Konf 55/2009-27

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy senátu JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Romana Fialy, JUDr. Pavla Pavlíka, JUDr. Karla Podolky, JUDr. Petra Příhody a JUDr. Marie Žiškové, rozhodl o návrhu Českého telekomunikačního úřadu, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 219 (adresa pro doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025), na rozhodnutí sporu o pravomoc mezi ním a Okresním soudem v Prachaticích, a dalších účastníků sporu vedeného u Okresního soudu v Prachaticích pod sp. zn. 9 C 51/2009, o zaplacení 4219 Kč s příslušenstvím: žalobkyně: Český inkasní kapitál, a. s. se sídlem v Praze 1, Václavské nám. 808/66, IČ 27646751, zastoupené JUDr. Romanem Majerem, advokátem se sídlem v Plzni, Úslavská 33, a žalovaného P. H.,

takto:

Řízení o návrhu na rozhodnutí kompetenčního sporu s e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Podáním ze dne 11. 5. 2009, doručeným dne 18. 5. 2009 zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, se Český telekomunikační úřad (dále také jen navrhovatel ) domáhal rozhodnutí kompetenčního sporu, který vznikl mezi ním a Okresním soudem v Prachaticích ve věci žaloby o 4219 Kč s příslušenstvím.

Z obsahu spisu Okresního soudu v Prachaticích sp. zn. 9 C 151/2009 vyplynulo, že podáním, které bylo uvedenému soudu doručeno dne 27. 5. 2009, žalobkyně vzala žalobu v celém rozsahu zpět z důvodu zaplacení dlužné částky včetně jejího příslušenství. Okresní soud v Prachaticích proto usnesením ze dne 29. 5. 2009, čj. 9 C 151/2009-75, řízení zastavil a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K dotazu zvláštního senátu Český telekomunikační úřad podáním ze dne 18. 11. 2009 sdělil, že svůj návrh na rozhodnutí sporu o pravomoc bere zpět. Proto bylo řízení v této právní věci zastaveno [ustanovení § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, § 4 zákona č. 131/2002 Sb.].

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 31. prosince 2009

JUDr. Michal Mazanec předseda zvláštního senátu