KSUL 91 INS 28604/2013-B-38
KSUL 91 INS 28604/2013-B-38

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kašparovou v insolvenční věci dlužníka Jakuba Pancnera, trvale bytem Josefa Ševčíka 839/8, 434 01 Most, insolvenční správce Ing. Klaudy Aleš, IČO: 67222544, sídlem Masarykovo nám. 191/18, 405 02 Děčín I., o zrušení schváleného oddlužení a zastavení řízení

takto:

I. Oddlužení dlužníka Jakuba Pancnera, trvale bytem Josefa Ševčíka 839/8, 434 01 Most, povolené usnesením č.j. KSUL 70 INS 28604/2013-A-9 ze dne 4.12.2013 a schválené usnesením č.j. KSUL 70 INS 28604/2013-B-4 ze dne 3.2.2014, s e z r u š u j e .

II. Insolvenční řízení vedené ve věci dlužníka Jakuba Pancnera, trvale bytem Josefa Ševčíka 839/8, 434 01 Most, s e z a s t a v u j e.

III. Soud určuje insolvenčnímu správci Ing. Aleši Klaudymu, IČO: 67222544, sídlem Masarykovo nám. 191/18, 405 02 Děčín I., odměnu ve výši 41 745,00 Kč včetně daně z přidané hodnoty (34 500,00 Kč + DPH 7 245,00 Kč) a schvaluje hotové výdaje ve výši 8 349,00 Kč včetně daně z přidané hodnoty (6 900,00 Kč + DPH 1 449,00 Kč), celkem 50 094,00 Kč včetně daně z přidané hodnoty, přičemž v částce 42 749,00 Kč již insolvenční správce čerpal zálohu na odměnu a hotové výdaje, částka 2 000,00 Kč bude insolvenčnímu správci uhrazena po právní moci tohoto usnesení ze zálohy na náklady insolvenčního řízení a částka 5 345,00 Kč bude insolvenčnímu správci uhrazena po právní moci tohoto usnesení ze státního rozpočtu ČR.

IV. Insolvenčnímu správci Ing. Aleši Klaudymu, IČO: 67222544, sídlem Masarykovo nám. 191/18, 405 02 Děčín I, bude po právní moci tohoto usnesení vyplacena prostřednictvím účtárny Krajského soudu v Ústí nad Labem ze státního rozpočtu ČR částka 5 345,-Kč k uspokojení jeho nároku na odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce.

V. Soud zprošťuje Ing. Aleše Klaudyho, IČO: 67222544, sídlem Masarykovo nám. 191/18, 405 02 Děčín I, funkce insolvenčního správce dlužníka Jakuba Pancnera, trvale bytem Josefa Ševčíka 839/8, 434 01 Most. isir.justi ce.cz

Odůvodnění:

Usnesením č.j. KSUL 70 INS 28604/2013-A-9 ze dne 4.12.2013 soud zjistil úpadek dlužníka Jakuba Pancnera a současně povolil řešení tohoto úpadku oddlužením. Insolvenčním správcem byl ustanoven Ing. Aleš Klaudy.

Usnesením č.j. KSUL 70 INS 28604/2013-B-4 ze dne 3.2.2014 soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Zároveň soud rozhodl, že první splátka bude zaplacena do 31.3.2014.

Z průběžné zprávy insolvenčního správce o plnění oddlužení založené na č.l.B-34 ins.spisu vyplynulo, že splátkový kalendář řádně plněn není, když na účet insolvenčního správce nejsou zasílány žádné splátky, dlužník neposkytuje insolvenčnímu správci součinnost, přičemž očekávaná míra uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů činí 18%. Současně vznikl dluh na odměně a hotových výdajích insolvenčního správce ve výši 5.167,-Kč.

Soud proto předvolal dlužníka a insolvenčního správce k jednání, jehož předmětem bylo projednání dalšího postupu v řízení.

K jednání, které se konalo dne 12.12.2017, se dostavil toliko insolvenční správce. Dlužník se k nařízenému jednání nedostavil. Svou neúčast na jednání dlužník neomluvil, ani včas nepožádal z důležitého důvodu o odročení jednání. Soud proto v souladu s § 7 odst. 1 IZ a § 101 odst. 3 o.s.ř. jednal v jeho nepřítomnosti. Dlužník ani v mezidobí soudu nedoručil své písemné vyjádření, jakož ani žádné listiny týkající se dosavadního průběhu plnění splátkového kalendáře ani listiny prokazující dostatečný příjem ke splnění oddlužení, k jejichž předložení byl dlužník vyzván.

Na jednání insolvenční správce uvedl, že je dlužník nadále nekontaktní. Splátkový kalendář stále není plněn. Došlo k navýšení dluhu na odměně a hotových výdajích správce na částku 7 345,00 Kč. S ohledem na tyto skutečnosti a přístup dlužníka k plnění povinností, navrhl insolvenční správce zrušení schváleného oddlužení.

