Konf 28/2008-8

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl ve složení: předseda JUDr. Karel Podolka a soudci JUDr. Roman Fiala, JUDr. Michal Mazanec, JUDr. Pavel Pavlík, JUDr. Marie Žišková a JUDr. Petr Příhoda, o návrhu Českého telekomunikačního úřadu, se sídlem v Praze 9, Sokolovská č. 219, adresa pro doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025, na rozhodnutí sporu o pravomoc mezi Českým telekomunikačním úřadem a Okresním soudem v Karviné, za další účasti žalobkyně UPC Česká republika, a.s., se sídlem v Praze 4, Závišova č. 5, zastoupené JUDr. Janem Veverkou, advokátem se sídlem v Praze 2, Londýnská č. 59, a žalované M. B., ve věci žaloby o zaplacení částky 2951 Kč s příslušenstvím vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 27 C 95/2008,

takto:

I. P ř í s l u š n ý vydat rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 27 C 95/2008, o zaplacení ceny za satelitní anténu v částce 689 Kč s přísl., j e soud. II. Usnesení Okresního soudu v Karviné ze dne 3. 3. 2008, čj. 27 C 95/2008-15, s e v tomto rozsahu z r u š u j e.

Odůvodnění:

Podáním doručeným dne 25. 6. 2008 zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, navrhl Český telekomunikační úřad rozhodnutí sporu o pravomoc podle ustanovení § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Sb., který vznikl mezi ním a Okresním soudem v Karviné ve věci tohoto soudu, u něhož napadla žaloba o zaplacení částky 2951 Kč s příslušenstvím.

Ze spisu vyplynuly tyto skutečnosti:

Uvedená žaloba napadla u Okresního soudu v Karviné dne 4. 2. 2008. Podle žalobního tvrzení žalobkyně uzavřela se žalovanou dne 27. 9. 2005 smlouvu o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Za poskytované služby satelitní televize žalobkyně vyúčtovala žalované fakturou č. 48169339 dne 1. 11. 2005 částku ve výši 1428 Kč, fakturou č. 49135326 dne 1. 12. 2005 částku ve výši 690 Kč, fakturou č. 50120661 dne 1. 1. 2006 částku ve výši 727 Kč a fakturou č. 51114653 dne 1. 2. 2006 částku ve výši 106 Kč, celkem tedy 2.951 Kč. Protože žalovaná pohledávku v celkové výši 2.951 Kč neuhradila, navrhla žalobkyně, aby jí soud uložil povinnost uvedenou částku s příslušenstvím zaplatit a nahradit náklady řízení. Částka, stanovená prvou fakturou, sestávala mj. z ceny dodané satelitní antény 689 Kč.

Okresní soud v Karviné usnesením ze dne 3. 3. 2008, čj. 27 C 95/2008-15, řízení o žalobě zastavil s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu. V odůvodnění uvedl, že se jedná sice o věc vyplývající z občanskoprávních vztahů, a to ze smlouvy uzavřené mezi žalobkyní a žalovanou o poskytování služeb satelitní televize, avšak tyto věci řeší v souladu s ust. § 129 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích Český telekomunikační úřad a nikoliv soud v občanském soudním řízení. Pravomoc k rozhodnutí v dané věci je dána správnímu orgánu-Českému telekomunikačnímu úřadu a nikoliv obecným soudům. Soud proto řízení podle § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil a rozhodl o postoupení věci příslušnému orgánu.

Český telekomunikační úřad odmítá svou kompetenci k rozhodnutí tohoto sporu v části týkající se povinnosti žalované uhradit cenu za satelitní anténu ve výši 689 Kč včetně DPH, a to dle faktury č. 48169339 ze dne 1. 11. 2005. Dovolal se rozhodovací praxe zvláštního senátu (zde: usnesení ze dne 6. 11. 2003, čj. Konf 42/2003-8) s tím, že při pouhém prodeji movité věci nejde o poskytování komunikační služby, nýbrž o soukromoprávní vztah z kupní smlouvy a rozhodování v této věci zákon Českému telekomunikačnímu úřadu nesvěřuje.

Při řešení vzniklého sporu o pravomoc mezi správním úřadem a obecným soudem ohledně úhrady ceny satelitní antény se zvláštní senát řídil následující úvahou:

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon o elektronických komunikacích ), s účinností od 1. 5. 2005 zrušil zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, a rozdělil působnost ve vykonávání státní správy v oblasti elektronických komunikací mezi Ministerstvo informatiky a nově zřízený Český telekomunikační úřad (§ 3 a § 105 a násl. zákona o elektronických komunikacích). Podle ustanovení § 108 odst. 1 písm. g) tohoto zákona rozhoduje ve sporech, stanoví-li tak tento zákon, Český telekomunikační úřad.

Podle § 129 odst. 1 věta prvá zákona o elektronických komunikacích rozhoduje Český telekomunikační úřad spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost (§ 7) na straně jedné, a účastníkem, popřípadě uživatelem na straně druhé, na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě.

Komunikačními činnostmi podle § 7 zákona o elektronických komunikacích jsou a) zajišťování sítí elektronických komunikací, b) poskytování služeb elektronických komunikací, c) provozování přístrojů.

Podle § 2 písm. k) zákona o elektronický komunikacích se rozumí veřejnou telefonní sítí síť elektronických komunikací, která slouží k poskytování veřejně dostupných telefonních služeb a která umožňuje mezi koncovými body sítě přenos mluvené řeči, jakož i jiných forem komunikace, jako je faksimilní a datový přenos.

Podle § 2 písm. n) zákona o elektronických komunikacích je službou elektronických komunikací služba obvykle poskytovaná za úplatu, která spočívá zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací, včetně telekomunikačních služeb a přenosových služeb v sítích používaných pro rozhlasové a televizní vysílání a v sítích kabelové televize, s výjimkou služeb, které nabízejí obsah prostřednictvím sítí a služeb elektronických komunikací nebo vykonávají redakční dohled nad obsahem přenášených sítěmi a poskytovaným službami elektronických komunikací; nezahrnuje služby informační společnosti, které nespočívají zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací.

V předmětné věci se však v případě požadované úhrady ceny za satelitní anténu o žádnou takovouto službu nejedná. Při prodeji movité věci nejde o poskytování služby elektronických komunikací ve smyslu § 2 písm. n) zákona o elektronických komunikacích; jde o běžný soukromoprávní vztah z kupní smlouvy (srov. např. usnesení zvláštního senátu Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 3. 2007, čj. Konf 5/2007-6). Rozhodování v této věci zákon Českému telekomunikačnímu úřadu nesvěřuje; je tu založena obecná pravomoc civilního soudu (§ 7 odst. 1 o. s. ř.). Proto zvláštní senát rozhodl, že věc týkající se úhrady ceny za satelitní anténu projedná a rozhodne soud (§ 9 odst. 1 o. s. ř.).

Zvláštní senát podle § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb. současně s rozhodnutím sporu zruší rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení Okresního soudu v Karviné ze dne 3. 3. 2008, čj. 27 C 95/2008-15 v rozsahu, v němž toto usnesení odporovalo výroku, jímž byla kompetence určena.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále bude tedy Okresní soud v Karviné pokračovat ve vymezeném rozsahu, tj. ohledně částky 689 Kč s přísl., v původním řízení o podané žalobě.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 1. října 2008

JUDr. Karel Podolka předseda zvláštního senátu