Konf 12/2013-16

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Romana Fialy, JUDr. Pavla Pavlíka, JUDr. Petra Průchy, JUDr. Pavla Simona a JUDr. Marie Žiškové, rozhodl o návrhu Českého telekomunikačního úřadu, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 219 (adresa pro doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025), na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi ním a Okresním soudem v Jindřichově Hradci, a dalších účastníků sporu vedeného u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod sp. zn. 18 C 429/2012, ve věci žaloby o zaplacení 9351 Kč s příslušenstvím: žalobkyně CB LIGHTNING s.r.o., IČ: 28129041, se sídlem Dubné 203, zastoupené Mgr. Petrem Smejkalem, advokátem se sídlem České Budějovice, Na Sadech 2033/21, a žalovaného V. Š.,

takto:

I. P ř í s l u š n ý vydat rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Jindřichově Hradci, sp. zn. 18 C 429/2012, o zaplacení částky 9 351 Kč s příslušenstvím, j e soud.

II. Usnesení Okresního soudu v Jindřichově Hradci ze dne 7. 12. 2012, čj. 18 C 429/2012-46, s e z r u š u j e .

Odůvodnění:

Návrhem, který byl zvláštnímu senátu doručen dne 13. 2. 2013, se Český telekomunikační úřad (dále též jen navrhovatel nebo Úřad ) domáhá, aby zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl kompetenční spor vzniklý mezi ním a Okresním soudem v Jindřichově Hradci ve věci žaloby vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 18 C 429/2012.

Ze spisu předloženého navrhovatelem vyplynuly následující skutečnosti:

Žalobkyně uzavřela s žalovaným na základě jeho žádosti dne 11. 11. 2011 smlouvu, na jejímž základě se zavázala poskytovat-v souladu s rámcovou smlouvou uzavřenou mezi žalobkyní a společností Vodafone Czech Republic, a.s.-žalovanému základní a volitelné telekomunikační služby v síti Vodafone podle smlouvy, Všeobecných obchodních podmínek a ceníku žalobkyně.

Jelikož žalovaný nezaplatil cenu za poskytované služby, žalobkyně se žalobou podanou u Okresního soudu v Jindřichově Hradci dne 11. 5. 2012 domáhala, aby soud uložil žalovanému povinnost zaplatit dlužnou částku (včetně smluvní pokuty z nezaplacené částky) s příslušenstvím a přiznal žalobkyni náhradu nákladů soudního řízení.

Okresní soud v Jindřichově Hradci usnesením ze dne 7. 12. 2012, čj. 18 C 429/2012-46, řízení zastavil (výrok I.) s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu (výrok II.), a rozhodl o nákladech řízení (výrok III.). Soud přitom vycházel z ustanovení § 7 odst. 1 a § 104 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu a § 129 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále též jen zákon o elektronických komunikacích ), a dovodil, že k rozhodování sporů ve věcech úhrady za poskytnuté telekomunikační služby a ohledně smluvní pokuty vázané na neprovedení těchto úhrad je svěřena pravomoc Českému telekomunikačnímu úřadu (navrhovateli).

Navrhovatel odmítl svou pravomoc k rozhodování sporu. Poté, co shrnul obsah spisového materiálu, relevantních ustanovení zákona o elektronických komunikacích a předchozí rozhodnutí zvláštního senátu, namítl nesplnění podmínky osobního vymezení sporu. Ze smlouvy uzavřené dne 11. 11. 2011 vyplývá, že k poskytování služeb dochází v síti společnosti Vodafone Czech Republic, a.s. I když žalobkyně se ve smlouvě označuje za poskytovatele služeb a v předmětu smlouvy se zavazuje poskytovat uživateli základní a volitelné telekomunikační služby , je ze smlouvy zřejmé, že žalobkyně zde figuruje jako prostředník či zprostředkovatel mezi poskytovatelem služeb elektronických komunikací (společností Vodafone Czech Republic a.s.) a žalovaným. Žalobkyně není osobou vykonávající komunikační činnost. Předmětem sporu je spor vyplývající ze soukromoprávního vztahu mezi žalobkyní a žalovaným, k jehož rozhodování má pravomoc Okresní soud v Jindřichově Hradci.

