KSUL 91 INS 18087/2016-A-13
KSUL 91 INS 18087/2016-A-13

USNESENÍ Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudkyní JUDr. Zuzanou Berčíkovou v insolvenční věci dlužníka: Manželé Mária anonymizovano , anonymizovano a Jaroslav anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Mírová 102/59, 417 72 Ledvice, o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném s návrhem na společné oddlužení manželů

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14.11.2016 č.j. KSUL 91 INS 1808/2016-A-11, vydané vyšší soudní úřednicí, se mění tak, že dlužníku se povinnost k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení neukládá.

Odůvodnění :

Usnesením citovaným ve výroku byl dlužník vyzván k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení v částce 45 000,--Kč s odůvodněním, že oddlužení nelze povolit a úpadek dlužníka bude řešen konkursem , dlužník je vzhledem k výši svých příjmů schopen uspokojit své nezajištěné věřitele pouze ve výši 26%.

Usnesení bylo dlužníku doručeno dne 18.11.2016. Dne 21.11.2016, tedy v zákonné 15denní lhůtě, došlo soudu odvolání dlužníka, kde dlužník mj. uvádí, že na zaplacení částky 45 000,--Kč nemá dostatek prostředků. Zákonné podmínky pro povolení oddlužení splňuje, neboť uzavřel darovací smlouvu na měsíční plnění v částce 3 800,--Kč s Jaroslavem anonymizovano , nar. 10.10.1982. K darovací smlouvě s ověřovací doložkou datovanou dne 18.11.2016 připojil dlužník pracovní smlouvu dárce ze dne 1.11.2016 spolu se mzdovým výměrem dárce na částku 16 270,--Kč měsíčně.

Vzhledem k tomu, že dlužník navýšil shora uvedeným způsobem svůj příjem pro plnění do splátkového kalendáře a za současné situace lze předpokládat, že hodnota plnění, které při oddlužení plněním splátkového kalendáře obdrží dlužníkovi nezajištění věřitelé, nebude nižší, než 30% (§ 395 odst. 1 písm. b/ IZ), rozhodl soud, jak ve výroku uvedeno, v souladu s ust. § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Po právní moci tohoto usnesení a určení insolvenčního správce rozhodne soud o insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na společné oddlužení manželů. isir.justi ce.cz

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem (§ 9 odst. 1 zák.č. 121/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

V Ústí nad Labem dne 23. listopadu 2016

JUDr. Zuzana Berčíková, v. r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Aleš Kaválek