Konf 124/2005-5

USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl ve složení: předseda JUDr. Karel Podolka a soudci JUDr. Marie Žišková, JUDr. Roman Fiala, JUDr. Michal Mazanec, JUDr. Pavel Pavlík a JUDr. Petr Příhoda, o návrhu Českého telekomunikačního úřadu, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 219, adresa pro doručování poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025, na rozhodnutí sporu o pravomoc mezi Českým telekomunikačním úřadem a Okresním soudem v Mostě, za další účasti žalobce E. P., spol. s r. o., a žalovaného P. F., ve věci žaloby o zaplacení částky 11 789,46 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 12 C 643/2003, takto: I. Příslušný vydat rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 12 C 643/2003, o zaplacení rozdílu mezi plnou cenou a zvýhodněnou cenou mobilních telefonů, je soud. II. Usnesení Okresního soudu v Mostě ze dne 26. 9. 2003, čj. 12 C 643/2003-15, se v tomto rozsahu zrušuje. Odůvodnění: Podáním doručeným dne 7. 11. 2005 zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, se obrátil Český telekomunikační úřad na tento senát s návrhem na rozhodnutí kompetenčního sporu o pravomoc podle ustanovení § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Sb., který vznikl mezi ním a Okresním soudem v Mostě ve věci tohoto soudu, u něhož napadla žaloba označená v záhlaví. Ze spisu vyplynuly tyto skutečnosti: Uvedená žaloba napadla u Okresního soudu v Mostě dne 1. 2. 2000. Podle žalobního tvrzení žalobce uzavřel s žalovaným smlouvu o poskytování služeb veřejné radiotelefonní sítě na tel. č. včetně dodatku, který je jeho nedílnou součástí. Na základě tohoto dodatku žalovaný zakoupil od žalobce mobilní telefon za zvýhodněnou kupní cenu a zároveň se zavázal, že nebude-li využívat služeb žalobce po dobu sjednanou v dodatku, zaplatí žalobci rozdíl mezi plnou a zvýhodněnou kupní cenou. Jelikož žalovaný ustanovení dodatku porušil, žalobce mu dne 25. 11. 1997 vyúčtoval fakturou částku 6228,10 Kč, která představuje doplatek za dotovaný telefon. Vedle toho žalobce na poplatcích a hovorném dlužil 5561,36 Kč. Protože žalovaný pohledávku v celkové výši 11 789,46 Kč neuhradil, navrhl žalobce, aby mu soud rozhodnutím uložil povinnost uvedenou částku zaplatit a nahradit náklady řízení. Okresní soud v Mostě usnesením ze dne 26. 9. 2003, čj. 12 C 643/2003-15, řízení o žalobě zastavil s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu. V odůvodnění uvedl, že předmětem řízení jsou vztahy, které upravuje zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích. Podle § 95 bod 8. písm. d) tohoto zákona rozhoduje Český telekomunikační úřad v oblasti telekomunikačních služeb spory o povinnosti účastníka k finančnímu plnění vyplývajícímu ze smlouvy mezi provozovatelem veřejné telekomunikační sítě a účastníkem o poskytování telekomunikačních služeb. Daný spor tedy nepatří do pravomoci soudu, a proto soud řízení podle § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil a rozhodl o postoupení věci příslušnému orgánu. V návrhu na řešení kompetenčního sporu se Český telekomunikační úřad dovolal dosavadní rozhodovací praxe zvláštního senátu (zde: usnesení ze dne 16. 3. 2005, čj. Konf 2/2005-12) a poukázal na to, že spor je veden jednak o částku vyúčtovanou jako poplatky a hovorné, jednak o částku vyúčtovanou jako doplatek mezi zvýhodněnou a kupní cenou mobilního telefonu. Dovodil, že ve sporu týkajícím se doplatku mezi zvýhodněnou a kupní cenou mobilního telefonu rozhodování není svěřeno Českému telekomunikačnímu úřadu a je dána pravomoc soudu rozhodnout o této části sporu. Při řešení vzniklého sporu o pravomoc mezi správním úřadem a obecným soudem ohledně doplatku za mobilní telefon se zvláštní senát řídil následující úvahou: S účinností od 1. ledna 2003 se postupuje při kladných nebo záporných kompetenčních sporech o pravomoc nebo věcnou příslušnost vydat rozhodnutí podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů. Nárok žalobce na zaplacení předmětné částky vznikl za účinnosti zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích. Tento zákon však byl s účinností od 1. 