Konf 50/2008-6

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl ve složení: předseda JUDr. Karel Podolka a soudci JUDr. Roman Fiala, JUDr. Michal Mazanec, JUDr. Pavel Pavlík, JUDr. Petr Příhoda a JUDr. Marie Žišková, o návrhu Českého telekomunikačního úřadu, se sídlem Praha 9, Sokolovská 219 (adresa pro doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02, Praha 025), na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi Českým telekomunikačním úřadem a Obvodním soudem pro Prahu 5, za další účasti: 1) UPC Česká republika, a. s., se sídlem Praha 4, Závišova 5, zastoupená JUDr. Janem Veverkou, advokátem AK Novotný & Partner, se sídlem Praha 2, Londýnská 59, 2) J. N., o žalobě vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 31 C 648/2007, o zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 000 Kč s příslušenstvím,

takto:

I. P ř í s l u š n ý vydat rozhodnutí ve věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 31 C 648/2007, o zaplacení smluvní pokuty ve výši 4000 Kč s příslušenstvím, j e soud. II. Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 16. 4. 2008, čj. 31 C 648/2007-11, s e z r u š u j e.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným dne 6. 8. 2008 zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů (dále též zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů ), se Český telekomunikační úřad domáhal, aby zvláštní senát rozhodl spor o pravomoc vzniklý ve smyslu § 1 odst. 1 písm. a) citovaného zákona mezi ním a Obvodním soudem pro Prahu 5 ve věci žaloby vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 31 C 648/2007 týkající se zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 000 Kč s příslušenstvím.

Z předloženého soudního spisu vyplynulo, že účastnice 1) uzavřela s účastníkem 2) dne 1. 12. 2004 smlouvu, jejíž nedílnou součástí byly Všeobecné podmínky pro poskytování veřejné telekomunikační služby přístupu k síti Internet. Účastník 2) porušil své smluvní povinnosti, a proto se smlouva stala neúčinnou a neplatnou. Na základě čl. 3.5 Všeobecných podmínek byl účastník 2) povinen vrátit do sedmi dnů od ukončení platnosti smlouvy zapůjčené zařízení, zde modem. Jelikož účastník 2) zařízení v dané lhůtě nevrátil, vznikl účastnici 1) v souladu s čl. 3.6 Všeobecných podmínek nárok na smluvní pokutu ve výši 4 000 Kč.

Jelikož účastník 2) výše specifikovanou pohledávku neuhradil ani po výzvě upomínkou, podala účastnice 1) k Obvodnímu soudu pro Prahu 5 návrh na vydání platebního rozkazu, jímž měla být účastníkovi 2) uložena povinnost zaplatit 4 000 Kč spolu s úrokem ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení do zaplacení a nahradit náklady soudního řízení.

Obvodní soud pro Prahu 5 svým usnesením ze dne 16. 4. 2008, čj. 31 C 648/2007-11, řízení na základě § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil pro nedostatek své pravomoci s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu. V odůvodnění uvedl, že podle § 129 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále též zákon o elektronických komunikacích ), rozhoduje spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné, a účastníkem, popř. uživatelem na straně druhé, Český telekomunikační úřad. Ten rozhoduje na základě návrhu kterékoli ze stran sporu, pokud se spor týká povinnosti uložené zákonem o elektronických komunikacích. Dodávka služeb přístupu k internetu je službou elektronických komunikací [§ 2 písm. n)] a rozhodovat o nárocích plynoucích z porušení povinnosti platit cenu za tuto službu proto přísluší Českému telekomunikačnímu úřadu.

Český telekomunikační úřad následně podal návrh adresovaný zvláštnímu senátu k rozhodnutí negativního kompetenčního sporu, přičemž uvedl, že jeho rozhodovací pravomoc je dána pouze v případech sporů souvisejících se samotným poskytováním služeb elektronických komunikací, eventuelně o ujednáních na ně úzce navazujících. Ujednání o povinnosti zaplatit smluvní pokutu za nevrácení zapůjčeného zařízení přitom takovým ujednáním není. Jedná se o soukromoprávní vztah upravený občanským zákoníkem a k rozhodnutí této věci je proto příslušný soud. Český telekomunikační úřad odkázal na obdobné usnesení rozšířeného senátu ze dne 6. 11. 2003, čj. Konf 42/2003-8), podle kterého při pouhém prodeji movité věci nejde o poskytování komunikační služby, nýbrž o soukromoprávní vztah z kupní smlouvy a rozhodování v této věci zákon Českému telekomunikačnímu úřadu nesvěřuje, jelikož je založena obecná pravomoc soudu.

Při řešení vzniklého sporu o pravomoc mezi správním úřadem a obecným soudem ohledně zaplacení peněžité náhrady za vypůjčený modem ve výši 4 000 Kč s příslušenstvím se zvláštní senát řídil následující úvahou:

S účinností od 1. 1. 2003 se postupuje při kladných nebo záporných kompetenčních sporech o pravomoc nebo věcnou příslušnost vydat rozhodnutí podle zákona o rozhodování některých kompetenčních sporů.

