Konf 1/2010-10

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Romana Fialy, JUDr. Pavla Pavlíka, JUDr. Karla Podolky a JUDr. Petra Průcha, rozhodl o návrhu Českého telekomunikačního úřadu, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 219 (adresa pro doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025), na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi ním a Obvodním soudem pro Prahu 8, a dalších účastníků sporu vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 109 EC 28/2009, ve věci návrhu na zaplacení smluvní pokuty v částce 5000 Kč s příslušenstvím: žalobkyně UPC Česká republika, a. s., IČ 00562262, se sídlem v Praze 4, Závišova 5, a žalovaného V. V.,

takto:

Návrh s e o d m í t á .

Odůvodnění:

Podáním doručeným dne 5. 1. 2010 zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, navrhl Český telekomunikační úřad tomuto senátu rozhodnutí sporu o pravomoc podle ustanovení § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Sb., který vznikl mezi ním a Obvodním soudem pro Prahu 8 ve věci návrhu na zaplacení smluvní pokuty v částce 5000 Kč s příslušenstvím.

Ze spisu vyplynuly tyto skutečnosti:

Žalobkyně uzavřela se žalovaným dne 16. 8. 2005 smlouvu o dodávce služeb, jejíž nedílnou součástí byly Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací (dále též Všeobecné podmínky ). Na základě výpovědi ze strany žalovaného doručené žalobkyni 3. 11. 2008 byl smluvní vztah ukončen po uplynutí výpovědní lhůty dne 31. 12. 2008. Podle čl. 3.5 Všeobecných podmínek byl žalovaný povinen vrátit do sedmi dnů od ukončení smlouvy zapůjčené zařízení (satelitní přijímač a přístupovou kartu). Jelikož žalovaný zapůjčené zařízení v dané lhůtě nevrátil, žalobkyně se po něm návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu ze dne 21. 7. 2009 domáhala zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 5000 Kč s příslušenstvím v souladu s čl. 3.6 Všeobecných podmínek.

Obvodní soud pro Prahu 8 usnesením ze dne 24. 8. 2009, čj. 109 EC 28/2009-23, řízení o zaplacení částky 5000 Kč s příslušenstvím zastavil s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu. V odůvodnění uvedl, že ustanovení § 129 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále též zákon o elektronických komunikacích ), stanovilo pravomoc k projednání a rozhodnutí nároku žalobkyně jinému orgánu než soudu, jímž je Český telekomunikační úřad. Výrok o zastavení řízení a postoupení věci odůvodnil odkazem na ustanovení § 104 odst. 1 o. s. ř.

Proti výše uvedenému usnesení brojila žalobkyně odvoláním ze dne 9. 9. 2009. Namítala, že výpůjčka věci je běžný soukromoprávní vztah a povinnost zaplatit smluvní pokutu v případě nevrácení zařízení není povinností uloženou zákonem o elektronických komunikacích ani na jeho základě. K rozhodování o smluvních sankcích plynoucích z porušení povinností vztahujících se k výpůjčce je příslušný soud. Samotná skutečnost, že výpůjčka zařízení v daném případě podmiňuje poskytování služby elektronické komunikace z takové výpůjčky službu elektronických komunikací nečiní. K tomu žalobkyně odkázala na usnesení zvláštního senátu ze dne 13. 10. 2005, čj. Konf 99/2004-5, publikované pod č. 1478/2008 Sb. NSS. Ze shora uvedených důvodů žalobkyně navrhla, aby Městský soud v Praze napadené usnesení zrušil a vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Následně přípisem ze dne 18. 9. 2009 sdělila žalobkyně obvodnímu soudu, že návrh na vydání elektronického platebního rozkazu bere v plném rozsahu zpět. Obvodní soud přípisem ze dne 23. 9. 2009 vyzval žalobkyni ke sdělení, zda trvá na podaném odvolání, nebo jej bere zpět z důvodu zpětvzetí žalobního návrhu. Přípisem ze dne 30. 9. 2009 žalobkyně obvodní soud informovala, že trvá na zpětvzetí žalobního návrhu ze dne 18. 9. 2009. Obvodní soud poté postoupil spis Českému telekomunikačnímu úřadu podle s usnesení ze dne 24. 8. 2009.

Český telekomunikační úřad podal zvláštnímu senátu návrh k rozhodnutí negativního kompetenčního sporu. Uvedl, že jeho pravomoc je dána pouze v případech sporů o otázkách souvisejících se samotným poskytováním služeb elektronických komunikací, eventuálně o ujednáních na ně úzce navazujících; ujednání o povinnosti zaplatit smluvní pokutu za nevrácení zapůjčeného zařízení přitom takovým ujednáním není. V tomto případě se jedná o spor vyplývající ze soukromoprávního vztahu ze smlouvy o výpůjčce uzavřené podle občanského zákoníku a k rozhodnutí je příslušný soud. Závěrem uvedl, že v důsledku vyjádření žalobkyně ze dne 18. 9. 2009, jímž vzala svůj návrh v celém rozsahu zpět, by měl být k provedení dalších úkonů ve věci příslušný Obvodní soud pro Prahu 8.

Zvláštní senát návrh odmítl pro předčasnost, neboť kompetenční spor v daném případě nenastal.

Z ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, plyne, že kompetenčním sporem je buď spor, ve kterém si jedna strana osobuje pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků, o níž již druhá strana vydala pravomocné rozhodnutí (pozitivní kompetenční spor), anebo spor, ve kterém jeho strany popírají svou pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků (spor negativní).

Ze spisu jednoznačně vyplývá, že v řízení proti usnesení obvodního soudu ze dne 24. 8. 2009, čj. 109 EC 28/2009-23, bylo podáno včasné odvolání, o němž dosud nebylo pravomocně rozhodnuto. Citované usnesení o zastavení řízení tak nemohlo nabýt právní moci, nebylo-li dosud pravomocně rozhodnuto o odvolání žalobkyně. Na tom nic nemění skutečnost, že žalobkyně přípisem ze dne 18. 9. 2009 vzala svůj návrh na vydání elektronického platebního rozkazu zpět, neboť také za těchto okolností měla být věc předložena k rozhodnutí o odvolání Městskému soudu v Praze, (který by zřejmě postupem podle ustanovení § 222a o. s. ř. zrušil rozhodnutí soudu prvního stupně a řízení o zaplacení 5000 Kč s příslušenstvím by zastavil).

Na tomto místě zvláštní senát podotýká, že pokud v řízení o návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu nebylo dosud pravomocně rozhodnuto o odvolání žalobkyně, nemohla být věc postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu (v souladu s výrokem I. usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8, čj. 109 EC 28/2009-23), který by následně mohl podat návrh na zahájení řízení podle zákona č. 131/2002 Sb. Kompetenční spor tak doposud nenastal.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 15. března 2010

JUDr. Michal Mazanec předseda zvláštního senátu