Konf 47/2007-13

USNESENÍ Zvláštní senát zřízený dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl ve složení: předseda JUDr. Roman Fiala a soudci JUDr. Michal Mazanec, JUDr. Karel Hasch, JUDr. Petr Příhoda, JUDr. Josef Rakovský a JUDr. Marie Žišková, o návrhu Okresního soudu Praha-východ na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi tímto soudem a Městským soudem v Praze a Nejvyšším správním soudem za účasti: 1) Ing. A. M., zastoupená JUDr. Ivanou Syrůčkovou, advokátkou se sídlem Praha 5, Plzeňská 4, 2) A. Š., 3) Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze, se sídlem Praha 8, Pod Sídlištěm 9, o opravu údajů v katastrálním operátu, ve věci vedené u Okresního soudu Praha-východ pod sp. zn. 5 C 39/2007,

takto:

I. P ř í s l u š n ý vydat rozhodnutí ve věci žaloby proti rozhodnutí Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Praze ze dne 20. 9. 2002, sp. zn. O-58/527/2001-2/Pav, o opravu údajů v katastrálním operátu, j e soud ve správním soudnictví.

II. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 8. 2003, čj. 28 Ca 782/2002-40, a rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 3. 2004, čj. 7 As 2/2004-75, se zrušuje.

Odůvodnění:

Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 17. 12. 2007 navrhl Okresní soud Praha-východ, aby zvláštní senát rozhodl ve sporu o věcnou příslušnost, vzniklém ve smyslu § 1 odst. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Sb. (v dalším textu kompetenční spor ) mezi ním a Městským soudem v Praze a Nejvyšším správním soudem ve věci vedené u Okresního soudu Praha-východ pod sp. zn. 5 C 39/2007.

Ze spisu vyplynuly tyto skutečnosti:

Katastrální úřad Praha-východ v řízení podle § 8 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí, rozhodnutím ze dne 14. 6. 2001, čj. 19020-OR-22/2001, opravou chyby podle citovaného ustanovení zrušil zápis parcely č. 1585 na listu vlastnictví č. 2846 pro katastrální území Stará Boleslav a zapsal zde parcely č. 1585/1, 1585/2, 1585/3, 1585/4, 1585/5, 1585/6, 1585/7, a 1585/8 podle stavu zápisů pozemkové knihy, knihovní vložky č. 122 pro katastrální území Stará Boleslav.

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze rozhodnutím ze dne 20. 9. 2002, sp. zn. O-58/527/2001-2/Pav,odvolání účastnice 1) směřující proti rozhodnutí katastrálního úřadu zamítl. Účastnice 1) proti tomuto rozhodnutí podala dne 21. 11. 2002 žalobu u Městského soudu v Praze. Tento soud žalobu věcně neprojednal a usnesením ze dne 28. 8. 2003, čj. 28 Ca 782/2002-40, ji odmítl jako nepřípustnou s tím, že žalobou bylo napadeno rozhodnutí vydané v soukromoprávní věci [§ 68 písm. b) s. ř. s.]. Městský soud žalobkyni poučil o tom, že ve lhůtě jednoho měsíce od právní moci jeho usnesení může podat žalobu k místně příslušnému okresnímu soudu. Proti tomuto usnesení účastnice 1) podala kasační stížnost, kterou Nejvyšší správní soud zamítl rozsudkem ze dne 25. 3. 2004, čj. 7 As 2/2004-75.

Účastnice 1) vedle kasační stížnosti podala dne 22. 10. 2003 také žalobu u Okresního soudu v Praha-východ, a to proti žalovaným 1) Katastrálnímu úřadu pro Středočeský kraj, 2) A. Š. a 3) Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu v Praze. Domáhala se stanovení povinnosti Katastrálnímu úřadu pro Středočeský kraj zapsat na list vlastnictví č. 2846 pro katastrální území Stará Boleslav parcelu č. 1585 o výměře 4231 m2, v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, část obce Stará Boleslav, číslo budovy č. p. 122 a způsoby využití bydlení, a to místo parcel č. 1585/1, 1585/2, 1585/3, 1585/4, 1585/5, 1585/6, 1585/7 a 1585/8. Okresní soud Praha-východ rozsudkem ze dne 25. 3. 2005, čj. 5 C 500/2003-76, řízení proti Katastrálnímu úřadu pro Středočeský kraj a Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu v Praze zastavil a proti žalovanému A. Š. žalobu zamítl. Tento rozsudek k odvolání žalobkyně potvrdil Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 13. 12. 2005, čj. 32 Co 26/2005-113.

