Konf 124/2009-14

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Romana Fialy, JUDr. Pavla Pavlíka, JUDr. Karla Podolky, JUDr. Petra Průchy a JUDr. Marie Žiškové, rozhodl o návrhu Mgr. J. Č., na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi Krajským soudem v Hradci Králové a Okresním soudem v Hradci Králové, a dalšího účastníka sporu vedeného u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 13 C 144/2007, o 242 000 Kč s příslušenstvím: žalobce BYTEX PLUS a. s., IČ 25005235, Matušova 982/9, Rumburk, zastoupeného JUDr. Ondřejem Davidem, advokátem v Praze 4, K Safině 669,

takto:

Návrh s e o d m í t á .

Odůvodnění:

Návrhem doručeným dne 15. 12. 2009 zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, se Mgr. J. Č. domáhal, aby zvláštní senát rozhodl spor o pravomoc mezi Krajským soudem v Hradci Králové a Okresním soudem v Hradci Králové ve věci žaloby vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 13 C 144/2007 týkající se 242 000 Kč s příslušenstvím.

Z podání vyšly najevo následující skutečnosti:

Žalobce se žalobou podanou u Krajského soudu v Hradci Králové domáhal zaplacení částky 242 000 Kč s příslušenstvím. Dle jeho tvrzení uzavřel s navrhovatelem inominátní smlouvu, na jejímž základě měl navrhovatel učinit písemný návrh na výmaz poznámky na listu vlastnictví. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedosažení účelu smlouvy do tří měsíců od jejího podpisu vrátí navrhovatel žalobci částku 252 000 Kč sníženou o 10 000 Kč za poskytnutou právní pomoc. Navrhovatel však částku 242 000 Kč žalobci nevrátil.

Krajský soud předložil dne 23. 4. 2007 věc podle § 104a odst. 2 o. s. ř. Vrchnímu soudu v Praze s tím, že není k rozhodování příslušný, protože se nejedná o spor mezi podnikateli při podnikatelské činnosti. Žádal proto, aby Vrchní soud v Praze rozhodl o věcné příslušnosti krajských nebo okresních soudů.

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 2. 7. 2007, čj. Ncp 1343/2007-44, určil, že k projednávání věci vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 1 Ro 170/2007 jsou v prvním stupni příslušné okresní soudy. Dále uvedl, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Okresnímu soudu v Hradci Králové k dalšímu řízení.

Okresní soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 8. 10. 2008, čj. 13 C 144/2007-233, žalobě vyhověl a rozhodl o nákladech řízení. Navrhovatel brojil proti rozsudku odvoláním u Krajského soudu v Hradci Králové, který výše uvedený rozsudek zrušil s tím, že okresní soud řádně nezdůvodnil, v jaké lhůtě měl navrhovatel úrok z prodlení platit.

Okresní soud proto rozsudkem ze dne 15. 4. 2009, čj. 13 C 144/2007-272, znovu o žalobě rozhodl, částečně jí vyhověl a částečně ji zamítl. Navrhovatel podal i proti tomuto rozhodnutí odvolání. Krajský soud rozsudkem ze dne 9. 9. 2009, čj. 21 Co 349/2009-295, rozsudek okresního soudu v části výroku jednak změnil, jinak jej potvrdil.

Následně podal navrhovatel návrh na řešení kompetenčního sporu dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů. Žádal, aby zvláštní senát posoudil otázku věcné příslušnosti Krajského soudu v Hradci Králové. Dle navrhovatele pochybil Vrchní soud v Praze, pokud stanovil, že k rozhodování ve věci je příslušný Okresní soud v Hradci Králové. Dle navrhovatele se jedná o spor mezi podnikateli týkající se částky vyšší než 100 000 Kč, Vrchní soud v Praze měl tedy jednat dle § 9 odst. 3 písm. r) bod 6 o. s. ř. Jak z obchodního zákoníku, tak z živnostenského zákona, lze odvodit, že je navrhovatel podnikatelem.

Navrhovatel proto žádal, aby zvláštní senát rozhodl, že k rozhodnutí ve věci vedené původně u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 1 Ro 170/2007, je příslušný krajský soud. Dále navrhoval, aby zvláštní senát zrušil rozsudek Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 15. 4. 2009 a Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 9. 9. 2009.

Zvláštní senát se nejprve zabýval otázkou, zda jsou splněny podmínky pro vydání rozhodnutí o kompetenčním sporu, a došel k závěru, že návrh není způsobilý k věcnému projednání.

Z § 1 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb. vyplývá, že se podle tohoto zákona postupuje při kladných nebo záporných kompetenčních sporech o pravomoc nebo věcnou příslušnost (dále jen pravomoc ) vydat rozhodnutí, jehož stranami jsou a) soudy a orgány moci výkonné územní, zájmové nebo procesní samosprávy, b) soudy v občanském soudním řízení a soudy ve správním soudnictví.

Z návrhu plyne, že došlo ke sporu o věcnou příslušnost mezi okresním soudem a krajským soudem, soudy činnými v občanském soudním řízení. O těchto sporech o příslušnost rozhoduje dle § 104a odst. 2 o. s. ř. nadřízený vrchní soud, k čemuž v nyní řešené věci došlo. Zvláštní senát nemá pravomoc rozhodovat o sporech mezi jednotlivými soudy v občanském soudním řízení a není jakkoli oprávněn přezkoumávat rozhodnutí vrchních soudů o věcné příslušnosti.

Dle § 1 odst. 2 zákona č. 131/2002 Sb. je kompetenčním sporem buď spor, ve kterém si jedna strana osobuje pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků, o níž již druhá strana vydala pravomocné rozhodnutí (pozitivní kompetenční spor), anebo spor, ve kterém jeho strany popírají svou pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků (spor negativní).

V nyní řešené věci nedošlo ani k pozitivnímu, ani k negativnímu kompetenčnímu sporu. Krajský soud popřel svou věcnou příslušnost k rozhodování ve věci, okresní soud vázaný názorem Vrchního soudu v Praze ve věci rozhodl. Nebyla tedy naplněna ani podmínka stanovená v § 1 odst. 2 zákona č. 131/2002 Sb. Protože se nejedná o spor o věcnou příslušnost mezi soudy správními a soudy v občanském soudním řízení, a není tu kompetenční spor ve smyslu § 1 odst. 2 zákona č. 131/2002 Sb., zvláštní senát návrh odmítl podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s § 4 zákona č. 131/2002 Sb.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 16. března 2010

JUDr. Michal Mazanec předseda zvláštního senátu