Konf 5/2009-6

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl ve složení: předseda JUDr. Michal Mazanec a soudci JUDr. Marie Žišková, JUDr. Roman Fiala, JUDr. Karel Podolka, JUDr. Pavel Pavlík a JUDr. Petr Příhoda, o návrhu Českého telekomunikačního úřadu, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 219 (adresa pro doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025), na rozhodnutí sporu o pravomoc mezi ním a Okresním soudem v Ostravě, za další účasti žalobkyně UPC Česká republika, a. s., IČ 00562262, se sídlem v Praze 4, Závišova 5, zastoupené JUDr. Janem Veverkou, advokátem se sídlem v Praze 2, Londýnská 59, a žalovaného D. K., ve věci žaloby o zaplacení částky 5543 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 66 Ro 493/2008,

takto:

I. P ř í s l u š n ý vydat rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 66 Ro 493/2008, o zaplacení částky 517 Kč za poskytnutí satelitní antény a zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z této částky za každý den prodlení od 6. 4. 2007 do zaplacení, j e s o u d . II. Usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 9. 9. 2008, čj. 66 Ro 493/2008-13, s e v tomto rozsahu z r u š u j e .

Odůvodnění:

Návrhem doručeným dne 14. 1. 2009 zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, se Český telekomunikační úřad domáhal, aby zvláštní senát rozhodl kompetenční spor, který vznikl podle § 1 odst. 1 písm. a) cit. zákona mezi ním a Okresním soudem v Ostravě ve věci tohoto soudu v záhlaví označené, u něhož byl podán návrh na vydání platebního rozkazu žalobkyně UPC Česká republika, a. s., proti žalovanému D. K., o zaplacení částky 5543 Kč s příslušenstvím.

Ze spisu vyplynuly tyto pro rozhodnutí podstatné skutečnosti:

Návrhem na vydání platebního rozkazu se žalobkyně domáhala vůči žalovanému zaplacení částky 5543 Kč spolu se smluvní pokutou ve výši 0,1 % z této částky za každý den prodlení od 6. 4. 2007 do zaplacení. V návrhu žalobkyně uvedla, že se žalovaným uzavřela dne 23. 11. 2005 smlouvu č. 1222682-8 o dodávce služeb, jejíž nedílnou součástí jsou všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti UPC Česká republika. Předmětem smlouvy byla dodávka žalovaným objednaných služeb, za něž se zavázal měsíčně hradit žalobkyni sjednané poplatky.

V jejím rámci byla žalobkyní poskytnuta žalovanému dodávka satelitní antény, za niž se zavázal zaplatit 517 Kč. Žalovaný ani přes písemnou předžalobní upomínku ze dne 6. 4. 2007 neuhradil žalobkyni řádně vyúčtované částky, vyplývající z povinností uložených mu v označené smlouvě v celkové výši 5543 Kč; zaplacení této částky, včetně smluvní pokuty ve výši 0,1 % z uvedené částky za každý den prodlení od 6. 4. 2007, kdy byla žalobkyní vystavena

žalovanému předžalobní upomínka, se proto žalobkyně domáhala návrhem na vydání platebního rozkazu.

Okresní soud v Ostravě usnesením ze dne 9. 9. 2008, čj. 66 Ro 493/2008-13, řízení zastavil s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu, a rozhodl o náhradě nákladů řízení a vrácení soudního poplatku. V odůvodnění uvedl, že podle ust. § 129 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, rozhoduje spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné, a účastníkem, popř. uživatelem, na straně druhé, Český telekomunikační úřad. Z obsahu žaloby a k žalobě přiložených listin vyplývá, že se žalobkyně domáhá zaplacení vyúčtování za poskytnuté služby elektronických komunikací na základě uzavřené smlouvy. Proto je oprávněn o tomto sporu rozhodovat Český telekomunikační úřad. Uzavřel tedy, že není dána pravomoc soudu v občanském soudním řízení.

