Konf 114/2009-18

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Romana Fialy, JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Karla Podolky, JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Petra Průchy, rozhodl o návrhu Českého telekomunikačního úřadu, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 219, (adresa pro doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025), na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi ním a Okresním soudem v Českém Krumlově, a dalších účastníků sporu vedeného u Okresního soudu v Českém Krumlově pod sp. zn. 5 C 194/2008, o 3550,50 Kč s příslušenstvím: žalobkyně Český inkasní kapitál, a. s., se sídlem v Praze 1, Václavské náměstí 808/66, IČ 27646751, zastoupené JUDr. Romanem Majerem, advokátem v Plzni, Úslavská 33, a žalovaného Z. D.,

takto:

Řízení s e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Návrhem doručeným dne 21. 10. 2009 se Český telekomunikační úřad domáhal, aby zvláštní senát rozhodl spor o pravomoc vzniklý ve smyslu § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Sb. mezi ním a Okresním soudem v Českém Krumlově ve věci žaloby vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 5 C 194/2008 týkající se zaplacení 3550,50 Kč s příslušenstvím. Podáním ze dne 18. 12. 2009 vzal Český telekomunikační úřad tento návrh zpět s odůvodněním, že jej chybně podal v téže věci dvakrát, přičemž první návrh podal již 12. 8. 2009. Protože návrh na rozhodnutí o kompetenčním sporu byl vzat zpět, zvláštní senát řízení zastavil [§ 4 zákona č. 131/2002 Sb., § 47 písm. a), část věty před středníkem, zákona č. 150/2002 Sb.].

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 15. února 2010

JUDr. Michal Mazanec předseda zvláštního senátu