7. 2000 zrušen zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, a tento pak zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon o elektronických komunikacích ), s účinností od 1. 5. 2005. Při rozhodování tohoto kompetenčního sporu vycházel zvláštní senát ze stávající právní úpravy se zřetelem k ustanovení § 136 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích. Zákon o elektronických komunikacích vymezil působnost ve vykonávání státní správy v oblasti elektronických komunikací mezi Ministerstvo informatiky a nově zřízený Český telekomunikační úřad (§ 3 a § 105 a násl. zákona o elektronických komunikacích). Podle ustanovení § 108 odst. 1 písm. g) tohoto zákona rozhoduje ve sporech, stanoví-li tak tento zákon, Český telekomunikační úřad. Podle § 129 odst. 1 věta prvá zákona rozhoduje tento Český telekomunikační úřad spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost (§ 7) na straně jedné, a účastníkem, popřípadě uživatelem na straně druhé, na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě. Nevyhoví-li podnikatel poskytující veřejně dostupné služby elektronických komunikací reklamaci podané podle § 64 odst. 7 až 9 zákona o elektronických komunikacích, je účastník, popřípadě uživatel oprávněn podat u Českého telekomunikačního úřadu návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace (§ 129 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích). Komunikačními činnostmi podle § 7 zákona o elektronických komunikacích jsou a) zajišťování sítí elektronických komunikací, b) poskytování služeb elektronických komunikací, c) provozování přístrojů. Podle § 2 písm. k) se rozumí veřejnou telefonní sítí síť elektronických komunikací, která slouží k poskytování veřejně dostupných telefonních služeb a která umožňuje mezi koncovými body sítě přenos mluvené řeči, jakož i jiných forem komunikace, jako je faksimilní a datový přenos. Podle § 2 písm. n) je službou elektronických komunikací služba obvykle poskytovaná za úplatu, která spočívá zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací, včetně telekomunikačních služeb a přenosových služeb v sítích používaných pro rozhlasové a televizní vysílání a v sítích kabelové televize, s výjimkou služeb, které nabízejí obsah prostřednictvím sítí a služeb elektronických komunikací nebo vykonávají redakční dohled nad obsahem přenášených sítěmi a poskytovaným službami elektronických komunikací; nezahrnuje služby informační společnosti, které nespočívají zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací. V předmětné věci se však v případě požadovaného rozdílu mezi plnou cenou a zvýhodněnou kupní cenou mobilního telefonu o takovouto službu nejedná. Na tento doplatek vznikl podle žalobního tvrzení žalobci nárok v důsledku porušení podmínek kupní smlouvy žalovaným. Při pouhém prodeji movité věci nicméně nejde o poskytování služby elektronických komunikací ve smyslu § 2 písm. n) zákona o elektronických komunikacích, nýbrž o běžný soukromoprávní vztah z kupní smlouvy. Rozhodování v této věci zákon Českému telekomunikačnímu úřadu nesvěřuje, nýbrž je tu založena obecná pravomoc soudu o věci rozhodnout (§ 7 odst. 1 o. s. ř.). Proto zvláštní senát rozhodl, že věc, týkající se zaplacení doplatku kupní ceny za mobilní telefon, projedná a rozhodne soud (§ 9 odst. 1 o. s. ř.). Rozhodl tak usnesením (§ 5 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb.). Zvláštní senát podle § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb. zruší rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení Okresního soudu v Mostě ze dne 26. 9. 2003, čj. 12 C 643/2003-15, v rozsahu kterým výroku, jímž byla kompetence určena, odporuje. Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále bude tedy Okresní soud v Mostě pokračovat ve vymezeném rozsahu, tj. ohledně částky 6228,10 Kč, v původním řízení o podané žalobě.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. ledna 2006 JUDr. Karel Podolka předseda zvláštního senátu