Konf 32/2013-11

USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Michala Mazance, JUDr. Romana Fialy, JUDr. Pavla Pavlíka, JUDr. Petra Průchy a JUDr. Marie Žiškové, rozhodl o návrhu Českého telekomunikačního úřadu, IČO 70106975, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 219 (adresa pro doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025), na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi ním a Obvodním soudem pro Prahu 6, a dalších účastníků sporu vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 17 EC 59/2011, ve věci žaloby o zaplacení 5000 Kč s příslušenstvím: žalobkyně UPC Česká republika s. r. o., se sídlem v Praze 4, Závišova 502/5, a žalovaného V. I.,

takto:

I. P ř í s l u š n ý vydat rozhodnutí ve věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 17 EC 59/2011 j e s o u d.

II. Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 23. 11. 2012, čj. 17 EC 59/2011-13, s e ve výrocích II., III. a IV. z r u š u j e.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným dne 21. 6. 2013 zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů (dále jen zákon č. 131/2002 Sb. ), se Český telekomunikační úřad (dále jen ČTÚ ) domáhá, aby zvláštní senát rozhodl spor o pravomoc vzniklý ve smyslu § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Sb. mezi ním a Obvodním soudem pro Prahu 6 ve věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 17 EC 59/2011, týkající se zaplacení smluvní pokuty ve výši 5000 Kč s příslušenstvím. Z předloženého soudního spisu vyplynuly následující skutečnosti: Žalobkyně podala u Obvodního soudu pro Prahu 6 dne 30. 3. 2011 návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, prostřednictvím něhož nárokovala vůči žalovanému částku 5000 Kč s příslušenstvím jakožto smluvní pokutu za nevrácení zapůjčeného modemu, který měl podle smluvních podmínek žalovaný vrátit do sedmi dnů ode dne ukončení smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Obvodní soud pro Prahu 6 nejprve rozhodl elektronickým platebním rozkazem tak, že žalovaný má povinnost zaplatit žalobkyni 5000 Kč s příslušenstvím. Vzhledem k tomu, že se platební rozkaz nepodařilo doručit žalovanému do vlastních rukou, Obvodní soud pro Prahu 6 jej usnesením ze dne 23. 11. 2012, čj. 17 EC 59/2011-13, zrušil (výrok I.). Současně řízení zastavil (výrok II.), věc postoupil ČTÚ (výrok III.) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů soudního řízení (výrok IV.). Tento svůj postup odůvodnil tím, že žalobkyně požaduje smluvní pokutu za porušení povinnosti stanovené smlouvou o poskytování služeb elektronických komunikací na základě zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), o čemž má na základě § 129 tohoto zákona rozhodnout ČTÚ. Žalobkyně podala proti tomuto usnesení odvolání, ve kterém (s odkazem na usnesení zvláštního senátu ze dne 13. 10. 2005, čj. Konf 99/2004-5, publikované pod č. 1478/2008 Sb. NSS) uvedla, že k rozhodování o smluvních sankcích plynoucích z porušení povinností vztahujících se k výpůjčce je příslušný soud, nikoli ČTÚ. Obvodní soud pro Prahu 6 svým usnesením ze dne 6. 2. 2013, čj. 17 EC 59/2011-22, odvolání odmítl jako opožděné. Dne 21. 6. 2013 podal ČTÚ návrh na zahájení řízení o kompetenčním sporu podle zákona č. 131/2002 Sb. ve věci povinnosti žalovaného uhradit smluvní pokutu za nevrácení zapůjčeného zařízení. Tento svůj návrh odůvodňuje tím, že pravomoc ČTÚ je dána pouze v případě sporů o otázkách souvisejících se samotným poskytováním služeb elektronických komunikací, eventuálně o ujednáních na ně úzce navazujících; dohoda o povinnosti zaplatit smluvní pokutu za nevrácení zapůjčeného zařízení takovým ujednáním podle ČTÚ není. Tento svůj závěr opírá i o usnesení zvláštního senátu ze dne 9. 9. 2008, čj. Konf 27/2008-7, publikované pod č. 1738/2009 Sb. NSS. Z těchto důvodů ČTÚ navrhuje, aby zvláštní senát usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 23. 11. 2012, č. j. 17 EC 59/2011-13, zrušil a zároveň rozhodl, že příslušným vydat rozhodnutí v dané věci je soud. Zvláštní senát dospěl k řešení vzniklého kompetenčního sporu následovně: Obvodní soud pro Prahu 6 v předcházejícím soudním řízení popřel svou pravomoc věc rozhodnout a rovněž navrhovatel (ČTÚ) popírá svou pravomoc ve věci rozhodnout poté, co mu byla postoupena; zvláštní senát proto shledal, že se jedná o negativní (záporný) kompetenční spor ve smyslu § 1 odst. 2 věty druhé zákona č. 131/2002 Sb., k jehož projednání a rozhodnutí je tímto zákonem povolán.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o. s. ř. ), projednávají a rozhodují soudy v občanském soudním řízení spory a jiné právní věci, které vyplývají z občanskoprávních, pracovních, rodinných a z obchodních vztahů, pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgány.

Podle § 129 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích ČTÚ rozhoduje spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné, a účastníkem, popřípadě uživatelem, na straně druhé, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě.