V návrhu na řešení kompetenčního sporu Český telekomunikační úřad uvedl, že je příslušným k rozhodnutí v té části sporu, která se týká částky 5026 Kč s příslušenstvím; ve zbývající části sporu, jež se týká dlužné ceny za dodanou satelitní anténu ve výši 517 Kč, se jedná o soukromoprávní vztah mezi žalobkyní a žalovaným a nejedná se o cenu za službu elektronických komunikací ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Z tohoto důvodu je k rozhodování v této části příslušný Okresní soud v Ostravě.

Při řešení vzniklého sporu o pravomoc mezi správním úřadem a obecným soudem se zvláštní senát řídil následující úvahou:

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon o elektronických komunikacích ) vymezil působnost ve vykonávání státní správy v oblasti elektronických komunikací mezi ministerstvo a nově zřízený Český telekomunikační úřad (§ 3 a § 105 a násl. zákona). Podle ustanovení § 108 odst. 1 písm. g) tohoto zákona rozhoduje ve sporech, stanoví-li tak tento zákon, Úřad. Podle § 129 odst. 1 věta prvá zákona rozhoduje tento Úřad spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost (§ 7) na straně jedné, a účastníkem, popřípadě uživatelem na straně druhé, na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě.

Komunikačními činnostmi podle § 7 zákona o elektronických komunikacích jsou a) zajišťování sítí elektronických komunikací, b) poskytování služeb elektronických komunikací, c) provozování přístrojů.

Podle § 2 písm. k) zákona o elektronických komunikacích se rozumí veřejnou telefonní sítí síť elektronických komunikací, která slouží k poskytování veřejně dostupných telefonních služeb a která umožňuje mezi koncovými body sítě přenos mluvené řeči, jakož i jiných forem komunikace, jako je faksimilní a datový přenos.

Podle § 2 písm. n) cit. zákona je službou elektronických komunikací služba obvykle poskytovaná za úplatu, která spočívá zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací, včetně telekomunikačních služeb a přenosových služeb v sítích používaných pro rozhlasové a televizní vysílání a v sítích kabelové televize, s výjimkou služeb, které nabízejí obsah prostřednictvím sítí a služeb elektronických komunikací nebo vykonávají redakční dohled nad obsahem přenášeným sítěmi a poskytovaným službami elektronických komunikací; nezahrnuje služby informační společnosti, které nespočívají zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací.

V předmětné věci se však v případě požadovaného zaplacení sjednané kupní ceny 517 Kč za dodanou satelitní anténu o takovouto službu nejedná. Nárok na zaplacení požadované kupní ceny vznikl žalobkyni podle žalobního tvrzení z titulu uzavření kupní smlouvy mezi žalobkyní a žalovaným, jejímž předmětem byla dodávka satelitní antény. Při pouhém prodeji movité věci nicméně nejde o poskytování služby elektronických komunikací ve smyslu § 2 písm. n) zákona o elektronických komunikacích, nýbrž o běžný soukromoprávní vztah z kupní smlouvy. Rozhodování v této věci zákon Úřadu nesvěřuje, nýbrž je tu založena obecná pravomoc soudu o věci rozhodnout (§ 7 odst. 1 o. s. ř.). Obdobnou otázkou se již zvláštní senát zabýval v usnesení ze dne 13. 10. 2005, čj. Konf 99/2004-5 (publikováno ve Sb. NSS 1478/2008). Proto zvláštní senát rozhodl, že věc týkající se zaplacení kupní ceny 517 Kč s přísl. projedná a rozhodne soud (§ 9 odst. 1 o. s. ř.).

Zvláštní senát podle § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb. současně s rozhodnutím sporu zruší rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 9. 9. 2008, čj. 66 Ro 493/2008-13, v rozsahu, kterým výroku, jímž byla kompetence určena, odporuje.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále bude tedy Okresní soud v Ostravě pokračovat ve vymezeném rozsahu, tj. ohledně částky 517 Kč s příslušenstvím, v původním řízení o podané žalobě.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. ledna 2009

JUDr. Michal Mazanec předseda zvláštního senátu