Konf 131/2008-6

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody, JUDr. Romana Fialy, JUDr. Pavla Pavlíka, JUDr. Karla Podolky, a JUDr. Marie Žiškové, rozhodl o návrhu Českého telekomunikačního úřadu, se sídlem Praha 9, Sokolovská 219 (adresa pro doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025), na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi ním a Okresním soudem v Ostravě, a dalších účastníků sporu vedeného u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 65 Ro 167/2008, o 1830 Kč s příslušenstvím: žalobkyně UPC Česká republika, a. s., se sídlem Praha 4, Závišova 5, zastoupené JUDr. Janem Veverkou, advokátem AK Novotný & Partner, se sídlem Praha 2, Londýnská 59, a žalované J. K.,

takto:

I. P ř í s l u š n ý vydat rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 65 Ro 167/2008, o zaplacení ceny za satelitní anténu 689 Kč s příslušenstvím, je soud. II. Usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 8. 9. 2008, čj. 65 Ro 167/2008-11, s e v tomto rozsahu z r u š u j e .

Odůvodnění:

Návrhem doručeným dne 31. 12. 2008 zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, se Český telekomunikační úřad domáhal, aby zvláštní senát rozhodl spor o pravomoc vzniklý ve smyslu § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Sb. mezi Českým telekomunikačním úřadem a Okresním soudem v Ostravě ve věci žaloby vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 65 Ro 167/2008 a týkající se zaplacení částky 1830 Kč s příslušenstvím.

Z předloženého soudního spisu vyplynulo, že žalobkyně uzavřela s žalovanou dne 13. 9. 2005 smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací, jejíž nedílnou součástí byly Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti UPC Česká republika. Na základě této smlouvy vyúčtovala žalobkyně žalované za poskytování služeb elektronických komunikací třemi fakturami celkovou částku 1830 Kč. Součástí prvé faktury byla vedle platby za služby elektronických komunikací také cena za satelitní anténu ve výši 689 Kč včetně DPH.

Jelikož žalovaná výše specifikovanou pohledávku neuhradila ani po výzvě upomínkou, podala žalobkyně k Okresnímu soudu v Ostravě návrh na vydání platebního rozkazu, jímž měla být žalované uložena povinnost zaplatit uvedenou částku spolu se smluvní pokutou ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení do zaplacení a nahradit náklady soudního řízení.

Okresní soud v Ostravě usnesením ze dne 8. 9. 2008, čj. 65 Ro 167/2008-11, řízení na základě § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil pro nedostatek své pravomoci s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu. Tento postup odůvodnil tím, že spor je veden o vyúčtování za poskytnuté služby elektronických komunikací, který má na základě § 129 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, řešit Český telekomunikační úřad.

Český telekomunikační úřad podal následně návrh na řešení kompetenčního sporu, přičemž poukázal na to, že spor mezi účastníky je veden nejen o ceny vyúčtované za služby elektronických komunikací, ale taktéž o cenu vyúčtovanou za satelitní anténu. Jeho pravomoc je dána pouze v případě sporů o otázkách souvisejících se samotným poskytováním služeb elektronických komunikací, eventuálně o ujednáních na ně úzce navazujících; ujednání o ceně za satelitní anténu přitom takovým ujednáním není. Český telekomunikační úřad tedy odmítl svou kompetenci k rozhodnutí tohoto sporu v části týkající se povinnosti žalované uhradit cenu za satelitní anténu. Dovolal se přitom rozhodovací praxe zvláštního senátu (usnesení ze dne 2. 10. 2008, čj. Konf 35/2008-7), podle které při prodeji movité věci (satelitní antény) nejde o poskytování služby elektronických komunikací ve smyslu § 2 písm. n) zákona o elektronických komunikacích, ale o běžný soukromoprávní vztah z kupní smlouvy.

Při řešení vzniklého sporu o pravomoc mezi správním úřadem a obecným soudem ohledně ceny za satelitní anténu se zvláštní senát řídil následující úvahou a opřel se o následující právní normy:

S účinností od 1. 1. 2003 se při kladných nebo záporných kompetenčních sporech o pravomoc nebo věcnou příslušnost vydat rozhodnutí postupuje podle zákona o rozhodování některých kompetenčních sporů.

Zákon o elektronických komunikacích rozdělil působnost ve výkonu státní správy v oblasti elektronických komunikací mezi Ministerstvo průmyslu a obchodu a Český telekomunikační úřad (§ 3 a § 105 a násl. zákona o elektronických komunikacích). Podle ustanovení § 108 odst. 1 písm. g) citovaného zákona rozhoduje Český telekomunikační úřad ve sporech, stanoví-li tak tento zákon. Podle § 129 odst. 1 věty prvé rozhoduje Český telekomunikační úřad spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné, a účastníkem, popř. uživatelem na straně druhé, na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě.

Ustanovení § 7 zákona o elektronických komunikacích vymezuje komunikační činnosti jako zajišťování sítí elektronických komunikací, poskytování služeb elektronických komunikací a provozování přístrojů.

Podle § 2 písm. k) se veřejnou telefonní sítí rozumí síť elektronických komunikací, která slouží k poskytování veřejně dostupných telefonních služeb a která umožňuje mezi koncovými body sítě přenos mluvené řeči, jakož i jiných forem komunikace, jako je faksimilní a datový přenos.

Podle § 2 písm. n) se službou elektronických komunikací rozumí služba obvykle poskytovaná za úplatu, která spočívá zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací, včetně telekomunikačních služeb a přenosových služeb v sítích používaných pro rozhlasové a televizní vysílání a v sítích kabelové televize, s výjimkou služeb, které nabízejí obsah prostřednictvím sítí a služeb elektronických komunikací nebo vykonávají redakční dohled nad obsahem přenášeným sítěmi a poskytovaným službami elektronických komunikací; nezahrnuje služby informační společnosti, které nespočívají zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací.

Při prodeji satelitní antény, tj. věci movité, nejde o poskytování služby elektronických komunikací ve smyslu § 2 písm. n) zákona o elektronických komunikacích, nýbrž o běžný soukromoprávní vztah založený kupní smlouvou. Rozhodování v této věci zákon Českému telekomunikačnímu úřadu nesvěřuje; je tu založena obecná pravomoc soudu o věci rozhodnout (§ 7 odst. 1 o. s. ř.). Proto zvláštní senát usnesením dle § 5 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb. vyslovil, že věc týkající se zaplacení ceny za satelitní anténu projedná a rozhodne soud (§ 9 odst. 1 o. s. ř.), nikoli správní úřad.

Zvláštní senát na základě § 5 odst. 3 zákona o rozhodování některých kompetenčních sporů zruší rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 8. 9. 2008, čj. 65 Ro 167/2008-11, a to v rozsahu, v němž toto usnesení odporovalo výroku, jímž byla kompetence určena.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 téhož zákona závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Okresní soud v Ostravě bude tedy dále pokračovat ve vymezeném rozsahu, tj. ohledně částky 689 Kč s příslušenstvím, v původním řízení o podaném návrhu na vydání platebního rozkazu.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 3. března 2009

JUDr. Michal Mazanec předseda zvláštního senátu