Konf 6/2006-5

USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl ve složení: předseda JUDr. Michal Mazanec a soudci JUDr. Marie Žišková, JUDr. Karel Podolka, JUDr. Roman Fiala, JUDr. Pavel Pavlík, JUDr. Petr Příhoda, o návrhu Českého telekomunikačního úřadu, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 219 (adresa pro doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025), na rozhodnutí sporu o pravomoc mezi Českým telekomunikačním úřadem a Okresním soudem v Chomutově, za další účasti žalobce E. P., spol. s r. o., a žalovaného L. R., ve věci žaloby o zaplacení částky 7278,75 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 9 C 83/2001, t a k to : I. Příslušný vydat rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 9 C 83/2001, o zaplacení rozdílu mezi plnou cenou a zvýhodněnou cenou mobilních telefonů, je soud. II. Usnesení Okresního soudu v Chomutově ze dne 28. 7. 2005, čj. 9 C 83/2001-22, se v tomto rozsahu zrušuje. Od ůvod nění: Podáním doručeným dne 9. 2. 2006 zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, se obrátil Český telekomunikační úřad na tento senát s návrhem na rozhodnutí kompetenčního sporu o pravomoc podle ustanovení § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Sb., který vznikl mezi ním a Okresním soudem v Chomutově ve věci tohoto soudu, u něhož napadla žaloba označená v záhlaví. Ze spisu vyplynuly tyto skutečnosti: Uvedená žaloba napadla u Okresního soudu v Chomutově dne 2. 5. 2000. Podle žalobního tvrzení žalobce uzavřel s žalovaným smlouvy o poskytování služeb veřejné radiotelefonní sítě na tel. č. 0602407797 včetně dodatků, které jsou jejich nedílnými součástmi. Na základě těchto dodatků žalovaný zakoupil od žalobce mobilní telefony za zvýhodněnou kupní cenu a zároveň se zavázal, že nebude-li využívat služeb žalobce po dobu sjednanou v dodatku, zaplatí žalobci rozdíl mezi plnou a zvýhodněnou kupní cenou. Jelikož žalovaný ustanovení dodatků porušil, žalobce mu dne 17. 7. 1997 vyúčtoval fakturou č. 5970003046 částku 5252,10 Kč, která představuje doplatek za dotovaný telefon. Vedle toho žalovaný dlužil i na poplatcích a hovorném, takže celková dlužná částka činila 7278,75 Kč. Protože žalovaný pohledávku v celkové výši 7278,75 Kč neuhradil, navrhl žalobce, aby mu soud rozhodnutím uložil povinnost uvedenou částku zaplatit a nahradit náklady řízení. Okresní soud v Chomutově usnesením ze dne 28. 7. 2005, čj. 9 C 83/2001-22, řízení o žalobě zastavil s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu. V odůvodnění uvedl, že předmětem řízení jsou vztahy, které upravuje zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích. Podle § 95 bod 8. písm. d) tohoto zákona rozhoduje Český telekomunikační úřad v oblasti telekomunikačních služeb spory o povinnosti účastníka k finančnímu plnění vyplývajícímu ze smlouvy mezi provozovatelem veřejné telekomunikační sítě a účastníkem o poskytování telekomunikačních služeb. Daný spor tedy nepatří do pravomoci soudu, a proto soud řízení podle § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil a rozhodl o postoupení věci příslušnému orgánu. V návrhu na řešení kompetenčního sporu se Český telekomunikační úřad dovolal dosavadní rozhodovací praxe zvláštního senátu (zde: usnesení ze dne 16. 3. 2005, čj. Konf 2/2005-12) a poukázal na to, že spor je veden jednak o částku vyúčtovanou jako poplatky a hovorné, jednak o částku vyúčtovanou jako doplatek mezi zvýhodněnou a kupní cenou mobilního telefonu. Dovodil, že ve sporu týkajícím se doplatku mezi zvýhodněnou a kupní cenou mobilního telefonu rozhodování není svěřeno Českému telekomunikačnímu úřadu a je dána pravomoc soudu rozhodnout o této části sporu. Při řešení vzniklého sporu o pravomoc mezi správním úřadem a obecným soudem ohledně doplatku za mobilní telefon se zvláštní senát řídil následující úvahou: S účinností od 1. ledna 2003 se postupuje při kladných nebo záporných kompetenčních sporech o pravomoc nebo věcnou příslušnost vydat rozhodnutí podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů. Nárok žalobce na zaplacení předmětné částky vznikl za účinnosti zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích. Tento zákon však byl s účinností od 1. 