Konf 16/2008-6

USNE SEN Í

Zvláštní senát zřízený dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl ve složení: předseda JUDr. Karel Podolka a soudci JUDr. Roman Fiala, JUDr. Michal Mazanec, JUDr. Pavel Pavlík, JUDr. Petr Příhoda a JUDr. Marie Žišková, o návrhu Českého telekomunikačního úřadu, se sídlem Praha 9, Sokolovská 219 (adresa pro doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02, Praha 025), na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi Českým telekomunikačním úřadem a Krajským soudem v Ústí nad Labem, za další účasti: 1) UPC Česká republika, a. s., se sídlem Praha 4, Závišova 5, zastoupená JUDr. Janem Veverkou, advokátem AK Novotný & Partner, se sídlem Praha 2, Londýnská 59, 2) J. W., o žalobě vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 24 Ro 688/2007, o zaplacení 12 000 Kč s příslušenstvím,

takto:

I. P ř í s l u š n ý vydat rozhodnutí ve věci vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 24 Ro 688/2007, o zaplacení smluvní pokuty v částce 12 000 Kč s příslušenstvím, j e soud. II. Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 10. 1. 2008, čj. 24 Ro 688/2007-9, s e z r u š u j e.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným dne 9. 5. 2008 zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů (dále též zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů ), se Český telekomunikační úřad domáhal, aby zvláštní senát rozhodl spor o pravomoc vzniklý ve smyslu § 1 odst. 1 písm. a) citovaného zákona mezi ním a Krajským soudem v Ústí nad Labem ve věci žaloby vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 24 Ro 688/2007 a týkající se zaplacení smluvní pokuty v částce 12 000 Kč s příslušenstvím.

Z předloženého soudního spisu vyplynulo, že účastnice 1) uzavřela s účastníkem 2) dne 13. 5. 2003 smlouvu, jejíž nedílnou součástí byly Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti UPC Česká republika. Účastník 2) porušil své smluvní povinnosti, a proto se smlouva stala neúčinnou a neplatnou. Na základě čl. 3.5 Všeobecných podmínek byl účastník 2) povinen vrátit do sedmi dnů od ukončení platnosti smlouvy zapůjčené zařízení, zde satelitní komplet Philips/karta. Jelikož účastník 2) zařízení v dané lhůtě nevrátil, vznikl účastnici 1) v souladu s čl. 3.6 Všeobecných podmínek nárok na smluvní pokutu ve výši 12 000 Kč.

Jelikož účastník 2) výše specifikovanou pohledávku neuhradil ani po výzvě upomínkou, podala účastnice 1) ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem návrh na vydání platebního rozkazu, jímž měla být účastníkovi 2) uložena povinnost zaplatit 12 000 Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení do zaplacení a nahradit náklady soudního řízení.

Krajský soud v Ústí nad Labem svým usnesením ze dne 10. 1. 2008, čj. 24 Ro 688/2007-9, řízení na základě § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil pro nedostatek své pravomoci s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu. V odůvodnění uvedl, že podle § 129 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále též zákon o elektronických komunikacích ), rozhoduje spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné, a účastníkem, popř. uživatelem na straně druhé, Český telekomunikační úřad. Ten rozhoduje na základě návrhu kterékoli ze stran sporu, pokud se spor týká povinnosti uložené zákonem o elektronických komunikacích.

Český telekomunikační úřad následně podal návrh adresovaný zvláštnímu senátu k rozhodnutí negativního kompetenčního sporu, přičemž uvedl, že jeho rozhodovací pravomoc je dána pouze v případech sporů souvisejících se samotným poskytováním služeb elektronických komunikací. V případě sporu o zaplacení smluvní pokuty za nevrácení zapůjčeného zařízení se nejedná o poskytování služby elektronických komunikací. Jde o soukromoprávní vztah mezi účastníky 1) a 2), k jehož rozhodnutí je příslušný soud. Tento názor již zvláštní senát vyslovil např. v usnesení ze dne 16. 3. 2005, čj. Konf 2/2005-12.

Při řešení vzniklého sporu o pravomoc mezi správním úřadem a obecným soudem ohledně zaplacení peněžité náhrady za vypůjčený satelitní komplet ve výši 12 000 Kč s příslušenstvím se zvláštní senát řídil následující úvahou:

S účinností od 1. 1. 2003 se postupuje při kladných nebo záporných kompetenčních sporech o pravomoc nebo věcnou příslušnost vydat rozhodnutí podle zákona o rozhodování některých kompetenčních sporů.

Smluvní pokuta je soukromoprávním institutem, zajišťujícím závazek, jehož účelem je zpravidla peněžitá transakce za porušení nebo nesplnění smluvní povinnosti (§ 544 odst. 1 občanského zákoníku). Při posuzování pravomoci k rozhodování sporů na úseku elektronických komunikací, jejichž předmětem je právě nárok na smluvní pokutu, je nutné se zabývat povinností, která byla porušena. Vztah mezi porušenou povinností a nárokem na smluvní pokutu je totiž vztahem mezi příčinou a následkem, nelze je tedy posuzovat odděleně. Porušení povinnosti je základní podmínkou pro stanovení, zda existuje nárok na smluvní pokutu. O smluvní pokutě bude tedy rozhodovat ten orgán, který je příslušný k rozhodování sporů o porušení povinnosti, na jejímž základě vznikl nárok na smluvní pokutu.

