Konf 4/2005-6

Usnesení Zvláštní senát zřízený dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl ve složení: předseda JUDr. Karel Podolka a soudci JUDr. Roman Fiala, JUDr. Pavel Pavlík, JUDr. Michal Mazanec, JUDr. Petr Příhoda a JUDr. Marie Žišková, o návrhu Českého telekomunikačního úřadu na rozhodnutí sporu o pravomoc mezi Českým telekomunikačním úřadem, Okresním soudem v Olomouci a Krajským soudem v Ostravě-pobočka v Olomouci, za účasti žalobce: E. P., spol. s r. o., a žalovaného: K. K., zastoupený Mgr. Danielem Procházkou, advokátem se sídlem v Olomouci, Božetěchova 9, ve věci žaloby o zaplacení částky 6000 Kč, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 12 C 17/2004,

takto: I. Příslušný vydat rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 12 C 17/2004, o zaplacení rozdílu mezi plnou cenou a zvýhodněnou kupní cenou mobilního telefonu, je soud. II. Usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci ze dne 31. 5. 2004, čj. 12 Co 387/2004-30, a usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 16. 4. 2004, čj. 12 C 17/2004-18, se zrušují.

Odůvodnění: Podáním doručeným dne 18. 1. 2005 zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, se obrátil Český telekomunikační úřad na tento senát s návrhem na rozhodnutí kompetenčního sporu podle zákona č. 131/2002 Sb., který vznikl mezi ním a Okresním soudem v Olomouci ve věci Okresního soudu v Olomouci sp. zn. 12 C 17/2004, u něhož napadla žaloba žalobce E. P., spol. s r. o., proti žalovanému K. K., o částku 6000 Kč. Ze spisu vyplynuly tyto skutečnosti: Uvedená žaloba napadla u Okresního soudu v Olomouci dne 3. 10. 2003. Podle žalobního tvrzení žalobce uzavřel s žalovaným smlouvu o poskytování služeb veřejné radiotelefonní sítě na tel. č. Dne 25. 10. 1999 žalobce vyúčtoval žalovanému fakturou částku 6000 Kč, která představuje rozdíl plné a dotované ceny telefonu. Protože žalovaný tuto pohledávku neuhradil, navrhl žalobce, aby mu soud rozhodnutím uložil povinnost uvedenou částku zaplatit a nahradit náklady řízení. Okresní soud v Olomouci usnesením ze dne 22. 1. 2004, čj. 12 C 17/2004-18, řízení zastavil s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu v Praze, a rozhodl o náhradě nákladů řízení. V odůvodnění uvedl, že podle § 95 bodu 8. písm. d) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, spory o povinnosti účastníka k finančnímu plnění, vyplývající ze smlouvy mezi provozovatelem veřejných telekomunikačních služeb a účastníkem, rozhoduje Český telekomunikační úřad. K odvolání žalobce směřujícím toliko do výroku o nákladech řízení Krajský soud v

Ostravě-pobočka v Olomouci usnesením ze dne 31. 5. 2004, čj. 12 Co 387/2004-30, usnesení okresního soudu ve výroku o náhradě nákladů řízení změnil a současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení způsobem ve výroku podrobně uvedeným. V návrhu na řešení kompetenčního sporu se správní úřad proti tomu dovolal dosavadní rozhodovací praxe Vrchního soudu v Praze (zde: rozsudku ze dne 28. 2. 2001, sp. zn. 6 A 317/2000) a poukázal na to, že spor je veden o částku vyúčtovanou jako doplatek mezi zvýhodněnou a kupní cenou mobilního telefonu. Dovodil, že v tomto sporu, týkajícím se doplatku mezi zvýhodněnou a kupní cenou mobilního telefonu, jde o soukromoprávní vztah mezi žalobcem a žalovaným; rozhodování není svěřeno Českému telekomunikačnímu úřadu, ale je dána pravomoc soudu o tomto sporu rozhodnout. Při řešení vzniklého sporu o pravomoc mezi správním úřadem a obecným soudem ohledně doplatku za mobilní telefon se zvláštní senát řídil následující úvahou: Je třeba předeslat, že obecné otázky řízení o kompetenčních sporech, formy rozhodování, ustanovení okruhu účastníků atd. jsou nyní upraveny zákonem č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů. Žaloba byla u okresního soudu podána za účinnosti zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, který nově upravil nejen právní vztahy na úseku telekomunikací, ale i otázky pravomoci správních úřadů k rozhodování v jednotlivých věcech. Nově zřízený Český telekomunikační úřad v oblasti telekomunikačních služeb mj. rozhoduje spory o povinnosti účastníka k finančnímu plnění, vyplývající ze smlouvy mezi provozovatelem veřejné telekomunikační sítě a účastníkem o poskytování telekomunikačních služeb [§ 95 bod 8. písm. d) zákona o telekomunikacích]. Telekomunikační službou se podle § 2 odst. 7 uvedeného zákona rozumí služba, jejíž poskytování spočívá zcela nebo zčásti v přepravě nebo směrování informací telekomunikačními sítěmi třetím osobám. Předmětem řízení v této věci je doplatek kupní ceny za mobilní telefon. Při pouhém prodeji movité věci však nejde o poskytování telekomunikační služby ve smyslu § 2 odst. 7 zákona o telekomunikacích, ale o běžný soukromoprávní vztah z kupní smlouvy. Rozhodování o těchto věcech zákon o telekomunikacích nesvěřuje Českému telekomunikačnímu úřadu; z kompetence soudů se proto tyto věci nevymykají (§ 7 odst. 1 o. s. ř.). Proto zvláštní senát vyslovil, že rozhodnout o věci, představující doplatek kupní ceny za dotovaný mobilní telefon, je v soudní pravomoci (srov. rozhodnutí č. 47 uveřejněné ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, č. 1, roč. 2004, str. 9-11). Zvláštní senát podle § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb. zruší rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení Okresního soudu v Olomouci i usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci, které výroku, jímž byla pravomoc soudů určena, odporují. Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále bude tedy Okresní soud v Olomouci pokračovat v původním řízení o podané žalobě. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. února 2005

JUDr. Karel Podolka předseda zvláštního senátu