7. 2000 zrušen zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, a tento pak zase zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon o elektronických komunikacích ), s účinností od 1. 5. 2005. Při rozhodování tohoto kompetenčního sporu vycházel zvláštní senát ze stávající právní úpravy se zřetelem k ustanovení § 136 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích. Zákon o elektronických komunikacích rozdělil působnost ve vykonávání státní správy v oblasti elektronických komunikací mezi Ministerstvo informatiky a nově zřízený Český telekomunikační úřad (§ 3 a § 105 a násl. zákona o elektronických komunikacích). Podle ustanovení § 108 odst. 1 písm. g) tohoto zákona rozhoduje ve sporech, stanoví-li tak tento zákon, Český telekomunikační úřad. Podle § 129 odst. 1 věta prvá zákona rozhoduje Český telekomunikační úřad spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost (§ 7) na straně jedné, a účastníkem, popřípadě uživatelem na straně druhé, na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě. Nevyhoví-li podnikatel poskytující veřejně dostupné služby elektronických komunikací reklamaci podané podle § 64 odst. 7 až 9 zákona o elektronických komunikacích, je účastník, popřípadě uživatel oprávněn podat u Českého telekomunikačního úřadu návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace (§ 129 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích). Komunikačními činnostmi podle § 7 zákona o elektronických komunikacích jsou a) zajišťování sítí elektronických komunikací, b) poskytování služeb elektronických komunikací, c) provozování přístrojů. Podle § 2 písm. k) se rozumí veřejnou telefonní sítí síť elektronických komunikací, která slouží k poskytování veřejně dostupných telefonních služeb a která umožňuje mezi koncovými body sítě přenos mluvené řeči, jakož i jiných forem komunikace, jako je faksimilní a datový přenos. Podle § 2 písm. n) je službou elektronických komunikací služba obvykle poskytovaná za úplatu, která spočívá zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací, včetně telekomunikačních služeb a přenosových služeb v sítích používaných pro rozhlasové a televizní vysílání a v sítích kabelové televize, s výjimkou služeb, které nabízejí obsah prostřednictvím sítí a služeb elektronických komunikací nebo vykonávají redakční dohled nad obsahem přenášených sítěmi a poskytovaným službami elektronických komunikací; nezahrnuje služby informační společnosti, které nespočívají zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací. V předmětné věci se však v případě požadovaného rozdílu mezi plnou cenou a zvýhodněnou kupní cenou mobilního telefonu o takovouto službu nejedná. Na tento doplatek vznikl podle žalobního tvrzení žalobci nárok v důsledku porušení podmínek kupní smlouvy žalovaným. Při prodeji movité věci nicméně nejde o poskytování služby elektronických komunikací ve smyslu § 2 písm. n) zákona o elektronických komunikacích, nýbrž o běžný soukromoprávní vztah z kupní smlouvy. Rozhodování v této věci zákon Českému telekomunikačnímu úřadu nesvěřuje; je tu založena obecná pravomoc soudu o věci rozhodnout (§ 7 odst. 1 o. s. ř.). Proto zvláštní senát rozhodl, že věc, týkající se zaplacení doplatku kupní ceny za mobilní telefon, projedná a rozhodne soud (§ 9 odst. 1 o. s. ř.). Rozhodl tak usnesením (§ 5 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb.). Zvláštní senát podle § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb. zruší rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení Okresního soudu v Chomutově ze dne 28. 7. 2005, čj. 9 C 83/2001-22, a to v rozsahu, v němž toto usnesení odporovalo výroku, jímž byla kompetence určena. Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále bude tedy Okresní soud v Chomutově pokračovat ve vymezeném rozsahu, tj. ohledně částky 5252,10 Kč, v původním řízení o podané žalobě.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 28. dubna 2006

JUDr. Michal Mazanec předseda zvláštního senátu