Konf 102/2009-38

USNE SEN Í

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Romana Fialy, JUDr. Pavla Pavlíka, JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Pavla Vrchy, rozhodl o návrhu Českého telekomunikačního úřadu, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 219 (adresa pro doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025), na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi ním a Okresním soudem v Českém Krumlově, a dalších účastníků sporu vedeného u Okresního soudu v Českém Krumlově pod sp. zn. 5 C 194/2008, o 3550,50 Kč s příslušenstvím: žalobkyně Český inkasní kapitál, a. s., se sídlem v Praze 1, Václavské náměstí 808/66, IČ 27646751, zastoupené JUDr. Romanem Majerem, advokátem v Plzni, Úslavská 33, a žalovaného Z. D.,

t ak t o:

Řízení s e z a s t a v u j e .

O dů v od ně n í :

Návrhem doručeným dne 14. 9. 2009 se Český telekomunikační úřad domáhal, aby zvláštní senát rozhodl spor o pravomoc vzniklý ve smyslu § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Sb. mezi ním a Okresním soudem v Českém Krumlově ve věci žaloby vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 5 C 194/2008 týkající se zaplacení 3550,50 Kč s příslušenstvím.

Podáním ze dne 16. 3. 2010 vzal Český telekomunikační úřad tento návrh zpět s odůvodněním, že dne 12. 2. 2010 obdržel přípis Okresního soudu v Českém Krumlově, kterým byl navrhovateli postoupen k vyřízení návrh ve věci vedené u okresního soudu pod sp. zn. 5 C 194/2008 v části týkající se částky ve výši 3000 Kč (smluvní pokuta), o němž bylo soudní řízení zastaveno z důvodu nedostatku pravomoci soudu.

Protože návrh na rozhodnutí o kompetenčním sporu byl vzat zpět, zvláštní senát řízení zastavil [§ 4 zákona č. 131/2002 Sb., § 47 písm. a), část věty před středníkem, zákona č. 150/2002 Sb.].

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 8. dubna 2010

JUDr. Michal Mazanec předseda zvláštního senátu