Konf 11/2009-6

USNESENÍ Zvláštní senát zřízený dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Karla Podolky, JUDr. Romana Fialy, JUDr. Petra Příhody, JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Marie Žiškové, rozhodl o návrhu Českého telekomunikačního úřadu, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 219 (adresa pro doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025), na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi ním a Okresním soudem v Karviné-pobočka v Havířově, a dalších účastníků sporu vedeného u Okresního soudu v Karviné-pobočka v Havířově pod sp. zn. 116 C 48/2008, o 2855 Kč s příslušenstvím: žalobkyně UPC Česká republika, a. s., se sídlem v Praze 4, Závišova 5, zastoupené JUDr. Janem Veverkou, advokátem AK Novotný & Partner, se sídlem v Praze 2, Londýnská 59, a žalovaného J. T., zastoupeného Mgr. H. M., jako opatrovnicí,

takto:

I. P ř í s l u š n ý vydat rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Karviné pobočka v Havířově, pod sp. zn. 116 C 48/2008, o zaplacení ceny za satelitní anténu ve výši 152 Kč, j e s o u d . II. Usnesení Okresního soudu v Karviné-pobočka v Havířově ze dne 15. 10. 2008, čj. 116 C 48/2008-45, s e v tomto rozsahu z r u š u j e .

Odůvodnění:

Návrhem doručeným dne 2. 2. 2009 zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, se Český telekomunikační úřad domáhal, aby zvláštní senát rozhodl spor o pravomoc vzniklý ve smyslu § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Sb. mezi Českým telekomunikačním úřadem a Okresním soudem v Karviné-pobočka v Havířově ve věci žaloby vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 116 C 48/2008 týkající se zaplacení částky 2855 Kč s příslušenstvím.

Z předložených soudních spisů vyplynuly následující skutečnosti:

Žalobce uzavřel s žalovaným dne 24. 5. 2005 smlouvu, jejíž součástí byly Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti UPC Česká republika. Dle této smlouvy vyúčtoval žalobce žalovanému za poskytování služeb čtyřmi fakturami částku 2855 Kč. Součástí první faktury byla vedle platby za služby elektronických komunikací také cena za satelitní anténu ve výši 152 Kč.

Protože žalovaný pohledávku v žalované výši 2855 Kč ani po výzvě upomínkou neuhradil, podal žalobce dne 18. 1. 2008 u Okresního soudu v Karviné-pobočka v Havířově žalobu a navrhl, aby okresní soud uložil žalovanému uvedenou částku zaplatit spolu se smluvní pokutou z prodlení 0,1 % z této částky za každý den prodlení od 18. 7. 2006 do zaplacení a nahradit náklady soudního řízení.

Okresní soud nejprve usnesením ze dne 7. 4. 2008, čj. 116 C 48/2008-17, řízení ohledně smluvní pokuty vyloučil k samostatnému řízení s tím, že věc bude nadále vedena pod samostatnou spisovou značkou .

Poté okresní soud v Karviné-pobočka v Havířově usnesením ze dne 15. 10. 2008, čj. 116 C 48/2008-45, řízení o žalobě dle § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu. V odůvodnění uvedl, že předmětem řízení je spor mezi osobou vykonávající komunikační činnost a účastníkem, popř. uživatelem, který má řešit Český telekomunikační úřad na základě § 129 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích. Poukázal na usnesení zvláštního senátu ze dne 9. 9. 2008, čj. Konf 37/2008-6, týkající se prakticky shodného smluvního ujednání.

Následně podal Český telekomunikační úřad návrh na řešení kompetenčního sporu, přičemž poukázal na to, že spor mezi účastníky je veden nejen o ceny vyúčtované za služby elektronických komunikací, ale dále i o cenu vyúčtovanou za satelitní anténu. Tyto dvě částky nelze souhrnně podřadit pod pojem povinnost uložená zákonem o elektronických komunikacích nebo na jeho základě . Český telekomunikační úřad upozornil na to, že v otázce částky za satelitní anténu se jedná o soukromoprávní vztah mezi účastníky, a z toho důvodu je k rozhodování příslušný okresní soud, a ne správní orgán.

Při řešení vzniklého sporu o pravomoc mezi správním úřadem a obecným soudem ohledně ceny za satelitní anténu se zvláštní senát řídil následující úvahou:

S účinností od 1. ledna 2003 se postupuje při kladných nebo záporných kompetenčních sporech o pravomoc nebo věcnou příslušnost vydat rozhodnutí podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů.

Zákon o elektronických komunikacích rozdělil působnost ve vykonávání státní správy v oblasti elektronických komunikací mezi Ministerstvo průmyslu a obchodu a Český telekomunikační úřad (§ 3 a § 105 a násl. zákona o elektronických komunikacích). Podle ustanovení § 108 odst. 1 písm. g) tohoto zákona rozhoduje ve sporech, stanoví-li tak tento zákon, Český telekomunikační úřad. Podle § 129 odst. 1 věta prvá zákona rozhoduje Český telekomunikační úřad spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost (§ 7) na straně jedné, a účastníkem, popřípadě uživatelem na straně druhé, na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě.

Komunikačními činnostmi podle § 7 zákona o elektronických komunikacích jsou a) zajišťování sítí elektronických komunikací, b) poskytování služeb elektronických komunikací, c) provozování přístrojů.

Podle § 2 písm. k) cit. zák. se rozumí veřejnou telefonní sítí síť elektronických komunikací, která slouží k poskytování veřejně dostupných telefonních služeb a která umožňuje mezi koncovými body sítě přenos mluvené řeči, jakož i jiných forem komunikace, jako je faksimilní a datový přenos.

Podle § 2 písm. n) cit. zák. je službou elektronických komunikací služba obvykle poskytovaná za úplatu, která spočívá zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací, včetně telekomunikačních služeb a přenosových služeb v sítích používaných pro rozhlasové a televizní vysílání a v sítích kabelové televize, s výjimkou služeb, které nabízejí obsah prostřednictvím sítí a služeb elektronických komunikací nebo vykonávají redakční dohled nad obsahem přenášeným sítěmi a poskytovaným službami elektronických komunikací; nezahrnuje služby informační společnosti, které nespočívají zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací.

Při prodeji movité věci, zde při prodeji satelitní antény, nejde o poskytování služby elektronických komunikací ve smyslu § 2 písm. n) zákona o elektronických komunikacích, ale o běžný soukromoprávní vztah z kupní smlouvy. Rozhodování v této věci zákon Českému telekomunikačnímu úřadu nesvěřuje; je tu založena obecná pravomoc soudu o věci rozhodnout (§ 7 odst. 1 o. s. ř.). Proto zvláštní senát usnesením dle § 5 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb. rozhodl, že věc týkající se zaplacení ceny za satelitní anténu projedná a rozhodne soud (§ 9 odst. 1 o. s. ř.). Ke shodným závěrům dospěl zváštní senát mj. i v usnesení označeném navrhovatelem v návrhu, na něž navrhovatel případně odkazuje.

Zvláštní senát podle § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb. zruší rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení Okresního soudu v Karviné-pobočka v Havířově ze dne 15. 10. 2008, čj. 116 C 48/2008-45, v rozsahu, v němž toto usnesení odporovalo výroku, jímž byla kompetence určena.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále bude tedy Okresní soud v Karviné-pobočka v Havířově pokračovat ve vymezeném rozsahu, tj. ohledně částky 152 Kč, v původním řízení o podané žalobě.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 3. března 2009

JUDr. Michal Mazanec předseda zvláštního senátu