KSUL 91 INS 16932/2016-11
USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senáté složeném z předsedjr ]UDr. Petra Trebatického, PhiD., LL.M_, a soudců JUDr. Michala Kubína a JUDr. Jindřicha

Havlovce zahájené k návrhu véřitele, v insolvenční véci véřitele: GLORY DAZE ASSOCIATED S.A., registrační číslo 5844-44 se sídlem 33 Porter Road, POBOX 5169 PMB 103, Road Town, Tortola, Britské panenské ostrovy zastoupeného advokátem Mgr. Karlem Somolem se sídlem Karlovo nám. 24, 110 00 Praha 1 dlužníka: Bohumil anonymizovano , anonymizovano bytem Dolní Vysoké 17, 411 45 Úštěk zastoupeného advokátem JUDr. Jiřím Císařem se sídlem Hrnčířská 55 /14, 400 01 Ústí nad Labem

() odvoláni dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17. října 2017, č. j.52, takto:

Odvolání se odmítá..

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 17. října 2017 soud prvního stupně bodem I. výroku zjistil úpadek dlužníka s tím, že jeho účinky nastávají okamžikem jeho zveřejnéní v insolvenčním rejstříku (bod V. výroku). Bodem ll. výroku prohlásil na majetek dlužníka konkurs s tím, že bude projednáván jako nepatrný (bod Ill. výroku), Bodem IV, výroku ustanovil insolvenčního správce. V ostatních bodech výroku svého rozhodnutí promítl povinné náležitosti rozhodnutí podle 5 136 odst. 2 lnsZ, resp. svůj další procesní postup.

Toto usnesení napadl dlužník (prostřednictvím svého advokáta) vzákonem stanovené lhůté odvoláním. V ném s podrobným odůvodněním svého názoru, že důvody pro vydání takového rozhodnutí dáný nejsou, navrhl jeho zrušení a vrácení véci soudu prvního stupně.

Podle 5 BUa insolvenčního zákona osobý, kterým se podle zvláštního právního předpisu zřizuje datová schránka bez žádosti, činí podání včetnč příloh v elektronické podobě do datové schránky soudu nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Není li v odůvodněných případech možné učinit podání podle véty první, lze je výjimečné a s uvedením důvodu učinit v listinné podobč (odst. 1). Není-li podání učinéno na stanoveném formuláři, ve stanoveném formátu nebo stanoveným způsobem, postupuje insolvenční soud podle 5 43 občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak (odst. 2). Odstavce 1 a 2 se použijí také tehdy, zřizuje li se podle zvláštního právního předpisu datová schránka bez žádosti pouze zástupci osoby, která činí podání, nebo činí-li za dlužníka podání osoba podle Š 390a odst. 1 (odst. 3).

Podle 43 osř, předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravč nebo doplnéní podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnéní provést (odst. 1). Není li přes výzvu předsedy senátu podání řádné opraveno nebo doplnéno a v řízení nclzc pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Voj ta. zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihHží, dokud nebudou řádné opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen (odst. 2).

Z insolvenčního spisu se podává, že usnesením ze dne 7. 11. 2017 (iš-54), jež bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku 8. 11. 201? a současné doručeno právnímu zástupci dlužníka do jeho datové schránky, soud prvního stupně osobou vyššího soudního úředníka vyzval dlužníka postupem podle (5 43 odst. 1 občanského soudního řádu (o.s.ř.) k doplnění, resp. opravě způsobu podání jeho odvolání ve lhůtě 10 dnů, nebot nebylo učiněno v elektronické podobě do datové schránky soudu nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu Š 80a insolvenčního zákona, nýbrž v listinné podobě. Zároveň jej poučil o tom, že nebude li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, bude odvolání odmítnuto. V určené lhůtě, jejíž konec připadl na 20 11. 2017, dlužník podané odvolání požadovaným způsobem nedoplnil, resp. neopravil. Oprávnění vyššího soudního úředníka vydat takové rozhodnutí se opírá o ust. 5 11 z.č. 121/2008 Sb.

V situaci, kdy advokát dlužníka je osobou, které se datová schránka zřizuje automaticky bez žádosti (ze zákona) dle $ 4 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., odvolatel dle Š 80a odst. 3 InsZ podléhá právnímu režimu ustanovení 5 80a InsZ, a proto podle Š 80a odst. 1 lnsZ byl povinen podat své odvolání (jímž se zahajuje odvolací řízení) v elektronické podobě do datové schránky soudu nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Tuto povinnost však přes výzw soudu prvního stupně s poučením o následcích jejímu nevyhovéní nesplnil, když své odvolání (včetně jeho doplnění ze dne 27. 11. 2017) podal osobně do podatelny soudu toliko vlistinné podobě a podle druhé věty ust. Š 80a odst. ] lnsZ se nedovolává žádné překážky, jež by mu v té době bránila učinit podání předepsaným elektronickým způsobem a jež by tak mohla být důvodem k tomu, aby soud případně (po ověření důvodnosti tvrzené překážky) akceptoval odvolání v listinné podobě.

Vzhledem k tomu, že odvolání nebylo v rozporu se zákonem podáno elektronicky, nezbylo odvolacímu soudu než je podle Š 211 a $ 43 odst. 2 o.s.ř. za použití Š 80a InsZ odmítnout. Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné. Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (Š Tí odst. 2 InsZ).

Praha 30. ledna 2018 jUDr. Peter Trebatický, Ph.D., LL.M., vr. předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojjač;