Konf 135/2005-8

Usnesení Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl ve složení: předseda JUDr. Michal Mazanec a soudci JUDr. Petr Příhoda, JUDr. Roman Fiala, JUDr. Karel Podolka, JUDr. Pavel Pavlík a JUDr. Marie Žišková, o návrhu Městského soudu v Brně na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi Městským soudem v Brně a Nejvyšším správním soudem, za účasti žalobce: M. M., zastoupeného JUDr. Bc. Martinem Kulhánkem, Ph. D., advokátem se sídlem Brno, Příkop 8, a žalovaného: Úřad průmyslového vlastnictví, Praha 6-Bubeneč, Antonína Čermáka 2a, ve věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 15 C 279/2004, o výmaz průmyslového vzoru č. 28968, takto: I. Příslušný vydat rozhodnutí o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 11. 6. 2001, sp. zn. PVZ 1999-31503, ve věci výmazu průmyslového vzoru č. 28968 s názvem B. p. t. , je soud ve správním soudnictví. II. Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 3. 2004, čj. 7 A 2/2002-45, se zrušuje. Odůvodnění: Návrhem došlým zvláštnímu senátu pro rozhodování některých kompetenčních sporů (dále též zvláštní senát ) dne 16. 12. 2005 se Městský soud v Brně domáhal, aby tento senát rozhodl spor o věcnou příslušnost mezi Nejvyšším správním soudem a Městským soudem v Brně ve věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 15 C 279/2004. Městský soud s poukazem na vyjádření Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 23. 11. 2004 dovodil, že rozhodnutí ve věci výmazu průmyslového vzoru je rozhodnutím ve věci veřejného práva. Z předložených spisů vyplynuly pro toto rozhodnutí podstatné skutečnosti. Dne 18. 8. 1999 zapsal Úřad průmyslového vlastnictví (dále též Úřad ) do rejstříku průmyslový vzor č. 28968 o názvu B. p. t. . Podáním ze dne 25. 1. 2000 se M. M. domáhal výmazu tohoto průmyslového vzoru. Rozhodnutím ze dne 29. 8. 2000 Úřad průmyslový vzor vymazal. V řízení o rozkladu výrobního družstva B. D. proti tomuto rozhodnutí předseda Úřadu dne 11. 6. 2001 (sp. zn. PVZ 1999-31503) návrh na výmaz průmyslového vzoru č. 28968 zamítl. Navrhovatel výmazu M. M. se žalobou podanou u Vrchního soudu v Praze dne 10. 8. 2001 domáhal zrušení rozhodnutí o rozkladu. Vrchní soud řízení neskončil do konce roku 2002 a spis poté převzal Nejvyšší správní soud, který žalobu odmítl usnesením ze dne 10. 3. 2004, čj. 7 A 2/2002-45. Podle odůvodnění se jedná o věc, ve které správní orgán rozhodl v soukromoprávní věci [§ 68 písm. b) s. ř. s.]. Poté žalobce, s poukazem na závěry a poučení v tomto usnesení, podal dne 20. 4. 2004 u Obvodního soudu pro Prahu 6 novou žalobu, ve které se rovněž domáhal zrušení citovaného rozhodnutí předsedy Úřadu. Obvodní soud dne 10. 6. 2004 vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že věc bude postoupena Městskému soudu v Brně. Městský soud v Brně posléze věc předložil zvláštnímu senátu s návrhem na rozhodnutí kompetenčního sporu.

Zvláštní senát při rozhodnutí o tomto návrhu vycházel z následujících skutečností a úvah: Již v minulosti se tento senát opakovaně zabýval otázkou charakteru rozhodování Úřadu průmyslového vlastnictví. Tak tomu bylo mj. v usnesení ve věci výmazu ochranné známky (č. 276/2004 Sb. NSS) nebo v usnesení ve věci výmazu užitného vzoru (č. 480/2005 Sb. NSS), na která se pro stručnost odkazuje, protože závěry v těchto a dalších rozhodnutích uvedené tu platí podobně. I rozhodnutí Úřadu o zápisu průmyslového vzoru, nebo o jeho výmazu (§ 27 zákona č. 207/2000 Sb.) je aktem veřejné moci; neupravuje se jím právní vztah mezi subjekty stojícími v rovném postavení. Předmětem řízení o zápisu průmyslového vzoru je toliko vztah mezi přihlašovatelem a Úřadem, který o zápis do veřejného rejstříku žádá, a Úřadem, který o zápisu rozhoduje. Stát reprezentovaný Úřadem a přihlašovatel tu stojí ve vztahu vertikálním: na jedné straně je tu nositel veřejného oprávnění a na druhé straně je tu adresát veřejnoprávního působení. Výsledkem řízení je pak zápis průmyslového vzoru. Shodně (pokud jde o právní charakter rozhodnutí Úřadu) je tomu i u rozhodnutí o návrhu na výmaz průmyslového vzoru. Na podstatě věci nic nemění ani to, že řízení o výmaz iniciovala třetí osoba (navrhovatel výmazu). Podstatou návrhu na výmaz jsou námitky, že Úřad neměl zápis průmyslového vzoru podle zákona provést. Z těchto důvodů zvláštní senát setrval na své dosavadní judikatuře a podle § 5 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb. vyslovil, že rozhodovat o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví náleží soudu ve správním soudnictví. V důsledku toho pak zvláštní senát zrušil podle § 5 odst. 3 téhož zákona usnesení Nejvyššího správního soudu, který svou pravomoc popřel, a odstranil tak překážku věci rozhodnuté. Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále bude tedy Nejvyšší správní soud pokračovat v původním řízení o podané správní žalobě.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 19. února 2007

JUDr. Michal Mazanec předseda zvláštního senátu