Konf 110/2005-6

Usnesení Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl ve složení: předseda JUDr. Michal Mazanec a soudci JUDr. Petr Příhoda, JUDr. Roman Fiala, JUDr. Pavel Pavlík, JUDr. Karel Podolka a JUDr. Marie Žišková o návrhu Okresního soudu v Českém Krumlově na rozhodnutí sporu o pravomoci mezi Okresním soudem v Českém Krumlově a Ministerstvem zemědělství-Pozemkovým úřadem v Českém Krumlově, ve věci vedené u Okresního soudu v Krumlově pod sp. zn. 9 C 175/2004, za účasti žalobce: Ing. J. T., zastoupeného Mgr. Pavlem Marťánem, advokátem se sídlem Český Krumlov, Latrán 193, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění: Podáním ze dne 12. 9. 2005, doručeným zvláštnímu senátu dne 21. 9. 2005, se Okresní soud v Českém Krumlově domáhá rozhodnutí ve sporu o pravomoc mezi ním a Ministerstvem zemědělství-Pozemkovým úřadem v Českém Krumlově. Jak vyplývá z předložených spisů, postupně upravovaným návrhem na zahájení řízení ve věci vedené u Okresního soudu v Českém Krumlově pod sp. zn. Nc 1164/92 a poté pod sp. zn. 9 C 655/2001 se V. Š. a později Ing. J. T., jakožto její dědic, domáhali vydání řady pozemků. Usnesením Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 6. 6. 2002, čj. 9 C 655/2001-134 bylo v právní věci žalobce Ing. J. T. proti žalovaným 1) B. H., 2) J. H., 3) M. H., 4) České republice-Okresnímu úřadu v Českém Krumlově, 5) L. Č., s. p., 6) České republice-pozemkovému fondu ČR a 7) P. V., a. s. vysloveno, že se řízení zastavuje s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena Okresnímu úřadu-Pozemkovému úřadu v Českém Krumlově a část návrhu týkající se parcely č. 3320 v k. ú. V. a na této parcele se nacházejících budov bude postoupena Okresnímu úřadu-Pozemkovému úřadu v Českých Budějovicích. Soud, jak vyplývá především z odůvodnění tohoto usnesení vycházel z toho, že v daném případě je k řízení o uplatněném nároku podle § 4a a 9 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (dále též zákon o půdě ) dána pravomoc a příslušnost těchto správních orgánů. Rozhodnutím Ministerstva zemědělství-Pozemkového úřadu v Českém Krumlově ze dne 15. 4. 2004, čj. 51569/2004 bylo s poukazem na § 9 odst. 4 zákona o půdě vysloveno, že Ing. J. T. není vlastník pozemků ve výroku tohoto správního rozhodnutí blíže uvedených,. mimo podílu 1/24 pozemků uvedených na LV 278, 277, 284 a 303, které žadatel vlastní jako závětní dědic . Správní žalobou podanou u Krajského soudu v Českých Budějovicích se žalobce domáhal přezkoumání tohoto správního rozhodnutí. Usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 17. 5. 2004, čj. 10 Ca 73/2004-6 byla tato žaloba odmítnuta, neboť tento soud dospěl k závěru, že napadené správní rozhodnutí je rozhodnutím v záležitosti soukromoprávní (§ 46 odst. 2 s. ř. s.). Poté žalobce s poukazem na toto pravomocné usnesení podal žalobu u Okresního soudu v Českém Krumlově, který následně podal návrh na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi tímto soudem a Ministerstvem zemědělství-Pozemkovým úřadem v Českém Krumlově, zvláštním senátem. Okresní soud v tomto návrhu zejména dovodil, že ze zjištěných skutečností vyplývá, že v uplatněném nároku nemůže jít o restituční nárok vznesený jen podle § 9 zákona o půdě, a to minimálně v rozsahu spoluvlastnictví fyzických osob. V závěru tento soud navrhl, aby zvláštní senát vyslovil nicotnost citovaného rozhodnutí Ministerstva zemědělství-Pozemkového úřadu Český Krumlov, zrušil výroky ad I a II usnesení Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 6. 6. 2002, čj. 9 C 655/2001-134 a vyslovil, že v části týkající se podílu fyzických osob na předmětných nemovitostech je příslušný vydat rozhodnutí Okresní soud v Českém Krumlově a v části týkající se nároku podílu České republiky je příslušný vydat rozhodnutí Ministerstvo zemědělství-Pozemkový úřad v Českém Krumlově. Zvláštní senát nejprve posuzoval, zda jsou dány podmínky k rozhodnutí o kompetenčním sporu tak, jak se domáhá navrhovatel, tedy sporu mezi Okresním soudem v Českém Krumlově a Ministerstvem zemědělství-Pozemkovým úřadem v Českém Krumlově. Základní podmínkou takového rozhodnutí je existence kompetenčního sporu (§ 1 a § 2 zákona č. 131/2002 Sb.). I když Ministerstvo zemědělství-Pozemkový úřad v Českém Krumlově v odůvodnění svého rozhodnutí ze dne 15. 4. 2004, mimo jiné zpochybňovalo, zda se jedná o uplatněný nárok podle § 9 zákona o půdě, a zda spíše nešlo o nárok podle § 8 téhož zákona, je rozhodující výrok tohoto správního rozhodnutí, kterým bylo v plném rozsahu rozhodnuto o nároku podle § 9 odst. 4 téhož zákona (tak jak dovozoval i Okresní soud v Českých Budějovicích v usnesení ze dne 6. 6. 2002). Kompetenční spor mezi tímto soudem a správním orgánem tedy nevznikl. Proto zvláštní senát v souladu s § 4 zákona č. 131/2002 Sb., ve spojení s § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. návrh odmítl. V daném případě bude na Okresním soudu v Českém Krumlově, aby (po úpravě žaloby) rozhodl v řízení podle části páté o. s. ř. se zřetelem i na skutečnosti, které uvedl v návrhu na zahájení řízení o kompetenčním sporu.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. 2. 2007

JUDr. Michal Mazanec předseda zvláštního senátu