Při řešení vzniklého sporu o pravomoc mezi správním úřadem a obecným soudem se zvláštní senát řídil následující úvahou:

Podle § 1 odst. 2 zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, je pozitivním kompetenčním sporem spor, ve kterém si jedna strana-zde orgán moci výkonné a obecný soud [srov. § 1 odst. 1 písm. a) cit. zákona]-osobuje pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků, o níž bylo druhou stranou vydáno pravomocné rozhodnutí. Negativním kompetenčním sporem je spor, ve kterém jeho strany popírají svou pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků.

V dané věci Okresní soud v Jindřichově Hradci popřel svou pravomoc, navrhovatel popírá pravomoc po postoupení věci. Jedná se proto o negativní kompetenční spor, k jehož projednání je příslušný zvláštní senát podle zákona o rozhodování některých kompetenčních sporů.

Zvláštní senát rozhoduje o kompetenčním sporu podle skutkového a právního stavu ke dni svého rozhodnutí (srov. č. 485/2005 Sb. NSS).

Pravomoc navrhovatele rozhodovat spory o povinnostech plynoucích ze zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (srov. § 129 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích) je výjimkou z pravomoci obecných soudů rozhodovat spory vyplývající ze soukromoprávních vztahů (srov. § 7 odst. 1 občanského soudního řádu).

Zvláštní senát v usnesení ze dne 14. 9. 2009, čj. Konf 38/2009-12, dostupném na www.nssoud.cz, vyložil, že pravomoc navrhovatele rozhodovat účastnické spory podle § 129 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích je založena naplněním osobního a věcného předpokladu.

Osobní předpoklad založení pravomoci navrhovatele se naplní tehdy, vznikne-li spor mezi osobou vykonávající komunikační činnost podle § 7 zákona o elektronických komunikacích (zajišťování sítí elektronických komunikací, poskytování služeb elektronických komunikací, provozování přístrojů), a účastníkem, popřípadě uživatelem, na straně druhé. Službou elektronických komunikací se dle § 2 písm. n) zákona o elektronických komunikacích rozumí služba obvykle poskytovaná za úplatu, která spočívá zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací, včetně telekomunikačních služeb a přenosových služeb v sítích používaných pro rozhlasové a televizní vysílání a v sítích kabelové televize, s výjimkou služeb, které nabízejí obsah prostřednictvím sítí a služeb elektronických komunikací nebo vykonávají redakční dohled nad obsahem přenášeným sítěmi a poskytovaným službami elektronických komunikací; nezahrnuje služby informační společnosti, které nespočívají zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací.

Věcný předpoklad pravomoci navrhovatele rozhodovat účastnické spory vznikne tehdy, týká-li se spor povinností uložených zákonem o elektronických komunikacích nebo na jeho základě; povinnost uhradit cenu za poskytnutou službu je základní povinností účastníka resp. uživatele veřejně dostupné služby je dle § 64 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích.

V souzené věci zvláštní senát neshledal naplnění osobního vymezení pravomoci navrhovatele rozhodovat spor mezi účastníky ve smyslu první věty § 129 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích.

Z databáze Úřadu (navrhovatele) a žalobkyní předloženého informativního výpisu z elektronické databáze obchodního rejstříku vyplývá, že žalobkyně není osobou vykonávající komunikační činnost podle § 7 zákona o elektronických komunikacích. Ke stejnému závěru nutno dospět také po nahlédnutí na internetové stránky žalobkyně (www.cblightning.cz), kde žalobkyně prezentuje okruh poskytovaných služeb (jsou jimi: poradenství v oblasti led technologií, kalkulace úspor energií po osazení led produkty a zapůjčení těchto produktů).

