Konf 20/2014-12

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Romana Fialy, Mgr. Radovana Havelce, JUDr. Pavla Pavlíka, JUDr. Pavla Simona a JUDr. Marie Žiškové, rozhodl o návrhu Českého telekomunikačního úřadu, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi ním a Okresním soudem v Ostravě, a dalších účastníků sporu vedeného u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 27 C 248/2013, o zaplacení 4308,87 Kč s příslušenstvím: žalobkyně O2 Czech Republic a. s., IČO 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, a žalované N. C.,

takto:

I. P ř í s l u š n ý vydat rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 27 C 248/2013, o zaplacení 4308,87 Kč s příslušenstvím, j e s o u d .

II. Usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 18. 12. 2013, čj. 27 C 248/2013-6, se zrušuje.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným dne 16. 7. 2014 zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů (dále jen zákon o některých kompetenčních sporech ), se Český telekomunikační úřad domáhal, aby zvláštní senát rozhodl spor o pravomoc podle § 1 odst. 1 písm. a) zákona o některých kompetenčních sporech, který vznikl mezi ním a Okresním soudem v Ostravě ve věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 27 C 248/2013 o zaplacení 4308,87 Kč s příslušenstvím.

Z předloženého spisu vyplynuly následující skutečnosti:

Žalobkyně se u Okresního soudu v Ostravě domáhala zaplacení 4308,87 Kč s příslušenstvím. Uvedla, že je operátorem poskytujícím služby elektronických komunikací. Pro užívání služby Internet a O2 TV dodala žalované Wifi modem za cenu zahrnující i poštovné a balné a set-top box; cena set-top boxu měla být hrazena ve splátkách. Žalované byly vystaveny a zasílány faktury, avšak žalovaná dlužné částky ani na výzvu neuhradila.

Okresní soud v Ostravě usnesením ze dne 18. 12. 2013, čj. 27 C 248/2013-6, řízení zastavil s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu. V odůvodnění uvedl, že podle § 129 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), úřad rozhoduje spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost (§ 7) na straně jedné, a účastníkem, popřípadě uživatelem na straně druhé, na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě. Podle § 7 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř.) ve znění účinném do 31. 12. 2013 v občanském soudním řízení projednávají a rozhodují soudy spory a jiné právní věci, které vyplývají z občanskoprávních, pracovních, rodinných a obchodních vztahů, pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgány. Podle § 103 o. s. ř. kdykoliv za řízení přihlíží soud k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení). Podle § 104 odst. 1 o. s. ř., jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, soud řízení zastaví. Nespadá-li věc do pravomoci soudů nebo má-li předcházet jiné řízení, soud postoupí věc po právní moci usnesení o zastavení řízení příslušnému orgánu. V daném případě měl okresní soud za to, že se žalobkyně domáhala úhrady vyúčtování služeb elektronických komunikací v návaznosti na porušení zákona o elektronických komunikacích. Proto rozhodl o postoupení věci Českému telekomunikačnímu úřadu.

Český telekomunikační úřad poté podal návrh zvláštnímu senátu k rozhodnutí záporného kompetenčního sporu. Odmítl svou pravomoc k rozhodnutí sporu mezi žalobkyní a žalovanou, neboť měl za to, že pro jeho pravomoc není splněna věcná podmínka § 129 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích. Žalobkyně požaduje zaplacení ceny set-top boxu pořízeného na splátky, Wifi modemu a poštovného a balného. Nejedná se tedy o platbu za službu elektronických komunikací ve smyslu § 2 písm. n) zákona o elektronických komunikacích, ale o platbu z běžného soukromoprávního vztahu (z kupní smlouvy) mezi žalobkyní a žalovanou podle zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, popř. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Český telekomunikační úřad odkázal na usnesení zvláštního senátu ze dne 15. 4. 2011, čj. Konf 2/2011-12, v němž zvláštní senát mimo jiné vyslovil, že při pouhém prodeji movité věci nejde o poskytování služby elektronických komunikací ve smyslu § 2 písm. n) zákona o elektronických komunikacích, ale o běžný soukromoprávní vztah z kupní smlouvy. Proto navrhl, aby zvláštní senát rozhodl, že příslušný vydat rozhodnutí ve výše uvedené věci je soud.

Při řešení vzniklého sporu o pravomoc mezi správním orgánem a obecným soudem se zvláštní senát řídil následující úvahou:

Okresní soud v Ostravě popřel svou pravomoc rozhodnout věc a Český telekomunikační úřad popírá svou pravomoc rozhodnout po postoupení věci. Jde o negativní (záporný) kompetenční spor, k jehož projednání a rozhodnutí je povolán zvláštní senát zákonem o některých kompetenčních sporech.

Zvláštní senát rozhoduje o kompetenčním sporu podle skutkového a právního stavu ke dni svého rozhodnutí (srov. rozhodnutí č. 485/2005 Sb. NSS).

Podle § 129 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích Český telekomunikační úřad rozhoduje spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost (§ 7) na straně jedné, a účastníkem, popřípadě uživatelem na straně druhé, na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě.

Komunikačními činnostmi podle § 7 zákona o elektronických komunikacích jsou a) zajišťování sítí elektronických komunikací, b) poskytování služeb elektronických komunikací, c) provozování přístrojů.

Podle § 2 písm. n) je službou elektronických komunikací služba obvykle poskytovaná za úplatu, která spočívá zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací, včetně telekomunikačních služeb a přenosových služeb v sítích používaných pro rozhlasové a televizní vysílání a v sítích kabelové televize, s výjimkou služeb, které nabízejí obsah prostřednictvím sítí a služeb elektronických komunikací nebo vykonávají redakční dohled nad obsahem přenášeným sítěmi a poskytovaným službami elektronických komunikací; nezahrnuje služby informační společnosti, které nespočívají zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací.

V předmětné věci se však o takovou službu nejedná. Žalobkyně dodala žalované technická zařízení potřebná k užívání veřejně dostupné služby elektronických komunikací (zde set-top box a Wifi modem). Jak již však zvláštní senát vyslovil např. v usnesení ze dne 15. 4. 2011, čj. Konf 2/2011-12 nebo v usnesení ze dne 9. 9. 2008, čj. Konf 47/2008-6, při prodeji movité věci nejde o poskytování služby elektronických komunikací ve smyslu § 2 písm. n) zákona o elektronických komunikacích, ale o běžný soukromoprávní vztah z kupní smlouvy. Rozhodování v této věci zákon Českému telekomunikačnímu úřadu nesvěřuje; je tu založena obecná pravomoc soudu ve věci rozhodnout (§ 7 odst. 1 o. s. ř.). Proto zvláštní senát rozhodl, že věc, týkající se zaplacení ceny výše uvedených technických zařízení, projedná a rozhodne soud (§ 9 odst. 1 o. s. ř).

Zvláštní senát podle § 5 odst. 3 zákona o některých kompetenčních sporech zruší rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 18. 12. 2013, čj. 27 C 248/2013-6.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona o některých kompetenčních sporech závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále bude tedy Okresní soud v Ostravě pokračovat v původním řízení o podané žalobě.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 24. června 2015

JUDr. Michal Mazanec předseda zvláštního senátu