Podmínky přípustnosti oddlužení vymezené v § 395 IZ, za nichž lze dlužníku umožnit řešení jeho úpadku či hrozícího úpadku oddlužením, insolvenční soud zkoumá jak ve stadiu rozhodování o návrhu na povolení oddlužení, tak ve fázi insolvenčního řízení následující po povolení oddlužení. V tom směru z úřední povinnosti přihlíží ke všemu, co vyšlo v řízení najevo.

Požadavek dlužníkova poctivého záměru a požadavek minimální třicetiprocentní míry uspokojení pohledávek jeho nezajištěných věřitelů pojatých do oddlužení (§ 395 odst. 1 písm. a/ a b/ IZ) představují esenciální podmínky přípustnosti oddlužení, které jsou (při řádném a včasném splnění všech dlužníkových povinností podle schváleného způsobu oddlužení) předpokladem naplnění účelu oddlužení-osvobození dlužníka od placení zbytku jeho dluhů dle § 414 a násl. IZ. Jestliže poznatek o nepřípustnosti oddlužení vyjde najevo až po schválení oddlužení podle § 405 IZ, insolvenční soud je povinen k němu (i bez návrhu) přihlédnout z hlediska posouzení, zda tu nejsou důvody pro zrušení schváleného oddlužení dle § 418 IZ.

Zjistí-li insolvenční soud již v průběhu oddlužení prováděného formou splátkového kalendáře, že podstatnou část splátkového kalendáře zjevně nebude možné splnit (že v jeho rámci nebude dosaženo ani minimální zákonné míry uspokojení nezajištěných věřitelů), rozhodne dle § 418 odst. 1 písm. b) IZ-po projednání věci podle odstavce 3 tohoto ustanovení-o zrušení schváleného oddlužení.

S účinností od 1.7.2017 byl zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, změněn zákonem č. 64/2017 Sb. Podle článku II. přechodných ustanovení tohoto zákona platí, že zákon č. 182/2006 Sb. ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány (jde o tzv. nepravou retroaktivitu).

Podle ustanovení § 418 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení [písm. a)], nebo se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit [písm. b)], nebo v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti [písm. c)], anebo to navrhne dlužník [písm. d)].

Podle ustanovení § 418 odst. 4 insolvenčního zákona insolvenční soud nerozhodne spolu se zrušením oddlužení o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, zjistí-li, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, ledaže a) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem, b) dlužník požádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a c) zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovil-li mu soud povinnost k její úhradě podle § 108 odst. 2 a 3.

Jestliže insolvenční soud nerozhodne o způsobu dlužníkova úpadku konkursem podle odstavce 4, insolvenční řízení zastaví; současně rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce. Nebyla-li osobě podle § 390a odst. 1 písm. a) dosud vyplacena odměna za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle § 390a odst. 3, insolvenční soud současně uloží dlužníkovi povinnost ji uhradit, byla-li uplatněna podle § 390a odst. 5 (§ 418 odst. 5 insolvenčního zákona).

V daném případě z obsahu spisu (zejména průběžných zpráv insolvenčního správce) vyplývá, že dlužník neplní svou základní povinnost podle schváleného oddlužení, neboť insolvenčnímu správci nejsou poukázány žádné platby na plnění splátkového kalendáře, dlužník nespolupracuje s insolvenčním správcem a neplní zákonem stanovené ani soudem uložené povinnosti. Z aktuální zprávy insolvenčního správce o plnění oddlužení (B-36) soud zjistil, že nezajištěným věřitelům dlužníka byla na úhradu jejich pohledávek v průběhu dosavadního plnění splátkového kalendáře vyplacena částka 20 349,-Kč, což představuje uspokojení v rozsahu 18,07%. Ve zprávě insolvenční správce provedl rovněž podrobný výpočet nezbytné měsíční splátky, jež by zajistila řádné splnění oddlužení, tedy úhradu pohledávek nezajištěných věřitelů v min. zákonném rozsahu 30% se zohledněním odměny a hotových výdajů insolvenčního správce, a jež činí částku 2 403,00 Kč. Ze zprávy insolvenčního správce o plnění oddlužení (B-27, B-34) vyplynulo, že v letošním roce byly na účet insolvenčního správce poukázány pouze 3 splátky, a to v lednu ve výši 984,-Kč, v květnu ve výši 8 754,-Kč a v měsíci červen ve výši 5 520,-Kč, ze kterých byly pouze hrazeny přednostní nároky insolvenčního správce. Nedochází tedy dlouhodobě k poměrnému uspokojování pohledávek věřitelů pojatých do splátkového kalendáře a nejsou rovněž hrazeny ani přednostní nároky insolvenčního správce, tedy měsíční zálohy na jeho odměnu a hotové výdaje. Celková dlužná částka činí 7 345,00 Kč. Dlužník neprokázal existenci jakéhokoliv příjmu pro plnění oddlužení. Na straně dlužníka se nadto nejedná o momentální zhoršení příjmové situace dlužníka, jež by mu v daném okamžiku neumožňovala poskytovat věřitelům plnění v rozsahu potřebném pro jeho celkové řádné splnění. Naopak v dané věci je zcela zřejmé, že dlužník v časovém prostoru splátkového kalendáře nebude schopen současný nepříznivý vývoj procesu oddlužení zvrátit a není reálná naděje na změnu.