Zvláštní senát posouzením právního vztahu žalobkyně a žalovaného zjistil, že žalobkyně se v článku I smlouvy ze dne 11. 11. 2011 zavázala poskytovat základní a volitelné telekomunikační služby v síti Vodafone v souladu s rámcovou smlouvou uzavřenou mezi žalobkyní a společností Vodafone Czech Republic, a.s. Ze všeobecných obchodních podmínek žalobkyně vyplývá mj. závislost podmínek poskytování služeb na Všeobecných obchodních podmínkách společnosti Vodafone Czech Republic, a.s., např. ve věcech změny tarifů, aktivace a deaktivace služeb, blokace telefonů v případě krádeže, omezení nebo přerušení poskytování služeb, pokud účastník poruší Všeobecné podmínky společnosti Vodafone a smluvní podmínky žalobce, nebo závislost vyřízení reklamace ve lhůtách daných společností Vodafone. K právnímu vztahu žalovaného jako účastníka a společnosti Vodafone Czech Republic, a.s. všeobecné podmínky žalobkyně konstatují, že telefonní číslo účastníka bude u společnosti Vodafone registrováno jménem žalobkyně, nikoliv jménem účastníka, proto účastník (žalovaný) není oprávněn žádosti o změny směřovat na infolinku Vodafone, ale na kontaktní údaje žalobkyně.

Právní vztah mezi žalobkyní a žalovaným je podmíněn nezávisle existujícím smluvním vztahem žalobkyně a operátora. Žalobkyně jako osoba, která umožňuje účastníkům využít služeb elektronických komunikací operátora v rámci vymezeném tímto nezávislým smluvním vztahem (rámcovou smlouvou), proto není osobou poskytující sjednané služby elektronických komunikací a žalovaný účastníkem ve smyslu zákona o elektronických komunikacích; ve věci tedy nebyla naplněna osobní podmínka podle § 129 odst. 1 věty první zákona o elektronických komunikacích.

Žalovaného rovněž nelze považovat za účastníka podle § 2 písm. a) zákona o elektronických komunikacích, protože neuzavřel s podnikatelem poskytujícím veřejně dostupné služby elektronických komunikací smlouvu na poskytování těchto služeb. Pokud by ve věci byla dána povinnost žalovaného plnit přímo na účet komunikační společnosti Vodafone Czech Republic, a. s., byť prostřednictvím žalobkyně, musel by mezi žalovaným a touto společností existovat právní vztah. Zvláštní senát však existenci takového právního vztahu, jak je uvedeno výše, neshledal.

Zvláštní senát se dále zabýval tím, zda byla ve věci založena rozhodovací pravomoc navrhovatele podle § 129 odst. 1 věta druhá zákona o elektronických komunikacích, který stanoví, že Úřad rovněž rozhoduje spory v případech, kdy na straně osoby vykonávající komunikační činnost (§ 7) nebo účastníka, popřípadě uživatele, došlo ke změně na jinou osobu, zejména z důvodu postoupení pohledávky, převzetí dluhu, přistoupení k závazku . O takovou situaci se v projednávané věci v souvislosti s žalobcem poskytnutými službami nejedná. Smyslem citovaného ustanovení je zachování pravomoci navrhovatele k rozhodování sporů i tehdy, došlo-li ke změně subjektů závazkového vztahu, aniž by se změnil jeho obsah. Vzhledem k tomu, že z výše vyložených důvodů mezi společností Vodafone Czech Republic, a.s. a žalovaným žádný právní vztah nevznikl, nejsou ve věci naplněny podmínky ani pro aplikaci § 129 odst. 1 věty druhé zákona o elektronických komunikacích.

Jelikož nebyl naplněn osobní předpoklad pro založení pravomoci navrhovatele (Českého telekomunikačního úřadu) podle § 129 odst. 1 věty první i druhé zákona o elektronických komunikacích, splnění věcné podmínky podle § 129 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích zvláštní senát již nebylo třeba posuzovat.

Z uvedeného vyplývá závěr, že v projednávané věci je dána pravomoc Okresního soudu v Jindřichově Hradci.

Zvláštní senát podle § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb. zruší rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení Okresního soudu v Jindřichově Hradci ze dne 7. 12. 2012, čj. 18 C 429/2012-46.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále bude tedy Okresní soud v Jindřichově Hradci pokračovat v řízení o podané žalobě.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 27. června 2013

JUDr. Michal Mazanec předseda zvláštního senátu