Konf 11/2013-16

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Romana Fialy, JUDr. Pavla Pavlíka, JUDr. Pavla Simona a JUDr. Milady Tomkové rozhodl o návrhu Českého telekomunikačního úřadu, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 219 (adresa pro doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025), na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi ním a Obvodním soudem pro Prahu 9, a dalších účastníků sporu vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 53 C 119/2010, ve věci žaloby o zaplacení 21.321 Kč s příslušenstvím: žalobkyně ABAK, spol. s r. o., se sídlem v Praze 9, Lomecká 695, IČ 40763153, zastoupené JUDr. Hanou Lisou, advokátkou se sídlem v Praze 3, Koněvova 1107, a žalované M. N.,

takto:

I. P ř í s l u š n ý vydat rozhodnutí ve věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 53 C 119/2010, o zaplacení ceny za HW, UTP kabel, montážní práce a dopravu v celkové výši 953,23 Kč s příslušenstvím, j e s o u d . II. Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 23. 11. 2012, čj. 53 C 119/2010-29, s e v tomto rozsahu z r u š u j e.

Odůvodnění:

Podáním doručeným dne 5. 2. 2013 zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, navrhl Český telekomunikační úřad tomuto senátu rozhodnutí sporu o pravomoc podle ustanovení § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Sb., který vznikl mezi ním a Obvodním soudem pro Prahu 9 ve věci žaloby o zaplacení částky 21.321 Kč s příslušenstvím.

Z předloženého spisu vyplynuly následující skutečnosti:

Podle žalobního tvrzení uzavřela žalovaná s žalobkyní dne 12. 8. 2008 smlouvu o poskytování přístupu k internetu č. 110302650, jejímž předmětem bylo poskytování služeb elektronických komunikací. Na základě předmětné smlouvy poskytla žalobkyně žalované službu přístupu k internetu, včetně montážních prací a aktivačního poplatku. Podle čl. V.10 smluvních podmínek byl mezi stranami dohodnut smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5 % denně z dlužné částky za každý započatý den prodlení a podle čl. V.11 měla žalobkyně právo účtovat žalované smluvní pokutu ve výši 6.000 Kč v případě prodlení s platbou trvající déle než tři měsíce.

Za poskytnuté služby byly žalobkyní žalované vystaveny faktury č. FV-707/2008 (za HW, UTP kabel, montážní práce, dopravu, aktivaci a připojení k síti internet za období 12. 8. 2008-31. 8. 2008), č. 200820251 (za připojení k síti internet za období 200810) a č. 200822473 (za období 200811), na částky v celkové výši 3321 Kč. Se smluvní pokutou za tři porušení povinnosti uhradit dlužné faktury do okamžiku splatnosti činí výsledná dlužná částka požadovaná žalobkyní 21.321 Kč s příslušenstvím.

Vzhledem k tomu, že žalovaná dobrovolně částku neuhradila, podala žalobkyně dne 12. 4. 2010 žalobu k Obvodnímu soudu pro Prahu 9. Ten usnesením ze dne 23. 11. 2012, čj. 53 C 119/2010-29, rozhodl o zastavení řízení (výrok I.) s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu (výrok II.); současně rozhodl o vrácení soudního poplatku (výrok III.) a o náhradě nákladů řízení (výrok IV.). V odůvodnění obvodní soud konstatoval, že podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též o. s. ř. ), soudy v občanském soudním řízení projednávají a rozhodují spory a jiné právní věci vyplývající z občanskoprávních, rodinných a obchodních vztahů, pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgány. S odkazem na ustanovení § 129 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích soud uvedl, že k projednání a rozhodnutí věci je příslušný Český telekomunikační úřad.

Český telekomunikační úřad (navrhovatel) následně podal zvláštnímu senátu návrh na rozhodnutí negativního kompetenčního sporu. Poukázal na to, že spor mezi účastníky je veden nejen o ceny vyúčtované za služby elektronických komunikací, ale též o cenu vyúčtovanou za HW, UTP kabel, montážní práce a dopravu . Tyto dvě částky nelze souhrnně podřadit pod pojem povinnost uložená zákonem o elektronických komunikacích nebo na jeho základě . Český telekomunikační úřad upozornil na to, že v otázce částky 953,23 Kč účtované za HW, UTP kabel, montáž a dopravu jde o soukromoprávní vztah mezi účastníky a z toho důvodu je k rozhodování příslušný obvodní soud a ne správní orgán. Ve zbývající částce 20.367,77 Kč, připadající na služby elektronických komunikací navrhovatel uznal svou pravomoc k rozhodování předmětného sporu.

Při řešení vzniklého sporu o pravomoc mezi správním úřadem a obecným soudem se zvláštní senát řídil následující úvahou:

S účinností od 1. ledna 2003 se postupuje při kladných nebo záporných kompetenčních sporech o pravomoc nebo věcnou příslušnost vydat rozhodnutí podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů. Stranami takového sporu jsou podle § 1 odst. 1 citovaného zákona a) soudy a orgány moci výkonné, územní, zájmové nebo profesní samosprávy, b) soudy v občanském soudním řízení a soudy ve správním soudnictví.

Kladným (pozitivním) kompetenčním sporem je podle § 1 odst. 2 citovaného zákona spor, ve kterém si jedna strana osobuje pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků, o níž bylo druhou stranou vydáno pravomocné rozhodnutí; záporným (negativním) sporem je podle téhož ustanovení spor, ve kterém jeho strany popírají svou pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků.

