Komp 2/2003-22

USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Václava Novotného, JUDr. Petra Příhody, JUDr. Marie Součkové a JUDr. Marie Žiškové v právní věci žalobce MUDr. V. R., proti žalovaným: 1) Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu, Praha 8-Kobylisy, Pod Sídlištěm 9/1800, 2) Katastrálnímu úřadu Praha-město, Praha 8-Kobylisy, Pod Sídlištěm 9/1800, o určení pravomoci Zeměměřického a katastrálního inspektorátu, takto: I. Žaloba se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Odůvodnění: Žalobou doručenou Nejvyššímu správnímu soudu dne 24. 4. 2003 se žalobce domáhá vyslovení, že žalovaný Zeměměřický a katastrální inspektorát je kompetentní k rozhodnutí o odvolání žalobce proti zamítavému rozhodnutí Katastrálního úřadu Praha-město o žalobcově návrhu na vklad vlastnického práva k nemovitosti, doručeného dne 15. 4. 2002 pod čj. V-14155/2002. Jak vyplývá z obsahu žaloby, žalobce jakožto zmocněnec V. N. dne 27. 3. 2002 uzavřel smlouvu o převodu družstevního bytu z vlastnictví LBD v Praze 8 a poté podal návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Rozhodnutím Katastrálního úřadu Praha-město ze dne 15. 11. 2002, zn. V-14155/02/PA byl návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí zamítnut. Žalobce v souladu s poučením podal proti tomuto rozhodnutí odvolání k Městskému soudu v Praze. Má však za to, že o odvolání by měl rozhodnout Zeměměřický a katastrální inspektorát. Soud při posouzení tohoto návrhu vycházel z následujících skutečností a úvah: Podle ustanovení § 98 odst. 1 s. ř. s. vedle správního orgánu může žalobu podat i ten, o jehož právech a povinnostech bylo nebo mělo být rozhodováno v řízení před správním orgánem. Takovouto osobou je především účastník správního řízení. Oprávněným k podání žaloby o rozhodnutí kompetenčního sporu naopak zásadně není zmocněnec účastníka řízení. Zmocněnec (až na výjimky, o které tu nejde) totiž zásadně toliko jedná jménem účastníka řízení, z jeho procesních i hmotně právních úkonů vyplývají práva a povinnosti přímo pro účastníka řízení a nikoli pro zmocněnce samotného. Pokud tedy bylo rozhodnuto o zamítnutí návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí mezi účastníky LBD Praha 8 a V. N., nemohl se tím, o jehož právech a povinnostech bylo nebo mělo být rozhodováno, stát MUDr. V. R., a to bez ohledu na to, zda je zmocněncem pana V. N. či zda (jak je dovozováno v uvedeném správním rozhodnutí) dokonce došlo ke zrušení udělené plné moci. Žaloba je tedy podána osobou k tomu zřejmě neoprávněnou. Proto soud žalobu odmítl [§ 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s.].

V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. bylo rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 3. prosince 2003

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu