Konf 102/2011-14

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Romana Fialy, JUDr. Pavla Vrchy, JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Marie Žiškové, rozhodl o návrhu Českého telekomunikačního úřadu, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 219 (adresa pro doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025), na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi ním a Okresním soudem v Přerově na straně druhé, a dalších účastníků sporu vedeného u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 10 EC 358/2010, ve věci žaloby o zaplacení 30 117,50 Kč s příslušenstvím: žalobkyně ČEZ ICT Services, a. s., se sídlem v Praze 2, Fügnerovo náměstí 1866/5, IČ 267470411, zastoupené Mgr. Davidem Jüngerem, advokátem se sídlem v Ostravě-Mariánských Horách, 28. října 438/219, a žalovaného M. Č.,

takto:

I. P ř í s l u š n ý vydat rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Přerově, sp. zn. 10 EC 358/2010, o zaplacení ceny za pronájem a prodej mobilních telefonů v částce 24 859 Kč s příslušenstvím, j e soud. II. Usnesení Okresního soudu v Přerově ze dne 1. 12. 2010, čj. 10 EC 358/2010-31, se v tomto rozsahu z r u š u j e .

Odůvodnění:

Podáním doručeným dne 15. 12. 2011 zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, navrhl Český telekomunikační úřad rozhodnutí sporu o pravomoc podle ustanovení § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Sb., který vznikl mezi ním a Okresním soudem v Přerově ve věci žaloby o zaplacení částky 30 117,50 Kč s příslušenstvím.

Z předloženého spisu vyplynuly následující skutečnosti:

Žalobkyně podala dne 28. 9. 2010 u Okresního soudu v Přerově návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, v němž uplatňovala proti žalovanému své právo na zaplacení pohledávky v celkové výši 30 117,50 Kč. Z obsahu podání vyplývá, že žalobkyně uzavřela se žalovaným dne 6. 4. 2006 Smlouvu o poskytování komunikačních služeb v mobilních sítích (dále též účastnická smlouva ). Předmětem účastnické smlouvy byl pronájem mobilních telefonů typu KMZ Nokia 6280 a Nokia 6021 , SIM a zvýhodněné volání. Nedílnou součástí účastnické smlouvy byly i Všeobecné podmínky k poskytování veřejných telekomunikačních služeb žalobkyně, Specifikace podmínek poskytování komunikačních služeb v mobilních sítích a Všeobecný ceník služeb poskytovaných v mobilních sítích , které obsahovaly podrobnější vymezení práv a povinností žalobkyně a žalovaného. V účastnické smlouvě se žalovaný zavázal za poskytování služeb platit měsíčně žalobkyni cenu, která je složena ze dvou položek, a to z měsíční ceny za pronájem mobilního telefonu (ve vyúčtování fakturami jako Paušál mob. tel A-zam. , Paušál mob. telefonu B Speciál nebo Jednorázová platba-odprodej KMZ ) a z přefakturace měsíčních poplatků za službu operátora (ve vyúčtování fakturami jako Služby mobilního operátora ). Protože žalovaný porušil ustanovení účastnické smlouvy, neboť v rozhodném období (od 1. 8. 2007 do 31. 10. 2009) neplatil ceny služeb poskytovaných žalobkyní a neuhradil vyúčtování fakturami v částce o celkové výši 30 117,50 Kč do data splatnosti, ani na základě výzev žalobkyně, ukončila žalobkyně účastnickou smlouvu výpovědí.

Okresní soud v Přerově usnesením ze dne 1. 12. 2010, čj. 10 EC 358/2010-31, řízení zastavil s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu. Okresní soud uvedl, že žalobkyně se domáhala vydání rozhodnutí, kterým by soud uložil žalovanému zaplatit částku z titulu neplnění smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb v mobilních sítích. Podle § 129 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, Český telekomunikační úřad rozhoduje spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné a účastníkem, popřípadě uživatelem na straně druhé, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě. Pravomoc k projednání a rozhodování sporu o nároku provozovatele veřejné telekomunikační sítě na peněžité plnění vyplývající ze smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb uzavřené s uživatelem nespadá do pravomoci soudů, nýbrž do pravomoci Českého telekomunikačního úřadu jako správního a regulačního úřadu ve věcech telekomunikací .

