Konf 46/2008-6

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl ve složení: předseda JUDr. Karel Podolka a soudci JUDr. Marie Žišková, JUDr. Roman Fiala, JUDr. Michal Mazanec, JUDr. Pavel Pavlík a JUDr. Petr Příhoda, o návrhu Českého telekomunikačního úřadu, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 219, na rozhodnutí sporu o pravomoc mezi ním a Obvodním soudem pro Prahu 5, za účasti žalobkyně UPC Česká republika, a. s., se sídlem v Praze 4, Závišova 5, zastoupené JUDr. Janem Veverkou, advokátem se sídlem v Praze 2, Londýnská 59, a žalovaného J. F., ve věci žaloby o zaplacení částky 4047 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 10 C 51/2008,

takto:

I. P ř í s l u š n ý vydat rozhodnutí ve věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 10 C 51/2008, o zaplacení částky 459,33 Kč za poskytnutí satelitní antény a zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z této částky za každý den prodlení od 18. 7. 2006 do zaplacení, j e soud. II. Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 26. března 2008, čj. 10 C 51/2008-17, s e v tomto rozsahu z r u š u j e.

Odůvodnění:

Podáním doručeným dne 24. 7. 2008 zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, navrhl Český telekomunikační úřad, aby zvláštní senát rozhodl kompetenční spor, který vznikl podle § 1 odst. 1 písm. a) cit. zákona mezi ním a Obvodním soudem pro Prahu 5 ve věci tohoto soudu v záhlaví označené, u něhož byl podán návrh na vydání platebního rozkazu žalobkyně UPC Česká republika, a. s., proti žalovanému J. F., o zaplacení částky 4047 Kč s příslušenstvím.

Ze spisu vyplynuly tyto pro rozhodnutí podstatné skutečnosti:

Návrhem na vydání platebního rozkazu se žalobkyně domáhala vůči žalovanému zaplacení částky 4047 Kč spolu se smluvní pokutou ve výši 0,1 % z této částky za každý den prodlení od 18. 7. 2006 do zaplacení. V návrhu žalobkyně uvedla, že se žalovaným uzavřela dne 17. 6. 2005 smlouvu č. 1182483-9 o dodávce služeb, jejíž nedílnou součástí jsou všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti UPC Česká republika. Předmětem smlouvy byla dodávka žalovaným objednaných služeb, za něž se zavázal měsíčně hradit žalobkyni sjednané poplatky. V jejím rámci byla žalobkyní poskytnuta žalovanému dodávka satelitní antény, za níž se zavázal zaplatit částku 459,33 Kč včetně DPH. Žalovaný ani přes písemnou předžalobní upomínku ze dne 18. 7. 2006 neuhradil žalobkyni řádně vyúčtované částky, vyplývající z povinností uložených mu v označené smlouvě v celkové výši 4047 Kč; zaplacení této částky, včetně smluvní pokuty ve výši 0,1 % z uvedené částky za každý den prodlení od 18. 7. 2006, kdy byla žalobkyní vystavena žalovanému předžalobní upomínka, se proto žalobkyně domáhala návrhem na vydání platebního rozkazu.

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 26. 3. 2008, čj. 10 C 51/2008-17, řízení zastavil s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu v Praze, a rozhodl o náhradě nákladů řízení a vrácení soudního poplatku. V odůvodnění uvedl, že podle ust. § 129 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů rozhoduje spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné, a účastníkem, popř. uživatelem, na straně druhé, Český telekomunikační úřad. Předmětem smlouvy uzavřené mezi žalobkyní a žalovaným bylo zajištění přenosu a příjmu satelitního signálu. V této souvislosti odkázal na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 1. 2006, čj. 6 A 89/2002-95, který označil za telekomunikační službu poskytovanou prostřednictvím televizního kabelového rozvodu nejen dodávku televizního signálu, ale též dodávku televizního programu. Uvedl, že pro účely rozhodování o pravomoci lze ponechat stranou rozdíly mezi dodávkou signálu a dodávkou programu , jak byly v uvedeném rozsudku popsány, neboť obě tyto služby jsou telekomunikačními službami a tím spíše i službami elektronických komunikací (usnesení zvláštního senátu ze dne 31. 5. 2006, čj. Konf 6/2005-11). Uzavřel proto, že není dána pravomoc soudu v občanském soudním řízení rozhodnout o požadovaných úhradách, nýbrž že je to zcela v pravomoci správního úřadu, tedy Českého telekomunikačního úřadu.

V návrhu na řešení kompetenčního sporu Český telekomunikační úřad uvedl, že je příslušným k rozhodnutí v té části sporu, která se týká částky 3587,67 Kč s příslušenstvím; ve zbývající části sporu, jež se týká ceny za dodanou satelitní anténu ve výši 459,33 Kč, se jedná o soukromoprávní vztah mezi žalobkyní a žalovaným a nejedná se o cenu za službu elektronických komunikací ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Z tohoto důvodu je k rozhodování v této části příslušný Obvodní soud pro Prahu 5.

Při řešení vzniklého sporu o pravomoc mezi správním úřadem a obecným soudem se zvláštní senát řídil následující úvahou:

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v ust. § 3 a § 105 a násl. vymezil působnost ve vykonávání státní správy v oblasti elektronických komunikací mezi Ministerstvo informatiky a nově zřízený Český telekomunikační úřad (dále Úřad ). Podle ustanovení § 108 odst. 1 písm. g) tohoto zákona rozhoduje ve sporech, stanoví-li tak tento zákon, Úřad. Podle § 129 odst. 1 věta prvá zákona rozhoduje tento Úřad spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost (§ 7) na straně jedné, a účastníkem, popřípadě uživatelem na straně druhé, na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě.

Komunikačními činnostmi podle § 7 cit. zákona jsou a) zajišťování sítí elektronických komunikací, b) poskytování služeb elektronických komunikací, c) provozování přístrojů.

Podle § 2 písm. n) cit. zákona je službou elektronických komunikací služba obvykle poskytovaná za úplatu, která spočívá zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací, včetně telekomunikačních služeb a přenosových služeb v sítích používaných pro rozhlasové a televizní vysílání a v sítích kabelové televize, s výjimkou služeb, které nabízejí obsah prostřednictvím sítí a služeb elektronických komunikací nebo vykonávají redakční dohled nad obsahem přenášeným sítěmi a poskytovaným službami elektronických komunikací; nezahrnuje služby informační společnosti, které nespočívají zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací.

V předmětné věci se však v případě požadovaného zaplacení sjednané kupní ceny 459,33 Kč za dodanou satelitní anténu o takovouto službu nejedná. Nárok na zaplacení požadované kupní ceny vznikl žalobkyni podle žalobního tvrzení z titulu uzavření kupní smlouvy mezi žalobkyní a žalovaným, jejímž předmětem byla dodávka satelitní antény. Při pouhém prodeji movité věci nicméně nejde o poskytování služby elektronických komunikací ve smyslu § 2 písm. n) zákona o elektronických komunikacích, nýbrž o běžný soukromoprávní vztah z kupní smlouvy. Rozhodování v této věci zákon Úřadu nesvěřuje, nýbrž je tu založena obecná pravomoc soudu o věci rozhodnout (§ 7 odst. 1 o. s. ř.). Proto zvláštní senát rozhodl, že věc, týkající se zaplacení kupní ceny 459,33 Kč s přísl., projedná a rozhodne soud (§ 9 odst. 1 o. s. ř.).

Zvláštní senát podle § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb. zruší rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 26. 3. 2008, čj. 10 C 51/2008-17, v rozsahu, který výroku, jímž byla kompetence určena, odporuje.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále bude tedy Obvodní soud pro Prahu 5 ve vymezeném rozsahu pokračovat v původním řízení o podaném návrhu na vydání platebního rozkazu.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. prosince 2008

JUDr. Karel Podolka předseda zvláštního senátu