Konf 60/2008-6

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl ve složení: předseda JUDr. Karel Podolka a soudci JUDr. Roman Fiala, JUDr. Michal Mazanec, JUDr. Pavel Pavlík, JUDr. Petr Příhoda a JUDr. Marie Žišková, o návrhu Českého telekomunikačního úřadu, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 219 (adresa pro doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025) na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi Českým telekomunikačním úřadem a Okresním soudem v Sokolově, za další účasti žalobkyně UPC Česká republika, a. s., se sídlem v Praze 4, Závišova 5, zastoupené JUDr. Janem Veverkou, advokátem se sídlem v Praze 2, Londýnská 59, a žalovaného P. S., zastoupeného Š. D., DiS., vedoucí kanceláře Nejvyššího správního soudu, ve věci žaloby o zaplacení 14 680,50 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Sokolově, pod sp. zn. 16 C 354/2007,

takto:

I. Příslušný vydat rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 16 C 354/2007, o zaplacení smluvní pokuty ve výši 12 000 Kč s příslušenstvím za vypůjčené přijímací zařízení, j e s o u d .

II. Usnesení Okresního soudu v Sokolově ze dne 5. 3. 2008, čj. 16 C 354/2007-18, s e v tomto rozsahu z r u š u j e .

III. Opatrovníkem žalovaného P. S., jehož pobyt není znám, se ustanovuje Š. D., DiS., vedoucí kanceláře Nejvyššího správního soudu.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným dne 12. 8. 2008 zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, se Český telekomunikační úřad domáhal, aby zvláštní senát rozhodl spor o pravomoc vzniklý ve smyslu § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Sb. mezi Českým telekomunikačním úřadem a Okresním soudem v Sokolově, ve věci žaloby o 12 000 Kč s příslušenstvím.

Z předloženého soudního spisu vyplynuly následující skutečnosti:

Žalobkyně uzavřela s žalovaným dne 19. 7. 2005 smlouvu o dodávce služeb UPC Direct, jejíž součástí byly Smluvní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti UPC Česká republika. Podle této smlouvy vyúčtovala žalobkyně žalovanému za poskytování služeb částku 14 680,50 Kč, která zahrnovala vedle platby za služby elektronických komunikací také smluvní pokutu ve výši 12 000 Kč za porušení povinnosti vrátit zapůjčené přijímací zařízení (satelitní komplet Philips/karta).

Protože žalovaný pohledávky v celkové výši 14 680,50 Kč ani po výzvě upomínkou neuhradil, podala žalobkyně dne 28. 11. 2007 (na částku 12 000 Kč s příslušenstvím) a dne 29. 11. 2007 (na částku 2680,50 Kč s příslušenstvím) žaloby u Okresního soudu v Sokolově a navrhla, aby okresní soud uložil žalovanému uvedené částky zaplatit a nahradit náklady soudního řízení.

Okresní soud v Sokolově (poté co spojil obě věci ke společnému řízení pod sp. zn. 16 C 354/2007) usnesením ze dne 5. 3. 2008, čj. 16 C 354/2007-18, řízení o žalobě podle § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu. V odůvodnění uvedl, že předmětem řízení je spor mezi osobou vykonávající komunikační činnost a účastníkem, popř. uživatelem, který má řešit Český telekomunikační úřad na základě § 129 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích.

Následně podal Český telekomunikační úřad návrh na řešení kompetenčního sporu, v části týkající se povinnosti žalovaného uhradit smluvní pokutu za nevrácení zapůjčeného zařízení. Navrhovatel se domnívá, že je oprávněn rozhodovat ve věcech elektronických komunikací pouze spory o otázkách souvisejících se samotným poskytováním služeb elektronických komunikací, eventuálně o ujednáních na ně úzce navazujících; ujednání o povinnosti zaplatit smluvní pokutu za nevrácení zapůjčeného zařízení přitom takovým ujednáním není. Jedná se o soukromoprávní vztah mezi účastníky a z toho důvodu je k rozhodování příslušný okresní soud a ne správní orgán. Odkázal přitom na usnesení zvláštního senátu ze dne 16. 3. 2005, čj. Konf 2/2005-12.

