Konf 51/2008-15

USNE SEN Í

Zvláštní senát, zřízený dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl předsedou JUDr. Michalem Mazancem v právní věci návrhu Českého telekomunikačního úřadu se sídlem v Praze 9, Sokolovská 219 (adresa pro doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02, Praha 025), na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi ním a Okresním soudem v Sokolově, a dalších účastníků sporu vedeného u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 16 C 369/2007, o zaplacení částky 17 193 Kč s příslušenstvím: žalobkyně UPC Česká republika, a. s., IČ 00562262, se sídlem v Praze 4, Závišova 5, zastoupené JUDr. Janem Veverkou, advokátem AK Novotný & Partner, se sídlem v Praze 2, Londýnská 59, a žalované B. F.,

takto:

Žalované B. F., narozené dne X, s e podle § 29 odst. 3 o. s. ř. z důvodu neznámého místa současného pobytu u s t a n o v u j e opatrovníkem paní Š. D.

Odůvodnění:

Ve věci vedené u zvláštního senátu pod sp. zn.se žalované nepodařilo doručit usnesení zvláštního senátu ze dne 8. 10. 2008, čj.-7. Pošta vrátila zásilku s tím, že adresát je na uvedené adrese neznámý. Ze spisu okresního soudu přitom vyplynulo, že zjišťování pobytu žalované bylo marné.

Protože pobyt žalované není znám, ustanovil jí předseda senátu opatrovníka, který ji bude v řízení o kompetenčním sporu zastupovat (§ 29 odst. 3 o. s. ř. ve spojení s § 4 zákona č. 131/2002 Sb. a § 64 s. ř. s.)

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. ledna 2009

JUDr. Michal Mazanec předseda zvláštního senátu