K otázce pravomoci ve věci smluvní pokuty za nevrácené zapůjčené zařízení, jehož prostřednictvím žalobkyně poskytovala žalovanému službu elektronických komunikací, existuje ustálená judikatura zvláštního senátu. Již v usnesení ze dne 13. 10. 2005, čj. Konf 99/2004-5, na který odkazovala žalobkyně ve svém odvolání, dospěl zvláštní senát k závěru, že [s]pory o nároky plynoucí z porušení povinnosti vypůjčitele vrátit zařízení sloužící k přijímání signálu digitálního satelitního vysílání, které mu osoba vykonávající komunikační činnost coby půjčitel předala v návaznosti na uzavření smlouvy o poskytování služby elektronických komunikací, není sporem týkajícím se povinností uložených zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, nebo na jeho základě, o němž by měl rozhodovat Český telekomunikační úřad (§ 129 odst. 1 tohoto zákona), nýbrž sporem vyplývajícím ze soukromoprávního vztahu. Rozhodnout o takovém sporu proto přísluší soudu (§ 7 odst. 1 o. s. ř.). Podobně se vyjádřil zvláštní senát i v usnesení ze dne 9. 9. 2008, čj. Konf 27/2008-7: Smluvní pokuta je typickým soukromoprávním institutem; jde o způsob zajištění závazku, jehož účelem je zpravidla peněžitá sankce za porušení či nesplnění (smluvní) povinnosti (§ 544 odst. 1 občanského zákoníku). Při posuzování pravomoci k rozhodování sporů na úseku elektronických komunikací, jejichž předmětem je právě nárok na smluvní pokutu, je však nutné především vycházet z charakteru povinnosti, která byla porušena. Vztah mezi porušenou povinností a nárokem na smluvní pokutu je totiž vztahem příčiny a následku, které nelze posuzovat odděleně; existence porušení povinnosti je přitom určující pro existenci nároku na smluvní pokutu, nikoliv obráceně. O smluvní pokutě tedy bude rozhodovat ten orgán, který je podle zákona příslušný k rozhodování sporů o porušení povinnosti, za něž je smluvní pokuta vymáhána. ( ) Předmětem řízení v této věci je však smluvní pokuta za porušení povinnosti vrátit vypůjčený satelitní komplet poté, co byla smlouva ukončena. Výpůjčka věcí je přitom běžný soukromoprávní vztah a rozhodování o smluvních sankcích plynoucích z porušení povinností vztahujících se k výpůjčce tedy přísluší soudu. Z poslední doby lze zmínit např. usnesení ze dne 29. 5. 2012, čj. Konf 30/2012-14, ve kterém zvláštní senát konstatoval: Nelze zpochybnit, že bez zapůjčeného zařízení by nebylo možné služby na základě zákona o elektronických komunikacích provozovat, to ovšem z výpůjčky nečiní službu elektronických komunikací. Přestože k výpůjčce došlo v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služby elektronických komunikací, rozhodování o smluvní pokutě vyplývající z porušení povinnosti vrátit vypůjčené zařízení zákon o elektronických komunikacích nesvěřuje Českému telekomunikačnímu úřadu; tato věc tedy patří do příslušnosti soudů. (dále srov. např. usnesení zvláštního senátu ze dne 8. 3. 2011, čj. Konf 75/2010-12, ze dne 30. 3. 2011, čj. Konf 13/2011-12, ze dne 3. 5. 2011, čj. Konf 14/2011-10, ze dne 5. 10. 2011, čj. Konf 3/2011-10, ze dne 9. 11. 2011, čj. Konf 56/2011-13, a ze dne 9. 5. 2012, čj. Konf 13/2012-17; dostupná z www.nssoud.cz).

V nyní posuzovaném kompetenčním sporu se jedná o typově totožnou věc, tedy o smluvní pokutu za nevrácené zapůjčené zařízení (zde modem), prostřednictvím něhož žalobkyně poskytovala žalovanému službu elektronické komunikace. S ohledem na výše uvedenou judikaturu je patrné, že podle názoru zvláštního senátu rozhodování v této věci nesvěřuje právní úprava ČTÚ, ale je zde založena obecná pravomoc soudu podle § 7 odst. 1 o. s. ř. V nyní posuzované věci neshledal zvláštní senát žádný důvod k odchýlení se od své dosavadní judikatury, a proto rozhodl, že příslušným vydat rozhodnutí ve věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 17 EC 59/2011 je soud.

Podle § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb. zvláštní senát zruší rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Proto zvláštní senát zrušil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 23. 11. 2012, čj. 17 EC 59/2011-13, a to ve výrocích II, III. a IV. Zvláštní senát nepřistoupil ke zrušení usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 6. 2. 2013, č. j. 17 EC 59/2011-22, kterým bylo odvolání žalobkyně odmítnuto pro opožděnost, neboť dané usnesení nemá jiné procesní dopady než konstatování neúčinnosti podaného odvolání, a jeho odstranění proto není pro pokračování řízení před Obvodním soudem pro Prahu 6 potřebné (srov. opačně usnesení zvláštního senátu ze dne 31. 5. 2004, čj. Konf 17/2004-9, publikované pod č. 307/2004 Sb. NSS).

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány i soudy. Dále tedy bude Obvodní soud pro Prahu 6 pokračovat v řízení o této věci.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 30. října 2013

JUDr. Pavel Simon předseda zvláštního senátu