Nejvyšší soud svým rozsudkem ze dne 23. 1. 2007, čj. 30 Cdo 1556/2006-140, oba rozsudky civilních soudů zrušil a věc vrátil Okresnímu soudu Praha-východ k dalšímu řízení. Odkázal na judikaturu zvláštního senátu, z níž plyne, že věcně příslušný rozhodnout o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu o opravě údajů v katastrálním operátu podle § 8 zákona č. 344/1992 Sb. je soud ve správním soudnictví. Jelikož pak správní soudy již svoji pravomoc ve věci popřely, zavázal Nejvyšší soud Okresní soud Praha-východ k podání návrhu zvláštnímu senátu na rozhodnutí kompetenčního sporu.

Okresní soud Praha-východ posléze podal v úvodu označený návrh, v němž tvrdil, že projednání a rozhodnutí předložené věci je v pravomoci soudu ve správním soudnictví.

Druhou stranou kompetenčního sporu je vedle Městského soudu v Praze také Nejvyšší správní soud, který tím, že zamítl kasační stížnost směřující proti usnesení, jímž byla odmítnuta žaloba, rovněž popřel pravomoc soudů ve správním soudnictví.

O věci samé pak zvláštní senát uvážil takto:

Oprava chyb v katastrálním operátu, kterou provedl Katastrální úřad Praha-východ, se řídí ustanovením § 8 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. Podle jeho odst. 1 opraví katastrální úřad na písemný návrh vlastníka nebo jiného oprávněného nebo i bez návrhu chybné údaje katastru, které vznikly a) zřejmým omylem při vedení a obnově katastru, b) nepřesností při podrobném měření, zobrazení předmětu měření v katastrální mapě a při výpočtu výměr parcel, pokud byly překročeny mezní odchylky stanovené prováděcím předpisem. Podle odst. 2 téhož ustanovení opraví katastrální úřad chybné údaje katastru, které vznikly nesprávnostmi v listinách, podle nichž byly zapsány, na základě opravy listiny provedené tím, kdo listinu vyhotovil nebo kdo je oprávněn opravu listiny provést. Podle ustanovení § 5 odst. 7 katastrálního zákona pak platí, že právní vztahy nemohou být dotčeny revizí údajů katastru, opravou chyb v katastrálním operátu ani obnovou katastrálního operátu, pokud jejich změna není doložena listinou.

V pozadí správního řízení i soudních řízení vedených s účastnicí 1) stojí spor o vlastnické právo k nemovitosti. Takový spor je nepochybně sporem, jenž vyplývá z občanskoprávních vztahů (§ 7 odst. 1 o. s. ř.); rozhodl-li o takovém sporu správní orgán, může tutéž věc na návrh projednat obecný soud v řízení podle části páté občanského soudního řádu (§ 244 odst. 1 o. s. ř.), kterým je podle § 249 odst. 1 a 2 o. s. ř. buď soud okresní (obvodní) nebo-ve věcech vkladu práva k nemovitostem-soud krajský (městský).

Katastrální úřad ani Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze však v dané věci nerozhodovaly ve věci vkladu práva k nemovitostem ani v žádné jiné věci, která by vyplývala z občanskoprávních vztahů, a ani o ní rozhodovat nemohly. Institut opravy chyb v katastrálním operátu slouží k uvedení údajů katastru do souladu s listinami založenými ve sbírce listin; není prostředkem k rozhodování o správnosti zápisu věcného práva k nemovitostem a opravou chyb v katastrálním operátu se tak nemění právní vztahy k nemovitostem (k tomu srov. Soudní judikatura ve věcech správních č. 828/2001 a č. 870/2001). Rozhodováním v řízení o opravě chyb v katastrálním operátu se řeší pouze otázka, kdo bude evidován jako vlastník určitých nemovitostí v katastru. Rozhodnutí z takového řízení vzešlé tak nemá hmotněprávní, nýbrž jen evidenční účinky, a nezasahuje se jím do soukromoprávních vztahů. Rozhodování o žalobách brojících proti rozhodnutí o opravě chyb v katastrálním operátu není svěřeno obecným soudům rozhodujícím podle části páté občanského soudního řádu. Proto zvláštní senát vyslovil, že rozhodnout o věci přísluší soudu ve správním soudnictví.

Při řešení vzniklého sporu o věcnou příslušnost mezi Okresním soudem Praha-východ a Městským soudem v Praze a Nejvyšším správním soudem se zvláštní senát řídil především svým vlastním závěrem, který vyslovil mj. v usnesení ze dne 2. 9. 2004, čj. Konf 62/2003-15 (uveřejněno pod č. 403/2004 Sb. NSS).

Zvláštní senát podle § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb. zruší rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení Městského soudu v Praze, kterým byla žaloba odmítnuta, a rozsudek Nejvyššího správního soudu, kterým byl názor Městského soudu v Praze potvrzen, neboť kasační stížnost proti jeho usnesení byla zamítnuta; obě tato rozhodnutí totiž výroku, jímž byla kompetence určena, odporují.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále bude tedy Městský soud v Praze pokračovat v původním řízení o podané žalobě.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. září 2008

JUDr. Roman Fiala předseda zvláštního senátu