KSUL 89 INS 5981/2016-B-12
KSUL 89 INS 5981/2016-B-12

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl asistentkou soudce Mgr. Vladimírou Kodatovou v insolvenční věci dlužníka-Miroslavy anonymizovano , anonymizovano , IČO: 46058311, trvale bytem: Farní 54, 413 01 Vrbice-Vetlá, insolvenční správce Insolvenční agentura v.o.s., IČO: 29115540, se sídlem Západní 1448/16, 360 01 Karlovy Vary, provozovna Novobranská 75/3, 412 01 Litoměřice, o povolení výjimky podle § 295 odst. 3 IZ,

takto:

Insolvenční soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku osobou blízkou, a to pro Gabrielu anonymizovano , , dceru dlužnice Miroslavy anonymizovano , anonymizovano , IČO: 46058311, trvale bytem: Farní 54, 413 01 Vrbice-Vetlá, a to pokud jde o spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na pozemku p.č. st. 6/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, budova bez čísla popisného nebo evidenčního a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na pozemku p.č. st. 6/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba-budova č.p. 54, to vše zapsáno na LV č. 172, pro obec a k.ú. Vetlá, obec Vrbice, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Louny.

Odůvodnění:

Dne 6.9.2016 byla soudu doručena žádost dcery dlužnice Gabriely anonymizovano o udělení výjimky ve smyslu § 295 odst. 3 IZ, vztahující se k spoluvlastnickému podílu o velikosti 1/4 na pozemku p.č. st. 6/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, budova bez čísla popisného nebo evidenčního a spoluvlastnickému podílu o velikosti 1/4 na pozemku p.č. st. 6/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba-budova č.p. 54, to vše zapsáno na LV č. 172, pro obec a k.ú. Vetlá, obec Vrbice, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Louny (na č.l. B-9). Svou žádost odůvodňuje tím, že má zájem na zachování bydlení pro sebe, když nemovitost sám užívá, ale i pro dlužníka. A navíc je navrhovatelka prozatím jediným skutečným zájemcem o koupi spoluvlastnického podílu dlužníka na popsaných nemovitostech Navrhovatel rovněž požádal o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku pokud jde o zbylé 3/4 nemovitosti, které má ve vlastnictví Josef Halaš, vůči němuž je vedeno insolvenční řízení u zdejšího soudu pod sp.zn.: KSUL 85 INS 5957/2016.

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 20. září 2016, č.j.: KSUL 85 INS 5957/2016-B-9, udělil soud souhlas s prodejem 3/4 nemovitostí specifikovaných ve výroku tohoto rozhodnutí. isir.justi ce.cz

Podle § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Podle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

Podle ustanovení § 5 písm. a) IZ, insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů.

Soud, který současně vykonává působnost věřitelského výboru, návrh posoudil a došel k závěru, že neexistují důvody pro neschválení výjimky. V daném případě bude zpeněžován podíl na nemovitosti dlužníka, přičemž ohledně zbylého podílu o velikosti 3/4 již byla výjimka povolena. V ideálním případě by pak došlo k prodeji obou podílů jedné osobě, což výrazně zvyšuje možnost zpeněžit nemovitost jako celek za co nejvyšší cenu. Nadto nedojde k narušení sociálních vazeb dlužníka, navrhovatelky a všech dalších členů dlužníkovi rodiny bydlící v předmětné nemovitosti. Soud má za to, že v tomto případě jsou splněny všechny zákonné podmínky uvedené v ust. § 295 odst. 3 IZ, a proto výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobě blízké dlužníkovi, dcery dlužníka, z výše popsaných důvodů udělil.

Soud nad rámec uvedeného dodává, že udělení výjimky automaticky neznamená prodej podílu na nemovitosti ve vlastnictví dlužníka osobě blízké, insolvenční správce je i nadále vázán pokyny zajištěného věřitele směřující ke způsobu zpeněžení nemovitosti. Rozhodnutím soudu je dána navrhovateli možnost účastnit se prodeje uvedených nemovitých věcí způsobem, který připouští IZ.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení může podat odvolání osoba, jež návrh podala, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V Ústí nad Labem dne 23. září 2016 Mgr. Vladimíra Kodatová, v.r. asistentka soudce Za správnost vyhotovení: Kateřina Matoušková