KSUL 91 INS 8870/2017-P17-4
KSUL 91 INS 8870/2017-P17-4

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kašparovou v insolvenční věci dlužníka: manželů Kristíny anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Komenského 411, 407 82 Dolní Poustevna a Michala anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Komenského 411, 407 82 Dolní Poustevna, insolvenční správce Insolvenční agentura v.o.s., IČ: 29115540, sídlem Západní 1448/16, 360 01 Karlovy Vary, o odvolání věřitele č. 12

takto:

Soud mění své usnesení ze dne 2.11.2017, č.j. KSUL 91 INS 8870/2017-P17-2, tak, že se přihláška pohledávky P17 věřitele č. 12-AB 4 B.V., soukromá společnost s ručením omezeným, se sídlem Strawinskylaan 933, 000 00 1077 XX, Amsterdam, Nizozemsko, odmítá co do částky 8.121,-Kč a právní mocí tohoto usnesení účast věřitele v řízení končí co do částky 8.121,-Kč.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-6 ze dne 12.7.2017 soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře.

Při přezkumném jednání konaném dne 11.7.2017 insolvenční správce popřel mimo jiné přihlášku pohledávky P17 věřitele č. 12 co do pravosti a výše 8.121,-Kč. O popření přihlášky pohledávky insolvenčním správcem byl věřitel vyrozuměn dopisem ze dne 21.7.2017, součástí kterého bylo i poučení o možnosti podat žalobu na určení pravosti a výše pohledávky i o následcích nepodání takové žaloby. Vyrozumění bylo věřiteli č. 12 doručeno dne 28.7.2017.

Usnesením ze dne 2.11.2017, č.j.-P17-2, soud přihlášku P17 co do částky 43.784,68 Kč odmítl s odůvodněním, že při přezkumném jednání dne 12.7.2017 byla pohledávka věřitele č. 12 popřena insolvenčním správcem v celém rozsahu a věřitel nepodal v zákonné lhůtě žalobu na určení popřené pohledávky. Usnesení bylo věřiteli doručeno dne 3.11.2017.

Proti tomuto usnesení podal věřitel v zákonné lhůtě dne 20.11.2017 odvolání. V odvolání věřitel argumentuje, že při přezkumném jednání popřel pohledávku věřitele insolvenční správce toliko co do částky 8.121,-Kč a ve zbývající výši 35.663,68 Kč byly pohledávky věřitele zjištěny, což je patrné nejen z protokolu o přezkumném jednání, ale i z přezkumného listu k přihlášce P17 a z vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky. Je přesvědčen, že soud mylně odmítl celou isir.justi ce.cz přihlášku, když dle věřitele měla být odmítnuta pouze co do částky 8.121,-Kč a v tomto rozsahu ukončena účast věřitele. Navrhl proto, odvolací soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně, event., aby soud rozhodnutí změnil.

Soud prvního stupně podané odvolání přezkoumal a shledal je zcela důvodným.

Z protokolu o přezkumném jednání (B-4) soud zjistil, že při tomto přezkumném jednání, jež se u Krajského soudu v Ústí nad Labem konalo dne 11.7.2017, popřel insolvenční správce částečně pohledávku věřitele č. 12 co do pravosti a výše 8.121,-Kč a ve zbývající výši 35 663,68 Kč pohledávku uznal. Dlužník pohledávku věřitele nepopřel.

Věřitel č. 12 v zákonné lhůtě nepodal žalobu na určení popřené pohledávky. Ohledně popřené pohledávky tedy nastal následek předjímaný v ust. § 198 odst. 1 IZ, tedy k popřené pohledávce se nepřihlíží.

Ze shora uvedeného je tak zřejmé, že napadeným rozhodnutím bylo chybně rozhodnuto, že se odmítá přihláška pohledávky P17 věřitele č. 12 ve výši 43.784,68 Kč a končí účast věřitele č. 12 v insolvenčním řízení.

Podle § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Protože byly splněny podmínky § 95 IZ, soud prvního stupně podanému odvolání v celém rozsahu vyhověl a rozhodl tak, že se napadené rozhodnutí mění tak, že se odmítá přihláška pohledávky P17 věřitele č. 12 co do částky 8.121,-Kč, a účast věřitele v insolvenčím řízení právní mocí tohoto rozhodnutí končí jen co do této částky.

Věřitel tedy nadále zůstává účastníkem řízení s pohledávkou ve výši 35 663,68 Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze insolvenční věřitel, a to do 15 dnů ode dne doručení usnesení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V Ústí nad Labem dne 30. listopadu 2017

JUDr. Jana Kašparová v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Martina Hrochová