Je třeba rovněž zdůraznit, že v rámci splátkového kalendáře je třeba mimo jiné hradit měsíční zálohy na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce a není tedy možné akceptovat dlouhodobé prodlení s jejich úhradou.

Za dané situace je nepochybné, že dlužník není schopen splnit podstatnou část splátkového kalendáře, a soud proto nemá jinou možnost, než schválené oddlužení podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona zrušit.

Z aktualizovaného soupisu majetkové podstaty (č.l.B-37) vyplynulo, že dlužník vlastní pouze 22 let starý automobil oceněný insolvenčním správcem na částku 1 000,00 Kč, jehož zpeněžení insolvenční správce označil vzhledem k jeho stavu a stáří za nereálné. Protože majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující a současně nejsou naplněny podmínky předpokládané zákonem pro prohlášení konkursu (dlužník o prohlášení konkursu nepožádal), rozhodl soud podle ustanovení § 418 odst. 4 insolvenčního zákona o zastavení insolvenčního řízení a zproštění insolvenčního správce funkce.

Insolvenční soud současně rozhodl o odměně a náhradě hotových výdajů insolvenčního správce. Při schváleném oddlužení plněním splátkového kalendáře se stanoví odměna insolvenčního správce podle § 3 písm. b) vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, a náhrada hotových výdajů, podle § 7 odst. 4 téže vyhlášky. Podle těchto ustanovení náleží insolvenčnímu správci za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře odměna ve výši 750,00 Kč a náhrada hotových výdajů ve výši 150,00 Kč (celkem tedy 900,00 Kč měsíčně). Podle § 38 odst. 1 IZ se pak obě tyto částky zvyšují o DPH. Oddlužení plněním splátkového kalendáře soud schválil v únoru 2014 a první splátka byla uhrazena v březnu 2014.

O odměně a náhradě hotových výdajů insolvenčního správce za období po rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o schválení oddlužení, rozhodl insolvenční soud již usnesením č.j. KSUL 70 INS 28604/2013-B-4 ze dne 3.2.2014, které nabylo právní moci dne 3.2.2014, a jímž insolvenčnímu správci přiznal odměnu za měsíc prosinec 2013 a leden 2014 ve výši 1.815,-Kč a dále náhradu hotových výdajů v celkové výši 1 153,00 Kč vč. DPH, celkem tedy částku 2 968,-

Kč. Tato částka byla insolvenčnímu správci uhrazeny přednostně z prvních splátek v rámci splátkového kalendáře (zjištěno ze zpráv insolvenčního správce na č.l.B-7 a B-9).

Zbývá tedy rozhodnout o odměně a náhradě hotových výdajů insolvenčního správce za období plnění splátkového kalendáře, tedy za měsíce březen 2014 až prosinec 2017. Za toto období má insolvenční správce nárok na odměnu ve výši 34 500,00 Kč (46*750,00 Kč) a náhradu hotových výdajů ve výši 6 900,00 Kč (46*150,00 Kč). Tyto částky se pak navyšují o daň z přidané hodnoty, neboť insolvenční správce je jejím plátcem. Celková výše odměny insolvenčního správce tedy činí 41 745,00 Kč; náhrada hotových výdajů insolvenčního správce pak činí 8 349,00 Kč.

Podle ust. § 38 odst. 2 IZ, odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se uspokojí z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není-li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát, nejvýše však 50.000,-Kč na odměně insolvenčního správce a 50.000,-Kč na náhradě hotových výdajů.

Za situace, kdy v průběhu oddlužení obdržel insolvenční správce na úhradu své odměny a náhrady hotových výdajů toliko částku 42 749,-Kč (45 717,-Kč-2 968,-Kč), bude doplatek odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 7 345,00 Kč uhrazen v částce 2 000,00 Kč ze zálohy na náklady insolvenčního řízení zaplacené dlužníkem a v částce 5 345,00 Kč ze státního rozpočtu, a to po právní moci tohoto usnesení (§ 38 odst. 2 IZ).

Poučení: Proti bodu I. výroku tohoto usnesení m o h o u podat odvolání pouze dlužník, insolvenční správce, věřitelský výbor a věřitel, který zrušení oddlužení navrhl (§418 odst. 7, 8 insolvenčního zákona). Proti bodu II., III., IV. a V. výroku m o h o u podat odvolání osoby uvedené v ustanovení § 418 odst. 7 insolvenčního zákona a přihlášení věřitelé (§ 418 odst. 8 insolvenčního zákona). Odvolání se podává do 15 dnů od doručení usnesení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému orgánu a věřiteli, který zrušení oddlužení navrhl, se doručuje i zvláštním způsobem. Lhůta k podání odvolání u osob obesílaných zvláštním způsobem začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem. Právní mocí rozhodnutí o zastavení řízení insolvenční řízení končí (§ 405 odst. 3 insolvenčního zákona).

V Ústí nad Labem dne 12. prosince 2017 JUDr. Jana Kašparová v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Markéta Másilková