Konf 24/2009-7

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. JUDr. Petra Příhody, JUDr. Romana Fialy, JUDr. Pavla Pavlíka, JUDr. Karla Podolky a JUDr. Marie Žiškové, rozhodl o návrhu Obvodního soudu pro Prahu 4, se sídlem v Praze 10, ul. 28. pluku 1533/29, na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi ním a Městským soudem v Praze, a dalších účastníků sporu vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 43 C 347/2007, o návrhu na přezkoumání rozhodnutí o obnově řízení: žalobkyně Římskokatolické farnosti u kostela Narození Panny Marie Praha-Michle, se sídlem Baarova 52/23, zastoupené JUDr. Marií Myslilovou, advokátkou v Praze 2, Karlovo nám. 18, žalovaného Ministerstva zemědělství-Ústředního pozemkového úřadu, Praha 1, Těšnov 17, za účasti 1) Ing. P. J., 2) PhDr. H. K., 3) T. W., 4) Ing. R. V., 5) P. P., 6) MUDr. J. V., všichni zastoupeni JUDr. Jarmilou Hanykovou, CSc., advokátkou se sídlem Benešov, Hráského 406,

takto:

I. P ř í s l u š n ý vydat rozhodnutí ve věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 43 C 347/2007, o návrhu na přezkoumání rozhodnutí o obnově řízení, j e soud ve správním soudnictví. II. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 9. 2007, čj. 9 Ca 246/2007-26, se zrušuje.

Odůvodnění:

Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 26. 3. 2009 navrhl Obvodní soud pro Prahu 4, aby zvláštní senát rozhodl spor o věcnou příslušnost, vzniklý ve smyslu § 1 odst. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů (v dalším textu kompetenční spor ) mezi ním a Městským soudem v Praze ve věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 43 C 347/2007.

Z předložených spisů vyplynuly tyto, pro rozhodnutí podstatné, skutečnosti:

Rozhodnutím Ministerstva zemědělství-Ústředního pozemkového úřadu ze dne 6. 6. 2007, čj. 20250/07-17170, bylo zamítnuto odvolání žalobkyně a potvrzeno rozhodnutí Ministerstva zemědělství-Pozemkového úřadu Praha ze dne 13. 4. 2007, čj. PÚ 3400/03/5, kterým byla zamítnut návrh žalobkyně na obnovu řízení ve věci restitučního nároku uplatněného podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve znění pozdějších předpisů (zákon o půdě), ukončené pravomocným rozhodnutím Ministerstva zemědělství-Pozemkového úřadu ze dne 14. 11. 2003, čj. PÚ 3400/03.

Žalobkyně rozhodnutí Ministerstva zemědělství-Ústředního pozemkového úřadu ze dne 6. 6. 2007, napadla žalobou podanou u Městského soudu v Praze, který věc usnesením ze dne 27. 9. 2007, čj. 9 Ca 246/2007-26, odmítl, přičemž vycházel z toho, že žalovaný správní orgán v odvolacím řízení nerozhodoval ve věci vyplývající z veřejnoprávních vztahů, ale ve věci týkající se práva soukromého; poučil zároveň žalobkyni o tom, že ve lhůtě jednoho měsíce od právní moci usnesení může podat žalobu ve stejné věci u obvodního soudu. Žalobkyně v souladu s poučením podala příslušnou žalobu u Obvodního soudu pro Prahu 4, kde je věc vedena pod sp. zn. 43 C 347/2007. Tento soud však dospěl k závěru, že v daném případě není dána jeho příslušnost k přezkoumání rozhodnutí správního orgánu o otázkách procesních, tedy zda jsou dány důvody pro obnovu řízení dle § 62 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správního řádu) a podal zvláštnímu senátu návrh na rozhodnutí kompetenčního sporu. Navrhl, aby zvláštní senát rozhodl, že příslušný k rozhodnutí je Městský soud v Praze jako soud ve správním soudnictví.

Při řešení vzniklého sporu o pravomoc mezi Obvodním soudem pro Prahu 4 a Městským soudem v Praze vycházel zvláštní senát z těchto úvah:

Především je nutno uvést, že citované rozhodnutí Ministerstva zemědělství-Pozemkového úřadu Praha ze dne 13. 4. 2007 o zamítnutí návrhu žalobkyně na obnovu řízení a rozhodnutí Ministerstva zemědělství-Ústředního pozemkového úřadu ze dne 6. 6. 2007 o zamítnutí odvolání a potvrzení rozhodnutí správního orgánu prvého stupně tvoří jeden celek, a to i pro posouzení sporné otázky věcné příslušnosti soudu. Je tedy třeba především posoudit, zda přezkoumání rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení obnovy řízení (či naopak rozhodnutí o povolení nařízení obnovy řízení) spadá do přezkumné pravomoci soudu ve správním soudnictví či v řízení ve věcech občanskoprávních. Zvláštní senát např. již v usnesení ze dne 21. 5. 2008, čj. Konf 34/2007-15 (publikováno pod č. 1677/2008 Sb. NSS, viz též www.nssoud.cz) dospěl k tomu, že smyslu zákonné úpravy, trendu i dřívější doktríny a judikatury odpovídá závěr, že pravomoc soudu v občanském soudním řízení může být založena tehdy, pokud se jedná o přezkoumání správního rozhodnutí o věci samé, vyplývající z občanskoprávních vztahů, tj. kdy správní orgán zjistí co je právem, nebo toto právo založí. Rozhodnutí o zamítnutí návrhu na obnovu řízení je však toliko rozhodnutím procesního charakteru. Proto jeho přezkoumání náleží soudu ve správním soudnictví, bez ohledu na to, kterému úseku soudů by náleželo přezkoumání samotného rozhodnutí o věci, tj. přiznání či nepřiznání restitučního nároku podle zákona č. 229/1991 Sb. V podrobnostech je možno poukázat i na usnesení zvláštního senátu ze dne 20. 9. 2007, čj. Konf 22/2006-8 (viz. též www.nssoud.cz).

V souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb. zvláštní senát zrušil ve výroku uvedené usnesení Městského soudu v Praze, které je s rozhodnutím tohoto senátu o pravomoci v rozporu.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále bude Městský soud v Praze pokračovat v původním řízení o podané žalobě.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 23. listopadu 2009 JUDr. Michal Mazanec předseda zvláštního senátu