Obvodní soud pro Prahu 9 v předcházejícím soudním řízení popřel svou pravomoc věc rozhodnout a rovněž navrhovatel v části sporu odpovídající nároku žalobkyně na zaplacení ceny za HW, UTP kabel, montážní práce a dopravu v celkové výši 953,23 Kč s příslušenstvím popírá svou pravomoc ve věci rozhodnout poté, co mu byla věc postoupena; zvláštní senát konstatuje, že se v posuzované věci jedná o negativní (záporný) kompetenční spor, k jehož projednání a rozhodnutí je povolán zákonem č. 131/2002 Sb.

Zvláštní senát rozhoduje o kompetenčním sporu podle skutkového a právního stavu ke dni svého rozhodnutí (srov. usnesení zvláštního senátu ze dne 24. 11. 2004, čj. Konf 3/2003-18, publikované pod č. 485/2005 Sb. NSS, www.nssoud.cz).

Zákon o elektronických komunikacích rozdělil působnost ve vykonávání státní správy v oblasti elektronických komunikací mezi ministerstvo a Český telekomunikační úřad (§ 3 a § 105 a násl. zákona o elektronických komunikacích). Podle ustanovení § 108 odst. 1 písm. g) tohoto zákona rozhoduje ve sporech, stanoví-li tak tento zákon, Český telekomunikační úřad. Podle § 129 odst. 1 věta prvá zákona rozhoduje Český telekomunikační úřad spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost (§ 7) na straně jedné, a účastníkem, popřípadě uživatelem na straně druhé, na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě. Z § 64 odst. 1 zákona dále plyne, že účastník, který je koncovým uživatelem, popřípadě uživatel veřejně dostupné služby elektronických komunikací, je povinen uhradit za poskytnutou službu cenu ve výši platné v době poskytnutí této služby.

Komunikačními činnostmi podle § 7 zákona o elektronických komunikacích jsou a) zajišťování sítí elektronických komunikací, b) poskytování služeb elektronických komunikací, c) provozování přístrojů.

Podle § 2 písm. n) cit. zákona se službou elektronických komunikací rozumí služba obvykle poskytovaná za úplatu, která spočívá zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací, včetně telekomunikačních služeb a přenosových služeb v sítích používaných pro rozhlasové a televizní vysílání a v sítích kabelové televize, s výjimkou služeb, které nabízejí obsah prostřednictvím sítí a služeb elektronických komunikací nebo vykonávají redakční dohled nad obsahem přenášených sítěmi a poskytovaným službami elektronických komunikací; nezahrnuje služby informační společnosti, které nespočívají zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací.

Po uzavření smlouvy dodala žalobkyně žalované potřebné technické zařízení-hardware (HW), UTP kabel a provedla montáž technického zařízení. Za poskytnutí těchto služeb, bez nichž by nebylo možné zahájit samotné poskytování služeb elektronických komunikací (připojení k síti internet) si žalobkyně ve faktuře č. FV-707/2008 vyúčtovala částku 953,23 Kč. Předmětné služby spočívaly v prodeji movitých věcí, zde technického zařízení (HW) a UTP kabelu, následné montáži zařízení a v poskytnutí služeb spojených s dopravou zmíněných věcí do místa bydliště žalované. Koupi technického zařízení (včetně příslušenství), jeho přepravu do místa určení a následné zprovoznění zařízení ovšem nelze chápat jako služby elektronických komunikací ve smyslu § 2 písm. n) zákona o elektronických komunikacích, ale jako nároky vyplývající z běžného soukromoprávního vztahu z kupní smlouvy, spojené s dodáním zboží do místa bydliště kupujícího a uvedením zařízení do provozu. Rozhodování v této věci zákon Českému telekomunikačnímu úřadu nesvěřuje (obdobně srov. usnesení zvláštního senátu ze dne 14. 8. 2008, čj. Konf 29/2008-6, www.nssoud.cz), proto je v této části sporu založena obecná pravomoc soudu, který má o věci rozhodnout (§ 7 odst. 1 ve spojení s § 9 odst. 1 o. s. ř.).

Lze tak uzavřít, že v posuzovaném případě nárok žalobkyně na zaplacení ceny za HW, UTP kabel, montážní práce a dopravu nepředstavuje úhradu za služby elektronických komunikací; pravomoci soudů se tedy v rozsahu částky 953,23 Kč projednávaná věc nevymyká, neboť podle § 7 odst. 1 o. s. ř. soudy rozhodují spory a jiné právní věci, které vyplývají z občanskoprávních, pracovních, rodinných a obchodních vztahů, pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgány.

Zvláštní senát z uvedených důvodů vyslovil, že věc, týkající se zaplacení ceny za HW, UTP kabel, montážní práce a dopravu, projedná a rozhodne soud (§ 5 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb., výrok I.). Zvláštní senát podle § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb. zruší rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 23. 11. 2012, čj. 53 C 119/2010-29, a to v rozsahu, v němž toto usnesení odporovalo výroku, jímž byla kompetence určena (výrok II.).

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále tedy bude Obvodní soud pro Prahu 9 pokračovat ve vymezeném rozsahu, tj. ohledně částky 953,23 Kč s příslušenstvím, v řízení o podané žalobě.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. dubna 2013

JUDr. Michal Mazanec předseda zvláštního senátu