Zákon o elektronických komunikacích rozdělil působnost ve vykonávání státní správy v oblasti elektronických komunikací mezi Ministerstvo průmyslu a obchodu a Český telekomunikační úřad (§ 3 a § 105 a násl. zákona o elektronických komunikacích). Podle ustanovení § 108 odst. 1 písm. g) tohoto zákona rozhoduje ve sporech, stanoví-li tak tento zákon, Český telekomunikační úřad. Podle § 129 odst. 1 věty prvé zákona rozhoduje Český telekomunikační úřad spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné a účastníkem, popřípadě uživatelem na straně druhé, na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě.

Komunikačními činnostmi se podle § 7 zákona o elektronických komunikacích rozumí zajišťování sítí elektronických komunikací, poskytování služeb elektronických komunikací a provozování přístrojů.

Veřejnou telefonní sítí je podle § 2 písm. k) síť elektronických komunikací, která slouží k poskytování veřejně dostupných telefonních služeb a která umožňuje mezi koncovými body sítě přenos mluvené řeči, jakož i jiných forem komunikace, jako je faksimilní a datový přenos.

Podle § 2 písm. n) je službou elektronických komunikací služba obvykle poskytovaná za úplatu, která spočívá zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací, včetně telekomunikačních služeb a přenosových služeb v sítích používaných pro rozhlasové a televizní vysílání a v sítích kabelové televize, s výjimkou služeb, které nabízejí obsah prostřednictvím sítí a služeb elektronických komunikací nebo vykonávají redakční dohled nad obsahem přenášených sítěmi a poskytovanými službami elektronických komunikací; nezahrnuje služby informační společnosti, které nespočívají zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací.

V posuzovaném případě je třeba rozlišit, za porušení jaké povinnosti nárok na smluvní pokutu vznikl. Pokud by se jednalo o porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy mezi osobou vykonávající komunikační činnost a účastníkem, ve které si tyto subjekty dohodly smluvní pokutu pro případ, že účastník neuhradí cenu za poskytnutou službu, pak by k rozhodování o smluvní pokutě byl příslušný Český telekomunikační úřad. Neuhrazení ceny za poskytnuté služby je porušením zákona o elektronických komunikacích a nárok na smluvní pokutu s tímto porušením přímo souvisí. V tomto případě by zvláštní senát potvrdil názor soudu, že k rozhodování je příslušný správní orgán.

Avšak předmětem řízení v posuzované věci je smluvní pokuta za porušení povinnosti vrátit vypůjčené zařízení. Výpůjčka věci je soukromoprávním vztahem, a proto příslušným k rozhodování o smluvní pokutě plynoucí z porušení povinností vztahujících se k výpůjčce je tedy soud. Obdobnou otázkou se již zvláštní senát zabýval v usnesení ze dne 13. 10. 2005, čj. Konf 99/2004-5 (publikováno ve Sb. NSS 1478/2008), podle kterého spor o nároky plynoucí z porušení povinnosti vypůjčitele vrátit zařízení sloužící k přijímání signálu digitálního satelitního vysílání, které mu osoba vykonávající komunikační činnost coby půjčitel předala v návaznosti na uzavření smlouvy o poskytování služby elektronických komunikací, není sporem týkajícím se povinností uložených zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, nebo na jeho základě, o němž by měl rozhodovat Český telekomunikační úřad (§ 129 odst. 1 tohoto zákona), nýbrž sporem vyplývajícím ze soukromoprávního vztahu. Rozhodnout o takovém sporu proto přísluší soudu (§ 7 odst. 1 o. s. ř.).

Zvláštní senát nezpochybňuje, že bez zapůjčeného zařízení by nebylo možné služby na základě zákona o elektronických komunikacích provozovat; to ovšem z výpůjčky satelitního kompletu nečiní službu elektronických komunikací. Přestože k výpůjčce došlo v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služby elektronických komunikací, rozhodování o smluvní pokutě vyplývající z porušení povinnosti vrátit vypůjčené zařízení zákon o elektronických komunikacích nesvěřuje Českému telekomunikačnímu úřadu, a proto tato věc patří do příslušnosti soudů. Na základě shora uvedeného zvláštní senát konstatoval, že příslušný k rozhodování o zaplacení částky 12 000 Kč s příslušenstvím je soud.

Zvláštní senát podle § 5 odst. 3 zákona o rozhodování některých kompetenčních sporů zruší rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení

Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 10. 1. 2008, čj. 24 Ro 688/2007-9, a odstranil tak překážku věci rozhodnuté.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je dle § 5 odst. 5 tohoto zákona závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Krajský soud v Ústí nad Labem bude tedy dále pokračovat v původním řízení o podané žalobě; přitom se bude nejprve zabývat svou věcnou příslušností pro rozhodování o vydání platebního rozkazu.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. října 2008

JUDr. Karel Podolka předseda zvláštního senátu