Konf 108/2004-35

USNESENÍ Zvláštní senát zřízený dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl předsedou senátu JUDr. Karlem Podolkou v právní věci návrhu Okresního soudu v Chebu na rozhodnutí sporu o pravomoc mezi ním a Nejvyšším správním soudem, ve věci žaloby proti rozhodnutí Ministerstva zemědělství, Ústředního pozemkového úřadu v Praze 1, o schválení návrhu jednoduché pozemkové úpravy,

takto: Opatrovníkem účastníka řízení Mgr. P. Š., s udanou adresou S., R. 1453, jehož pobyt není znám, se ustanovuje P. H., vedoucí kanceláře Nejvyššího správního soudu.

Odůvodnění: Ve sporu o pravomoc v této věci se nepodařilo doručit písemnost ve výroku uvedenému účastníku. Pošta vrátila zásilku s tím, že adresát je na uvedené adrese neznámý. Jiná adresa však nebyla zjištěna ani dotazem na centrální evidenci obyvatel. Protože pobyt účastníka není znám, předseda zvláštního senátu mu ustanovil opatrovníka, který jej bude ve sporu o pravomoc zastupovat (§ 29 odst. 3 o. s. ř. ve spojení s § 4 zákona č. 131/2002 Sb. a s § 64 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. března 2005

JUDr. Karel Podolka předseda zvláštního senátu