Konf 52/2003-18

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl ve věci návrhu Českého telekomunikačního úřadu na rozhodnutí sporu o pravomoc mezi Českým telekomunikačním úřadem a Krajským soudem v Ostravě, za účasti žalobce: E. P., spol. s r. o., a žalované: K. A. s. r. o., ve věci žaloby o zaplacení částky 12 324,56 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 37 Cm 175/2000, o opravě rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 16. září 2002, čj. 5 A 327/2002-7, takto: I. V záhlaví rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 16. září 2002, čj. 5 A 327/2002-7, se opravuje jeho znění spor o pravomoc mezi Českým telekomunikačním úřadem a Okresním soudem v Ostravě se sídlem Ostrava-Poruba, U Soudu 4/6187, ve věci Okresního soudu v Ostravě sp. zn. 37 Cm 175/2000 , na správné znění spor o pravomoc mezi Českým telekomunikačním úřadem a Krajským soudem v Ostravě, ve věci Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 37 Cm 175/2000 . II. Ve výroku rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 16. září 2002, čj. 5 A 327/2002-7 se opravuje jeho první věta ze znění je příslušný Okresní soud v Ostravě na je příslušný Krajský soud v Ostravě . III. V odůvodnění rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 16. září 2002, čj. 5 A 327/2002-7 se opravuje jeho znění v odstavci prvním a v odstavci třetím z uvedeného Okresního soudu v Ostravě na Krajského soudu v Ostravě .

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal žalobou, původně podanou u Okresního soudu v Opavě dne 1. 6. 2000 doplacení ceny dotovaného telefonního přístroje, tedy zaplacení částky uvedené v žalobě a náhrady nákladů řízení; dále zaplacení dlužného hovorného a dlužných poplatků. Krajský soud v Ostravě, jemuž byla věc Okresním soudem v Opavě postoupena, řízení usnesením ze dne 10. 10. 2001 čj. 37 Cm 175/2000-22 zastavil s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu, jakožto orgánu příslušnému. Podáním doručeným Vrchnímu soudu v Praze dne 20. 8. 2002 se obrátil Český telekomunikační úřad na tento soud s návrhem na řešení sporu o pravomoc podle tehdy účinného ustanovení § 8a o. s. ř. (kompetenčního konfliktu), který vznikl mezi ním a Krajským soudem v Ostravě ve věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 37 Cm 175/2000. Vrchní soud v Praze o kompetenčním konfliktu rozhodl dne 16. 9. 2002 pod čj. 5 A 327/2002-7 rozsudkem tak, že k vyřízení věci v části týkající se doplatku kupní ceny dotovaného telefonního přístroje je příslušný Okresní soud v Ostravě a že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. V písemném vyhotovení rozhodnutí tak došlo k chybě v psaní a v záhlaví rozhodnutí bylo chybně uvedeno, že spor o pravomoc je mezi Českým telekomunikačním úřadem a Okresním soudem v Ostravě, ve věci Okresního soudu v Ostravě , přestože jde o spor o pravomoc mezi Českým telekomunikačním úřadem a Krajským soudem v Ostravě, ve věci vedené u Krajského soudu v Ostravě. K téže chybě došlo ve výroku písemného rozhodnutí; je mylně uvedeno, že k vyřízení věci je příslušný Okresní soud v Ostravě, přestože věc byla vedena u Krajského soudu v Ostravě. V odůvodnění tohoto písemného rozhodnutí v prvním odstavci došlo ke stejné chybě. Je uvedeno, že spor vznikl mezi Českým telekomunikačním úřadem a Okresním soudem v Ostravě, správně mělo být Krajským soudem v Ostravě. Podobné pochybení je ve třetím odstavci odůvodnění. K opravě usnesení převzal věc zvláštní senát, zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb. (§ 4 a 6 zákona č. 131/2002 Sb. p. a., § 54 odst. 4 soudního řádu správního).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. 7. 2003

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu