Konf 122/2005-7

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl ve složení: předseda JUDr. Michal Mazanec a soudci JUDr. Marie Žišková, JUDr. Roman Fiala, JUDr. Pavel Pavlík, JUDr. Karel Podolka a JUDr. Petr Příhoda, o návrhu Okresního soudu v Pardubicích na rozhodnutí sporu o pravomoc mezi tímto soudem a Krajským soudem v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, za další účasti žalobkyně F. H., a. s., a žalovaných 1) Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Pardubicích, se sídlem Pardubice, Čechovo nábřeží 1791, 2) J. S., 3) J. S., 4) F. S., 5) B. S., 6) V. S., 7) J. N., o opravu chyby v katastru nemovitostí, ve věci vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 18 C 238/2004, takto: Návrh se odmítá. Odůvodnění: Podáním ze dne 14. 10. 2005, doručeným zvláštnímu senátu dne 27. 10. 2005, navrhl Okresní soud v Pardubicích, aby zvláštní senát rozhodl ve sporu o pravomoc podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, který vznikl mezi ním a Krajským soudem v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ve věci vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 18 C 238/2004. Ze spisu vyplynuly tyto podstatné skutečnosti: Žalobkyně podala u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, jakožto soudu ve správním soudnictví žalobu proti rozhodnutí Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Pardubicích ze dne 28. 7. 2004. Tímto rozhodnutím bylo zamítnuto odvolání proti rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj ze dne 22. 4. 2004, kterým katastrální úřad nevyhověl návrhu žalobkyně na opravu chyby v katastru nemovitostí. Krajský soud v Hradci Králové žalobu odmítl usnesením ze dne 22. 4. 2004 podle § 46 odst. 1 písm. d), § 46 odst. 2 § 68 písm. b) soudního řádu správního: shledal totiž, že jde o věc soukromoprávní, o níž by měl rozhodnout soud v občanském soudním řízení. Poučil též žalobkyni o tom, že může ve lhůtě jednoho měsíce od právní moci usnesení podat žalobu podle ustanovení § 246 občanského soudního řádu k místně příslušnému okresnímu soudu. Současně ji poučil o možnosti podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení usnesení. Žalobkyně nato dne 1. 11. 2004 podala u Okresního soudu v Pardubicích žalobu, v níž se domáhala toho, aby soud provedl opravu údajů v katastru nemovitostí v rozsahu jí požadovaném. O této žalobě dosud rozhodnuto nebylo. Současně napadla usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, kasační stížností. Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 8. 6. 2005, čj. 2 As 65/2004-68, který nabyl právní moci dne 22. 7. 2005, toto usnesení zrušil a věc vrátil krajskému soudu k dalšímu řízení. Zavázal jej přitom k tomu, aby se žalobou věcně zabýval, neboť oprava chyb v katastrálním operátu není věcí soukromoprávní.

Okresní soud v Pardubicích pak podal výše zmíněný návrh na zahájení řízení o kompetenčním sporu. Zdůraznil, že ačkoli obsahem katastrálního operátu jsou soukromoprávní vztahy k nemovitostem, vedení katastru nemovitostí i oprava chyb v katastrálním operátu mají charakter veřejnoprávní; ve věci je tak dána pravomoc správních soudů. Odkázal přitom na rozhodnutí zvláštního senátu vydané ve věci Konf 62/2003. Zvláštní senát se před rozhodováním ve věci samé zabýval podmínkami, za nichž vůbec může věc projednat a rozhodnout. Okresní soud v Pardubicích označil ve svém návrhu jako druhou stranu negativního kompetenčního sporu Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích. Podle zákonné definice (§ 1 odst. 2 zákona č. 131/2002 Sb.) jsou stranami takového sporu orgány, které popírají svou pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků; splnění těchto podmínek přitom zvláštní senát zkoumá ke dni svého rozhodnutí (srov. usnesení zvláštního senátu ze dne 24. 11. 2004, čj. Konf 3/2003-18, publikováno pod č. 485/2005-II Sb. NSS). Je zřejmé, že nevůle Okresního soudu v Pardubicích rozhodovat o věci stále trvá; tak tomu však již není u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích. Krajský soud sice jednoznačně popřel svou pravomoc v usnesení ze dne 22. 4. 2004 (a tento stav trval ještě po značnou dobu řízení před Okresním soudem v Pardubicích), ovšem jeho usnesení bylo zrušeno a krajský soud je nadále vázán názorem Nejvyššího správního soudu, podle nějž je jeho pravomoc naopak dána. Ode dne 22. 7. 2005, kdy rozsudek Nejvyššího správního soudu nabyl právní moci, tak znovu běží řízení o žalobě podané u krajského soudu. V něm krajský soud již nemůže opětovně popřít svou pravomoc a je povinen o žalobě rozhodnout, tentokrát však meritorně. Ke dni rozhodování zvláštního senátu již zde tedy není druhá strana kompetenčního sporu, která by popírala svou pravomoc, a není tu tak ani sám kompetenční spor, o němž by mohl rozhodovat zvláštní senát. Proto zvláštní senát odmítl návrh Okresního soudu v Pardubicích podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 4 zákona č. 131/2002 Sb.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 30. června 2006

JUDr. Michal Mazanec předseda zvláštního senátu