Český telekomunikační úřad následně podal zvláštnímu senátu návrh k rozhodnutí negativního kompetenčního sporu. Uvedl, že pravomoc Českého telekomunikačního úřadu je dána pouze v případě sporů o otázkách souvisejících se samotným poskytováním služeb elektronických komunikací, eventuelně o ujednáních na ně úzce navazujících; ujednání o povinnosti zaplatit cenu za pronájem mobilních telefonů a za prodej mobilních telefonů přitom takovým ujednáním není. Český telekomunikační úřad je tedy orgánem příslušným k rozhodnutí pouze v části předmětného sporu týkající se povinnosti uhradit dlužné částky za Služby mobilního operátora v celkové výši 5258,50 Kč včetně DPH účtované za služby elektronických komunikací. Ve zbývající části sporu týkající se povinnosti uhradit cenu za pronájem a prodej mobilních telefonů ve výši 20 890 Kč bez DPH (770 Kč účtovaných za pronájem za 27 zúčtovacích období + 100 Kč účtovaných za odprodej), tj. 24 859 Kč včetně 19% DPH s příslušenstvím se jedná o soukromoprávní vztah z nájemní a kupní smlouvy mezi žalobkyní a žalovaným a nejedná se o cenu za službu elektronických komunikací. V této části je proto k rozhodování příslušný Okresní soud v Přerově.

Při řešení vzniklého sporu o pravomoc mezi správním úřadem a obecným soudem se zvláštní senát řídil následující úvahou:

Podle § 129 odst. 1 věta prvá zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje Český telekomunikační úřad (dále též Úřad ) spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost (§ 7) na straně jedné, a účastníkem, popřípadě uživatelem na straně druhé, na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě.

Komunikačními činnostmi podle § 7 cit. zákona jsou a) zajišťování sítí elektronických komunikací, b) poskytování služeb elektronických komunikací, c) provozování přístrojů. Podle § 2 písm. n) cit. zákona je službou elektronických komunikací služba obvykle poskytovaná za úplatu, která spočívá zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací, včetně telekomunikačních služeb a přenosových služeb v sítích používaných pro rozhlasové a televizní vysílání a v sítích kabelové televize, s výjimkou služeb, které nabízejí obsah prostřednictvím sítí a služeb elektronických komunikací nebo vykonávají redakční dohled nad obsahem přenášených sítěmi a poskytovaným službami elektronických komunikací; nezahrnuje služby informační společnosti, které nespočívají zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací.

V předmětné věci však žalobkyně po žalovaném požadovala rovněž zaplacení ceny za pronájem a prodej mobilních telefonů. Na zaplacení ceny vznikl podle žalobního tvrzení žalobkyni nárok v důsledku porušení podmínek nájemní a kupní smlouvy žalovaným. Při pouhém nájmu a prodeji movité věci nejde o poskytování služby elektronických komunikací ve smyslu § 2 písm. n) zákona o elektronických komunikacích, nýbrž o běžný soukromoprávní vztah z nájemní a kupní smlouvy. Rozhodování v této věci zákon o elektronických komunikacích Úřadu nesvěřuje, nýbrž je tu založena obecná pravomoc soudu o věci rozhodnout (§ 7 odst. 1 o. s. ř.). K obdobnému závěru dospěl zvláštní senát již v usnesení ze dne 3. 7. 2003, čj. Konf 19/2003-19, publikovaném pod č. 47/2004 Sb. NSS, www.nssoud.cz.

Zvláštní senát z uvedených důvodů vyslovil, že k rozhodnutí o věci je dána pravomoc soudu (§ 5 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb., výrok I.).

Zvláštní senát podle § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb. zruší rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení Okresního soudu v Přerově ze dne 1. 12. 2010, čj. 10 EC 358/2010-31 (výrok II.), a to v rozsahu, v němž toto usnesení odporovalo výroku, jímž byla kompetence určena.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále bude tedy Okresní soud v Přerově pokračovat ve vymezeném rozsahu, tj. ohledně částky 24 859 Kč s příslušenstvím, v původním řízení o podané žalobě.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 13. března 2012

JUDr. Michal Mazanec předseda zvláštního senátu