Konf 123/2005-6

USNESENÍ Zvláštní senát zřízený dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl ve složení: předseda JUDr. Michal Mazanec a soudci JUDr. Roman Fiala, JUDr. Pavel Pavlík, JUDr. Karel Podolka, JUDr. Petr Příhoda a JUDr. Marie Žišková, o návrhu Okresního soudu v Pardubicích na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi Okresním soudem v Pardubicích a Krajským soudem v Hradci Králové, za další účasti žalobců: a) Mgr. P. F., a b) R. H., a žalovaných: 1) J. S., 2) L. S., 3) Město Sezemice, Sezemice, 533 04, 4) Povodí Labe, s. p., se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 951, 500 03, 5) Zeměměřický a katastrální inspektorát v Pardubicích, se sídlem Pardubice, Čechovo nábřeží 1791, 530 86, ve věci rozhodnutí žalovaného č. 5 o námitkách proti obsahu obnoveného katastrálního operátu, ve věci vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 18 C 299/2003, t a k to : I. Příslušný vydat rozhodnutí ve věci žaloby proti rozhodnutí Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Pardubicích ze dne 21. 9. 2001, čj. O-74//235/2001, o námitkách proti obsahu obnoveného katastrálního operátu, je soud ve správním soudnictví. II. Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. 10. 2003, čj. 30 Ca 350/2001-48, se zrušuje. Od ůvod nění: Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 1. 11. 2005 navrhl Okresní soud v Pardubicích, aby zvláštní senát rozhodl ve sporu o věcnou příslušnost, vzniklém ve smyslu § 1 odst. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Sb. (v dalším textu kompetenční spor ) mezi ním a Krajským soudem v Hradci Králové ve věci vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 18 C 299/2003. Z předložených spisů vyplynuly tyto pro rozhodnutí podstatné skutečnosti: Rozhodnutím Katastrálního úřadu v Pardubicích ze dne 8. 6. 2000, čj. 121-OR 290/99, byla zamítnuta námitka Mgr. P. F. a R. H. (dále také jen žalobci ) proti evidovaným výměrám parcel v listu vlastnictví č. 778 v obnoveném katastrálním operátu. K odvolání žalobců rozhodl Zeměměřický a katastrální inspektorát v Pardubicích (dále jen správní orgán ) rozhodnutím ze dne 21. 9. 2001, čj. O-74//235/2001, tak, že rozhodnutí Katastrálního úřadu v Pardubicích obsahově potvrdil a odvolání zamítl. Žalobce ad 1) napadl rozhodnutí odvolacího správního orgánu u Krajského soudu v Hradci Králové žalobou, jíž se domáhal jeho zrušení. Krajský soud v Hradci Králové rozhodl usnesením ze dne 16. 10. 2003, čj. 30 Ca 350/2001-48, tak, že žalobu odmítl, neboť jde o věc, o níž má rozhodnout soud v občanském soudním řízení. Zároveň poučil žalobce ad 1), že může do jednoho měsíce od právní moci tohoto usnesení podat proti shora uvedenému rozhodnutí správního orgánu žalobu u Okresního soudu v Pardubicích. Žalobci poté v souladu s poučením podali příslušnou žalobu u Okresního soudu v Pardubicích, kde je věc vedena pod sp. zn. 18 C 299/2003, a domáhali se vydání rozsudku, jímž by soud určil, že jsou vlastníky v žalobě specifikovaných pozemků, a jímž by nahradil rozhodnutí obou správních orgánů.

Okresní soud v Pardubicích poté podal zvláštnímu senátu v úvodu označený návrh. Popřel svoji příslušnost a vyjádřil názor, že vedení katastru i oprava chyb v katastrálním operátu má charakter veřejnoprávní, a to i přesto, že obsahem katastrálního operátu jsou soukromoprávní vztahy k nemovitostem. Rozhodnutí o tom, zda se provede oprava chyby v katastru nemovitostí a jak budou nemovitosti v katastru evidovány, tedy nelze podle jeho názoru považovat za rozhodnutí v soukromoprávní věci. Domnívá se proto, že příslušným k rozhodnutí ve věci je soud ve správním soudnictví. Z těchto důvodů okresní soud navrhl, aby zvláštní senát rozhodl, že příslušný k rozhodnutí je Krajský soud v Hradci Králové. Při řešení zniklého sporu o pravomoc mezi Okresním soudem v Pardubicích a Krajským soudem v Hradci Králové vycházel zvláštní senát z těchto úvah: Obnova katastrálního operátu podle § 13 a násl. zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrálního zákona), slouží k vyhotovení nového souboru geodetických a popisných informací katastrálního operátu. Katastrální úřad ji zahajuje bez návrhu a provádí ji a) novým mapováním, b) přepracováním souboru geodetických informací, c) na podkladě výsledků pozemkových úprav. Cílem obnovy katastrálního operátu je jeho aktualizace buď po stránce obsahové (je-li skutečný průběh hranic v terénu jiný, než jak je zapsán ve stávajícím katastrálním operátu-ať už následkem technické nedokonalosti původní evidence, faktického vývoje či v důsledku provedených pozemkových úprav) nebo po stránce formální (převedením katastrální mapy z grafické formy do formy grafického počítačového souboru). Již z tohoto stručného popisu je zřejmé, že obnova katastrálního operátu je souborem úkonů evidenčního a technického rázu a že nesměřuje ke změně právních vztahů; ostatně § 5 odst. 7 katastrálního zákona stanoví, že právní vztahy nemohou být dotčeny revizí údajů katastru, opravou chyb v katastrálním operátu ani obnovou katastrálního operátu, pokud jejich změna není doložena listinou. Příslušnost soudu se v každém jednotlivém případě řídí nikoli abstraktně pojatou soukromoprávní či veřejnoprávní povahou určitého institutu (zde vlastnického práva k nemovitosti), nýbrž charakterem konkrétního zásahu do právní sféry účastníka řízení, k němuž došlo v důsledku rozhodnutí správního orgánu. Do rozhodování obecných soudů sice spadají věci vkladu práva k nemovitostem (§ 249 odst. 2 o. s. ř.), které jsou těsně spjaty s občanskoprávními instituty vyžadujícími ke své účinnosti knihovní řízení a zápis do veřejných registrů; obnova katastrálního operátu však není věcí vyplývající ze soukromoprávních vztahů, nýbrž souborem evidenčních úkonů, jimiž se nezasahuje do subjektivních soukromých práv. Řízení o námitkách proti obsahu katastrálního operátu obnovovaného novým mapováním, v němž se zkoumá případné pochybení katastrálního úřadu při zjišťování průběhu hranic, tak není řízením, v němž správní orgán rozhoduje spory nebo jiné právní věci vyplývající z občanskoprávních vztahů. Rozhodnutí vydaná v takovém řízení proto podléhají přezkumné pravomoci soudů ve správním soudnictví. Jelikož tedy rozhodnutí o námitkách proti obsahu obnoveného katastrálního operátu (resp. rozhodnutí o odvolání v takové věci) není rozhodnutím ve věci vyplývajícím ze soukromoprávních vztahů, zvláštní senát vyslovil, že rozhodnout o věci přísluší soudu ve správním soudnictví. Ke shodným závěrům dospěl zvláštní senát již v usnesení ze dne 15. června 2006, čj. Konf 90/2004-12, publikovaném pod č. 695/2005 Sb. NSS.

Zvláštní senát zruší v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb. rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, které výroku, jímž byla pravomoc určena, odporuje. Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále bude tedy Krajský soud v Hradci Králové pokračovat v původním řízení o podané žalobě.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 30. května 2006

JUDr. Michal Mazanec předseda zvláštního senátu