Smluvní pokuta je soukromoprávním institutem, zajišťujícím závazek, jehož účelem je zpravidla peněžitá transakce za porušení nebo nesplnění smluvní povinnosti (§ 544 odst. 1 občanského zákoníku). Při posuzování pravomoci k rozhodování sporů na úseku elektronických komunikací, jejichž předmětem je právě nárok na smluvní pokutu, je nutné se zabývat povinností, která byla porušena. Vztah mezi porušenou povinností a nárokem na smluvní pokutu je totiž vztahem mezi příčinou a následkem, nelze je tedy posuzovat odděleně. Porušení povinnosti je základní podmínkou pro stanovení, zda existuje nárok na smluvní pokutu. O smluvní pokutě bude tedy rozhodovat ten orgán, který je příslušný k rozhodování sporů o porušení povinnosti, na jejímž základě vznikl nárok na smluvní pokutu.

Zákon o elektronických komunikacích rozdělil působnost ve vykonávání státní správy v oblasti elektronických komunikací mezi Ministerstvo průmyslu a obchodu a Český telekomunikační úřad (§ 3 a § 105 a násl. zákona o elektronických komunikacích). Podle ustanovení § 108 odst. 1 písm. g) tohoto zákona rozhoduje ve sporech, stanoví-li tak tento zákon, Český telekomunikační úřad. Podle § 129 odst. 1 věty prvé zákona rozhoduje Český telekomunikační úřad spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné a účastníkem, popřípadě uživatelem na straně druhé, na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě.

Komunikačními činnostmi se podle § 7 zákona o elektronických komunikacích rozumí zajišťování sítí elektronických komunikací, poskytování služeb elektronických komunikací a provozování přístrojů.

Veřejnou telefonní sítí je podle § 2 písm. k) síť elektronických komunikací, která slouží k poskytování veřejně dostupných telefonních služeb a která umožňuje mezi koncovými body sítě přenos mluvené řeči, jakož i jiných forem komunikace, jako je faksimilní a datový přenos.

Podle § 2 písm. n) je službou elektronických komunikací služba obvykle poskytovaná za úplatu, která spočívá zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací, včetně telekomunikačních služeb a přenosových služeb v sítích používaných pro rozhlasové a televizní vysílání a v sítích kabelové televize, s výjimkou služeb, které nabízejí obsah prostřednictvím sítí a služeb elektronických komunikací nebo vykonávají redakční dohled nad obsahem přenášených sítěmi a poskytovanými službami elektronických komunikací; nezahrnuje služby informační společnosti, které nespočívají zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací.

V posuzovaném případě je třeba rozlišit, za porušení jaké povinnosti nárok na smluvní pokutu vznikl. Pokud by se jednalo o porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy mezi osobou vykonávající komunikační činnost a účastníkem, ve které si tyto subjekty dohodly smluvní pokutu pro případ, že účastník neuhradí cenu za poskytnutou službu, pak by k rozhodování o smluvní pokutě byl příslušný Český telekomunikační úřad. Neuhrazení ceny za poskytnuté služby je porušením zákona o elektronických komunikacích a nárok na smluvní pokutu s tímto porušením přímo souvisí. V tomto případě by zvláštní senát potvrdil názor obvodního soudu, že k rozhodování je příslušný správní orgán.

Avšak předmětem řízení v posuzované věci je smluvní pokuta za porušení povinnosti vrátit vypůjčené zařízení. Výpůjčka věci je soukromoprávním vztahem, a proto příslušným k rozhodování o smluvní pokutě plynoucí z porušení povinností vztahujících se k výpůjčce je tedy soud. Obdobnou otázkou se již zvláštní senát zabýval v usnesení ze dne 13. 10. 2005, čj. Konf 99/2004-5 (publikováno ve Sb. NSS 1478/2008), podle kterého spor o nároky plynoucí z porušení povinnosti vypůjčitele vrátit zařízení sloužící k přijímání signálu digitálního satelitního vysílání, které mu osoba vykonávající komunikační činnost coby půjčitel předala v návaznosti na uzavření smlouvy o poskytování služby elektronických komunikací, není sporem týkajícím se povinností uložených zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, nebo na jeho základě, o němž by měl rozhodovat Český telekomunikační úřad (§ 129 odst. 1 tohoto zákona), nýbrž sporem vyplývajícím ze soukromoprávního vztahu. Rozhodnout o takovém sporu proto přísluší soudu (§ 7 odst. 1 o. s. ř.).

Zvláštní senát nezpochybňuje, že bez zapůjčeného zařízení by nebylo možné služby na základě zákona o elektronických komunikacích provozovat; to ovšem z výpůjčky satelitního kompletu nečiní službu elektronických komunikací. Přestože k výpůjčce došlo v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služby elektronických komunikací, rozhodování o smluvní pokutě vyplývající z porušení povinnosti vrátit vypůjčené zařízení zákon o elektronických komunikacích nesvěřuje Českému telekomunikačnímu úřadu, a proto tato věc patří do příslušnosti soudů. Na základě shora uvedeného zvláštní senát vyslovil, že příslušný k rozhodování o zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 000 Kč s příslušenstvím je soud.

Zvláštní senát podle § 5 odst. 3 zákona o rozhodování některých kompetenčních sporů zruší rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 16. 4. 2008, čj. 31 C 648/2007-11, a odstranil tak překážku věci rozhodnuté.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je dle § 5 odst. 5 tohoto zákona závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Obvodní soud pro Prahu 5 bude tedy dále pokračovat v původním řízení o podané žalobě.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. října 2008

JUDr. Karel Podolka předseda zvláštního senátu