Konf 67/2009-28

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy senátu JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Romana Fialy, JUDr. Pavla Pavlíka, JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Marie Žiškové, rozhodl o návrhu Českého telekomunikačního úřadu, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 219 (adresa pro doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025), na rozhodnutí sporu o pravomoc mezi ním a Okresním soudem v Českých Budějovicích, a dalších účastníků sporu vedeného u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 30 C 90/2009, o 2651,50 Kč s příslušenstvím: žalobkyně Český inkasní kapitál, a. s. se sídlem v Praze 1, Václavské nám. 808/66, IČ 27646751, zastoupené JUDr. Romanem Majerem, advokátem se sídlem v Plzni, Úslavská 33, a žalovaného R. S.,

takto:

Řízení o návrhu na rozhodnutí kompetenčního sporu s e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Podáním ze dne 22. 6. 2009, doručeným dne 29. 6. 2009 zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, se Český telekomunikační úřad (dále také jen navrhovatel ) domáhal rozhodnutí kompetenčního sporu, který vznikl mezi ním a Okresním soudem v Českých Budějovicích ve věci žaloby o 2651,50 Kč s příslušenstvím.

Podáním ze dne 16. 3. 2010 sdělil navrhovatel zvláštnímu senátu, že svůj návrh na rozhodnutí sporu o pravomoc bere zpět. Proto bylo řízení v této právní věci zastaveno [ustanovení § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, § 4 zákona č. 131/2002 Sb.].

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 16. dubna 2010

JUDr. Michal Mazanec předseda zvláštního senátu

OPRAVNÉ USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl předsedou senátu JUDr. Michalem Mazancem ve věci návrhu Českého telekomunikačního úřadu, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 219 (adresa pro doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025), na rozhodnutí sporu o pravomoc mezi ním a Okresním soudem v Českých Budějovicích, a dalších účastníků sporu vedeného u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 30 C 90/2009, o 2651,50 Kč s příslušenstvím: žalobkyně Český inkasní kapitál, a. s. se sídlem v Praze 1, Václavské nám. 808/66, IČ 27646751, zastoupené JUDr. Romanem Majerem, advokátem se sídlem v Plzni, Úslavská 33, a žalovaného R. So.,

takto:

V záhlaví usnesení zvláštního senátu ze dne 16. dubna 2010, čj.-28, s e o p r a v u j e označení žalovaného R. Sc. na označení R. So.

Odůvodnění:

Ve věci vedené u zvláštního senátu pod sp. zn. Konf 67/2007 bylo dne 16. 4. 2010 vydáno usnesení týkající se návrhu Českého telekomunikačního úřadu na rozhodnutí kompetenčního sporu, který vznikl mezi ním a Okresním soudem v Českých Budějovicích ve věci žaloby o 2651,50 Kč s příslušenstvím. V písemném vyhotovení usnesení došlo k písařské chybě, když na místo jména R. So. bylo v záhlaví usnesení nesprávně uvedeno příjmení žalovaného R. Sc. Protože jde o zřejmou nesprávnost, patrnou ze spisu a z výpisu z centrální evidence obyvatel, byla podle § 164 o. s. ř. provedena oprava tímto usnesením.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 30. června 2010

JUDr. Michal Mazanec předseda zvláštního senátu