Při řešení vzniklého sporu o pravomoc mezi správním úřadem a obecným soudem ohledně smluvní pokuty za porušení povinnosti vrátit půjčené přijímací zařízení se zvláštní senát řídil následující úvahou:

S účinností od 1. ledna 2003 se postupuje při kladných nebo záporných kompetenčních sporech o pravomoc nebo věcnou příslušnost vydat rozhodnutí podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů.

Smluvní pokuta je typickým soukromoprávním institutem; jde o způsob zajištění závazku, jehož účelem je zpravidla peněžitá sankce za porušení či nesplnění (smluvní) povinnosti (§ 544 odst. 1 o. z.). Při posuzování pravomoci k rozhodování sporů na úseku elektronických komunikací, jejichž předmětem je právě nárok na smluvní pokutu, je však nutné především vycházet z charakteru povinnosti, která byla porušena. Vztah mezi porušenou povinností a nárokem na smluvní pokutu je totiž vztahem příčiny a následku, které nelze posuzovat odděleně; existence porušení povinnosti je přitom určující pro existenci nároku na smluvní pokutu, nikoliv obráceně. O smluvní pokutě tedy bude rozhodovat ten orgán, který je podle zákona příslušný k rozhodování sporů o porušení povinnosti, za něž je smluvní pokuta vymáhána.

Zákon o elektronických komunikacích rozdělil působnost ve vykonávání státní správy v oblasti elektronických komunikací mezi ministerstvo a Český telekomunikační úřad (§ 3 a § 105 a násl. zákona o elektronických komunikacích). Podle ustanovení § 108 odst. 1 písm. g) tohoto zákona rozhoduje ve sporech, stanoví-li tak tento zákon, Český telekomunikační úřad. Podle § 129 odst. 1 věta prvá zákona rozhoduje Český telekomunikační úřad spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost (§ 7) na straně jedné, a účastníkem, popřípadě uživatelem na straně druhé, na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě.

Komunikačními činnostmi podle § 7 zákona o elektronických komunikacích jsou a) zajišťování sítí elektronických komunikací, b) poskytování služeb elektronických komunikací, c) provozování přístrojů.

Předmětem řízení v této věci je však smluvní pokuta za porušení povinnosti vrátit vypůjčený satelitní komplet poté, co byla smlouva ukončena. Výpůjčka věci je běžný soukromoprávní vztah a rozhodování o smluvních sankcích plynoucích z porušení povinností vztahujících se k výpůjčce přísluší soudu. Již ve svém usnesení ze dne 13. 10. 2005, čj. Konf 99/2004-5 (publikováno pod č. 1478/2008 Sb. NSS) zvláštní senát uvedl, že spor o nároky plynoucí z porušení povinnosti vypůjčitele vrátit zařízení sloužící k přijímání signálu digitálního satelitního vysílání, které mu osoba vykonávající komunikační činnost coby půjčitel předala v návaznosti na uzavření smlouvy o poskytování služby elektronických komunikací, není sporem týkajícím se povinností uložených zákonem o elektronických komunikacích, nebo na jeho základě, o němž by měl rozhodovat Český telekomunikační úřad (§ 129/odst. 1 tohoto zákona), nýbrž sporem vyplývajícím ze soukromoprávního vztahu. Rozhodování v této věci tedy zákon Českému telekomunikačnímu úřadu nesvěřuje; je tu založena obecná pravomoc soudu o věci rozhodnout (§ 7 odst. 1 o. s. ř.). Proto zvláštní senát usnesením dle § 5 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb. rozhodl, že věc, týkající se zaplacení smluví pokuty, projedná a rozhodne soud (§ 9 odst. 1 o. s. ř.).

Zvláštní senát podle § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb. zruší rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení Okresního soudu v Sokolově ze dne 5. 3. 2008, čj. 16 C 354/2007-18, v rozsahu, v němž toto usnesení odporovalo výroku, jímž byla kompetence určena.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále bude tedy Okresní soud v Sokolově pokračovat ve vymezeném rozsahu, tj. ohledně smluvní pokuty v částce 12 000 Kč s příslušenstvím, v původním řízení o podané žalobě.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 1. října 2008

JUDr. Karel Podolka předseda zvláštního senátu