Konf 108/2008-7

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl ve složení: předseda JUDr. Karel Podolka a soudci JUDr. Roman Fiala, JUDr. Michal Mazanec, JUDr. Pavel Pavlík, JUDr. Petr Příhoda a JUDr. Marie Žišková, o návrhu Českého telekomunikačního úřadu se sídlem v Praze 9, Sokolovská 219 (adresa pro doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025) na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi Českým telekomunikačním úřadem a Okresním soudem v Karviné-pobočka v Havířově, za další účasti žalobkyně UPC Česká republika, a. s., se sídlem v Praze 4, Závišova 5, zastoupené JUDr. Janem Veverkou, advokátem se sídlem v Praze 2, Londýnská 59, a žalovaného M. M., zastoupeného Š. D., DiS, ve věci žaloby o zaplacení 2511 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné-pobočka v Havířově pod sp. zn. 113 C 61/2008,

takto:

I. P ř í s l u š n ý vydat rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Karviné-pobočka v Havířově, pod sp. zn. 113 C 61/2008, o zaplacení ceny za satelitní anténu ve výši 459,33 Kč s příslušenstvím, j e s o u d .

II. Usnesení Okresního soudu v Karviné-pobočka v Havířově ze dne 8. 8. 2008, čj. 113 C 61/2008-35, s e v tomto rozsahu z r u š u j e .

III. Opatrovníkem žalovaného M. M., jehož pobyt není znám, s e u s t a n o v u j e Š. D., DiS.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným dne 10.11. 2008 zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, se Český telekomunikační úřad domáhal, aby zvláštní senát rozhodl spor o pravomoc vzniklý ve smyslu § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Sb. mezi Českým telekomunikačním úřadem a Okresním soudem v Karviné-pobočka v Havířově, ve věci žaloby o zaplacení částky 2511 Kč s příslušenstvím vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 113 C 61/2008.

Z předloženého soudního spisu vyplynuly následující skutečnosti:

Žalobkyně uzavřela s žalovaným dne 30. 5. 2005 smlouvu o dodávce služeb UPC Direct, jejíž součástí byly Smluvní podmínky. Podle této smlouvy vyúčtovala žalobkyně žalovanému za poskytování služeb částku 2511 Kč, která zahrnovala vedle platby za služby elektronických komunikací také cenu za satelitní anténu ve výši 459,33 Kč.

Protože žalovaný pohledávku v celkové výši 2511 Kč ani po výzvě upomínkou neuhradil, podala žalobkyně dne 14. 1. 2008 u Okresního soudu v Karviné-pobočka v Havířově žalobu a navrhla, aby okresní soud uložil žalovanému uvedenou částku s příslušenstvím zaplatit a nahradit náklady soudního řízení.

Okresní soud v Karviné-pobočka v Havířově usnesením ze dne 8.8. 2008, čj. 113 C 61/2008-35, řízení o žalobě podle § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu. V odůvodnění uvedl, že předmětem řízení je spor mezi osobou vykonávající komunikační činnost a účastníkem, popř. uživatelem, který má řešit Český telekomunikační úřad na základě § 129 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích.

Následně podal Český telekomunikační úřad návrh na řešení kompetenčního sporu, přičemž poukázal na to, že spor mezi účastníky je veden nejen o ceny vyúčtované za služby elektronických komunikací, ale též o cenu vyúčtovanou za satelitní anténu. Tyto dvě částky nelze souhrnně podřadit pod pojem povinnost uložená zákonem o elektronických komunikacích nebo na jeho základě . Český telekomunikační úřad upozornil na to, že v otázce částky za satelitní anténu, se jedná o soukromoprávní vztah mezi účastníky a z toho důvodu je k rozhodování příslušný okresní soud a ne správní orgán. V této souvislosti odkázal na rozhodnutí zvláštního senátu ze dne 6. listopadu 2003, čj. Konf 42/2003-8, týkající se shodného smluvního ujednání.

Při řešení vzniklého sporu o pravomoc mezi správním úřadem a obecným soudem ohledně ceny za satelitní anténu se zvláštní senát řídil následující úvahou:

S účinností od 1. ledna 2003 se postupuje při kladných nebo záporných kompetenčních sporech o pravomoc nebo věcnou příslušnost vydat rozhodnutí podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů.

Zákon o elektronických komunikacích rozdělil působnost ve vykonávání státní správy v oblasti elektronických komunikací mezi ministerstvo a Český telekomunikační úřad (§ 3 a § 105 a násl. zákona o elektronických komunikacích). Podle ustanovení § 108 odst. 1 písm. g) tohoto zákona rozhoduje ve sporech, stanoví-li tak tento zákon, Český telekomunikační úřad. Podle § 129 odst. 1 věta prvá zákona rozhoduje Český telekomunikační úřad spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost (§ 7) na straně jedné, a účastníkem, popřípadě uživatelem na straně druhé, na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě.

Komunikačními činnostmi podle § 7 zákona o elektronických komunikacích jsou a) zajišťování sítí elektronických komunikací, b) poskytování služeb elektronických komunikací, c) provozování přístrojů.

Podle § 2 písm. k) cit. zák. se rozumí veřejnou telefonní sítí síť elektronických komunikací, která slouží k poskytování veřejně dostupných telefonních služeb a která umožňuje mezi koncovými body sítě přenos mluvené řeči, jakož i jiných forem komunikace, jako je faksimilní a datový přenos.

Podle § 2 písm. n) cit. zák. je službou elektronických komunikací služba obvykle poskytovaná za úplatu, která spočívá zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací, včetně telekomunikačních služeb a přenosových služeb v sítích používaných pro rozhlasové a televizní vysílání a v sítích kabelové televize, s výjimkou služeb, které nabízejí obsah prostřednictvím sítí a služeb elektronických komunikací nebo vykonávají redakční dohled nad obsahem přenášených sítěmi a poskytovaným službami elektronických komunikací; nezahrnuje služby informační společnosti, které nespočívají zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací.

Při prodeji movité věci, zde při prodeji satelitní antény, nejde o poskytování služby elektronických komunikací ve smyslu § 2 písm. n) zákona o elektronických komunikacích, ale o běžný soukromoprávní vztah z kupní smlouvy. Rozhodování v této věci zákon Českému telekomunikačnímu úřadu nesvěřuje; je tu založena obecná pravomoc soudu o věci rozhodnout (§ 7 odst. 1 o. s. ř.). Proto zvláštní senát usnesením dle § 5 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb. rozhodl, že věc, týkající se zaplacení ceny za satelitní anténu s příslušenstvím, projedná a rozhodne soud (§ 9 odst. 1 o. s. ř.).

Zvláštní senát podle § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb. zruší rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení Okresního soudu v Karviné-pobočka v Havířově ze dne 8. 8. 2008, čj. 113 C 61/2008-35 v rozsahu, v němž toto usnesení odporovalo výroku, jímž byla kompetence určena.

Protože pobyt žalovaného není znám, předseda senátu mu ustanovil opatrovníka, který jej bude ve sporu o pravomoc zastupovat (§ 29 odst. 3 o. s. ř., ve spojení s § 4 zákona č. 131/2002 Sb. a § 64 s. ř. s.).

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále bude tedy Okresní soud v Karviné-pobočka v Havířově pokračovat ve vymezeném rozsahu, tj. ohledně částky 459,33 Kč s příslušenstvím, v původním řízení o podané žalobě.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. prosince 2008

JUDr. Karel Podolka předseda zvláštního senátu