení ze dne 6. 11. 2003, čj. Konf 42/2003-8), podle které nejde při pouhém prodeji movité věci o poskytování komunikační služby, nýbrž o soukromoprávní vztah z kupní smlouvy a rozhodování v této věci zákon Českému telekomunikačnímu úřadu nesvěřuje, jelikož je založena obecná pravomoc soudu.

Při řešení vzniklého sporu o pravomoc mezi správním úřadem a obecným soudem ohledně ceny za satelitní anténu se zvláštní senát řídil následující úvahou:

S účinností od 1. 1. 2003 se při kladných nebo záporných kompetenčních sporech o pravomoc nebo věcnou příslušnost vydat rozhodnutí postupuje podle zákona o rozhodování některých kompetenčních sporů.

Zákon o elektronických komunikacích rozdělil působnost ve výkonu státní správy v oblasti elektronických komunikací mezi Ministerstvo průmyslu a obchodu a Český telekomunikační úřad (§ 3 a § 105 a násl. zákona o elektronických komunikacích). Podle ustanovení § 108 odst. 1 písm. g) citovaného zákona rozhoduje Český telekomunikační úřad ve sporech, stanoví-li tak tento zákon. Podle § 129 odst. 1 věty prvé rozhoduje Český telekomunikační úřad spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné, a účastníkem, popř. uživatelem na straně druhé, na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě.

Ustanovení § 7 zákona o elektronických komunikacích vymezuje komunikační činnosti jako zajišťování sítí elektronických komunikací, poskytování služeb elektronických komunikací a provozování přístrojů.

Podle § 2 písm. k) se veřejnou telefonní sítí rozumí síť elektronických komunikací, která slouží k poskytování veřejně dostupných telefonních služeb a která umožňuje mezi koncovými body sítě přenos mluvené řeči, jakož i jiných forem komunikace, jako je faksimilní a datový přenos.

Podle § 2 písm. n) se službou elektronických komunikací rozumí služba obvykle poskytovaná za úplatu, která spočívá zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací, včetně telekomunikačních služeb a přenosových služeb v sítích používaných pro rozhlasové a televizní vysílání a v sítích kabelové televize, s výjimkou služeb, které nabízejí obsah prostřednictvím sítí a služeb elektronických komunikací nebo vykonávají redakční dohled nad obsahem přenášených sítěmi a poskytovaným službami elektronických komunikací; nezahrnuje služby informační společnosti, které nespočívají zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací.

Při prodeji satelitní antény, tj. věci movité, nejde o poskytování služby elektronických komunikací ve smyslu § 2 písm. n) zákona o elektronických komunikacích, nýbrž o běžný soukromoprávní vztah založený kupní smlouvou. Rozhodování v této věci zákon Českému telekomunikačnímu úřadu nesvěřuje; je tu založena obecná pravomoc soudu o věci rozhodnout (§ 7 odst. 1 o. s. ř.). Proto zvláštní senát usnesením dle § 5 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb. vyslovil, že věc, týkající se zaplacení ceny za satelitní anténu v částce 192 Kč s přísl., projedná a rozhodne soud (§ 9 odst. 1 o. s. ř.), nikoli správní úřad.

Zvláštní senát na základě § 5 odst. 3 zákona o rozhodování některých kompetenčních sporů zruší rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 12. 7. 2007, čj. 13 C 15/2008-19, a to v rozsahu, v němž toto usnesení odporovalo výroku, jímž byla kompetence určena.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona o rozhodování některých kompetenčních sporů závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Obvodního soudu pro Prahu 8 bude tedy dále pokračovat ve vymezeném rozsahu, tj. ohledně částky 192 Kč s příslušenstvím, v původním řízení o podané žalobě.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. října 2008

JUDr. Karel Podolka předseda zvláštního senátu